Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 71 | 1 | 33-42

Article title

Unemployment in the Polish countryside and its effect on the development and rate of maturation of rural girls

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
The aim of this study is to assess the biological status of girls from landless rural families - daughters of working fathers, and those of unemployed fathers. The measures include age at menarche, body height and weight, and the body mass index (BMI). The study of rural girls was conducted in 2001; a total of 9599 girls aged 9-18 were examined. The material used in the present article only embraces girls from non-farming rural families (N = 4476). It was divided into daughters of working fathers (86.5%) and those of unemployed fathers (13.5%). Daughters of working fathers mature earlier than those of unemployed fathers. The difference in the age at menarche is 0.39 years and is statistically significant. The age at menarche of daughters of unemployed fathers approximates the menarchal age of daughters from farming families with many children (5 or more) in which both parents have elementary education. In groups similar in terms of the father's education and the number of children in the family, daughters of unemployed fathers display a later age at menarche and a lower body height and weight. These results support the statement that a father's lack of employment affects the biological status of his daughters.
PL
W Polsce bezrobocie zostało dostrzeżone jako negatywne zjawisko społeczne po zmianach systemowych, jakie miały miejsce w 1989 roku. Wzrost bezrobocia powoduje pogorszenie sytuacji ekonomicznej rodzin, co może wpływać na rozwój biologiczny dzieci i młodzieży. Celem pracy jest ocena kondycji biologicznej dziewcząt z wiejskich rodzin bezrolnych, zróżnicowanych ze względu na status zatrudnienia ich ojców: córek ojców pracujących oraz bezrobotnych (tabela 1). W przedstawianej pracy za mierniki kondycji biologicznej przyjęto: wiek menarche, wysokość i masę ciała oraz wskaźnik masy ciała (BMI). Badania dziewcząt wiejskich zostały przeprowadzone w 2001 roku w czterech różnych rejonach kraju. Łącznie zbadano 9.599 dziewcząt w wieku 9 - 18 lat. Materiał niniejszego artykułu stanowią jedynie dziewczęta pochodzące z wiejskich rodzin nierolniczych. Liczebność tej grupy wynosiła 4.476 dziewcząt, co stanowi 46,6% ogółu zbadanych dziewcząt. Grupa ta została podzielona na córki ojców pracujących - 86,5% (N = 3.646) oraz bezrobotnych - 13,5% (N = 567). Strukturę rodzin tych dziewcząt przedstawia tabela 2, a ich sytuację materialną - tabela 3.Córki ojców pracujących dojrzewają wcześniej niż córki ojców bezrobotnych. Różnica w tempie dojrzewania w badanych grupach wynosi 0,39 roku i jest istotna statystycznie. Wiek menarche córek ojców bezrobotnych wynosi 13,51 roku i jest wyższy niż we wszystkich wyróżnionych grupach społeczno-zawodowych dziewcząt wiejskich badanych w 2001 roku (rolnicza, rolniczo-robotnicza, nierolnicza). Wiek pojawienia się pierwszej miesiączki u córek ojców bezrobotnych jest zbliżony do wieku dojrzewania córek z rodzin rolniczych, wielodzietnych (5 i więcej dzieci), w których oboje rodzice posiadają wykształcenie podstawowe (tabele 4-6). W grupach wyrównanych pod względem wykształcenia ojca oraz dzietności rodzin córki ojców bezrobotnych odznaczają się wyższym wiekiem menarche oraz mniejszą wysokością i masą ciała (tabela 7). Przedstawione wyniki pozwalają stwierdzić, że bezrobocie ojca wpływa na stan biologiczny ich córek. Wpływ ten jest znacząco większy na tempo dojrzewania niż na wysokość i masę ciała.

Publisher

Year

Volume

71

Issue

1

Pages

33-42

Physical description

Contributors

 • Academy of Physical Education, Marymoncka 34, 00-868 Warsaw, Poland
 • Academy of Physical Education, Marymoncka 34, 00-868 Warsaw, Poland

References

 • Bielicki T., A. Waliszko, B. Hulanicka, K. Koltarz, 1986,Social class gradient in menarchal age in Poland,Ann. Hum. Biol.,13, 1, 1-11
 • Bielicki T., A. Szklarska, Z. Welon, C. Brajczewski, 1997,Nierówności społeczne w Polsce. Antropologiczne badania poborowych w trzydziestoleciu (1965 - 1995), Monografie Zakładu Antropologii PAN, Wrocław
 • Bielicki T., A. Szklarska, S. Kozieł, Z. Welon, 2003,Transformacja ustrojowa w Polsce w świetle antropologicznych badań 19 - letnich mężczyzn, Monografie Zakładu Antropologii PAN, Wrocław
 • Bielicki T., A. Szklarska, 1999,Secular trends in stature in Poland national and social class-specific,Ann. Hum. Biol.,3, 251-258
 • Charzewski J., T. Łaska-Mierzejewska, H. Piechaczek, L. Łukaszewska, 1991,Wiek menarche dziewcząt warszawskich w 1976 - 1986 roku,Wychowanie Fizyczne i Sport,2, 15-29
 • Charzewski J., J. Lewandowska, H. Piechaczek, A. Syta, L. Łukaszewska, 1998,Wiek menarche dziewcząt warszawskich w 1986 - 1997 roku,Wychowanie Fizyczne i Sport,1, 61-66
 • Fedyszak-Radziejowska B., 2002,Charakterystyka społeczno - ekonomiczna mieszkańców wsi, [in:]Mieszkańcy wsi o integracji europejskiej: opinie, wiedza, poinformowanie, L. Kolarska - Bobińska (ed.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
 • Fedyszak-Radziejowska B., 2003,Polityka rolna UE a problemy polskiej wsi i rolnictwa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 • Frenkel I., 1997,Struktura ludności i gospodarstw domowych według źródeł utrzymania, [in:]Powszechny spis rolny 1996. Ludność związana z rolnictwem, cz. II, GUS, Warszawa.
 • Godina E. Z., 1994,Same attest trends in the somatic development of Moscow schoolchildren, [in:]Growth and Ontogenetic Development in Man IV.K. Hajnis (ed.), Charles University, Prague
 • Gorlach K., 2000,Raport o rozwoju społecznym 2000. Rozwój obszarów wiejskic, Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
 • GUS data2000, 2001, 2002, Roczniki Statystyczne
 • Hulanicka B., C. Brajczewski, T. Jedlińska, A. Waliszko, 1990,City - Town Village Growth of Children in Poland in 1998, Monografie Zakładu Antropologii PAN, Wrocław
 • Kłos B., 2006,Bezrobocie na wsi, Biuro studiów i ekspertyz. Warszawa
 • Liestol K., 1982,Social conditions at menarcheal: The importance of early years of life,Ann. Hum. Biol.,9, 521-537
 • Łaska-Mierzejewska T., 1970,Effect of ecological and socio - economic factors on the age at menarche, body height and weight of rural girls in Poland,Hum. Biol.,42, 284-292
 • Łaska-Mierzejewska T., 1983,Wpływ społecznego zróżnicowania ludności wiejskiej na wiek menarche i jego trend sekularny,Materiały i Prace Antropologiczne,103, 21-43
 • Łaska-Mierzejewska T., E. Łuczak, 1993,Biologiczne mierniki sytuacji społeczno - ekonomicznej ludności wiejskiej w Polsce w latach 1967, 1977, 1987, Monografie Zakładu Antropologii PAN, Wrocław
 • Łaska-Mierzejewska T., E. Olszewska, 2003,Antropologiczna ocena zmian rozwarstwienia społecznego populacji wiejskiej w Polsce w okresie 1967 - 2001 (badania dziewcząt), Studia i Monografie, AWF Warszawa
 • Łaska-Mierzejewska T., E. Olszewska, 2004,Biologiczne wskaźniki zmian rozwarstwienia społecznego populacji wiejskiej w Polsce w okresie 1967 - 2001, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy IERiGŻ 493, Warszawa
 • Łaska-Mierzejewska T., E. Olszewska, 2007,Anthropological assessment of changes in living conditions of the rural population in Poland in the 1967 - 2001,Ann. Hum. Biol.,34 (3),362-376
 • Michna W., 1999,Bezrobocie na wsi i możliwości jego ograniczenia, Studia i Monografie IERiGŻ, 92, Warszawa
 • Michna W., 2001,Zatrudnienie i bezrobocie w obszarach wiejskich, IPiSS, Warszawa
 • Parlińska M., 2003,Analiza bezrobocia na przykładzie wybranych miejsc w Polsce, www.statsoft.plwww.statsoft.pl
 • Pałucha M., 2003,Struktura gospodarstw rolnych w Polsce. Raport o rozwoju społecznym - rozwój obszarów wiejskich, Polska 2000 UNDP, Warszawa, 39
 • Rona R. J., S. Chinn, 1984,The National Study of Heath and Growth: nutritional surveillance of primary school children from 1972 to 1981 with special reference to unemployment and social class,Ann. Hum. Biol.,11, 1, 17-27
 • Rona R. J., S. Chinn, 1991,Father's unemployment and height of primary school children in Britain,Ann. Hum. Biol.,18, 5, 441-448
 • Skład M., A. Zieniewicz, H. Popławska, J. Szczuk, 2002,Poziom rozwoju fizycznego dziewcząt i chłopców z rodzin o bardzo dużej liczbie dzieci, Roczniki Naukowe AWF Warszawa ZWWF Biała Podlaska. Tom IX

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-article-doi-10-2478-v10044-008-0008-2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.