Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 73 | 1 | 47-61

Article title

Morphology of dentition in Polish children with trisomy 21 (Down syndrome)

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
This paper compares the dimensions and non-metric dental traits between Down syndrome patients (DS) and a control group. A total of 1,210 teeth of subjects with Down syndrome (diagnosed as regular trisomy 21 type) were analyzed. The mesiodistal (MD) and labiolingual or buccolingual (BL) diameters of each dental crown were measured, and the selected non-metric dental traits evaluated. The teeth of male and female DS patients were found to have lower values of both measurements compared to controls (excepting for the mesiodistal diameter of the lower mandibular premolar both in males and females). Sexual dimorphism of dental crown dimensions characteristic of contemporary human populations (the highest M-F difference was lower than 6%) was also observed: boys' teeth, particularly canines, are bigger than girls' (2.33 on average). Disorders in maxillary tooth alignment and the faint shoveling of upper central incisors (grade 1 according to ASU scale) were noted significantly more often among Down syndrome patients, but descriptive features correlating with dental crown size were observed more rarely (e.g., the distal accessory ridge on the upper canine and tuberculum Carabelli on the first molar).
PL
Celem pracy była analiza morfologii koron zębowych (zarówno cech metrycznych, jak i niemetrycznych) pacjentów z trisomią 21 pary chromosomów reprezentujących populację polską. Materiał badawczy stanowiły gipsowe odlewy szczęki i żuchwy 67 dzieci w wieku 9-17 lat (30 chłopców i 37 dziewcząt) - pacjentów Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi obarczonych zespołem Downa. Wszyscy chorzy reprezentowali jeden typ cytogenetyczny (potwierdzony testami genetycznymi) - regularną trisomię chromosomu 21. Łącznie analizie poddano 1210 koron zębów stałych osób z zespołem Downa (Tab. 1). Materiał porównawczy stanowiły gipsowe odlewy szczęki i żuchwy 60 studentów (30 mężczyzn i 30 kobiet) Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Łącznie w grupie kontrolnej znalazło się 1680 koron zębów. Wszystkie zęby prawej i lewej strony włączane były do analiz.Pomiary zębów były dokonywane po obu stronach szczęki przy użyciu dontometru o odczycie cyfrowym (MAUa 150 E2) z dokładnością do 0,03 mm. Dla każdego zęba wykonano standardowo pomiar przyśrodkowo-dalszy (MD) i wargowo-językowy lub policzkowojęzykowy (BL) korony. Różnice pomiędzy średnimi pomiarami w porównywanych grupach testowano testem t-Studenta. Przy analizie cech odontoskopijnych posługiwano się standardowymi skalami ASU DPS (Arizona State University Dental Plaque System). Obserwowano częstość występowania wariantów ośmiu cech niemetrycznych: diastemy pomiędzy górnymi siekaczami przyśrodkowymi, stłoczeń i rotacji górnych siekaczy bocznych, szufelkowatości górnych siekaczy przyśrodkowych, dodatkowego brzegu szkliwnego na zewnętrznej krawędzi górnego kła, dodatkowego guzka na przyśrodkowo-językowej powierzchni górnego pierwszego zęba trzonowego (tuberculum Carabelli), stopnia redukcji hypokonusa na pierwszym i drugim zębie trzonowym szczęki, liczby guzków na pierwszym i drugim zębie trzonowym żuchwy. Rozkłady wariantów analizowanych cech odontoskopijnych w porównywanych grupach testowano przy pomocy testu chi-kwadrat.Zęby badanych pacjentów z regularną trisomią 21 pary chromosomów w porównaniu z populacją kontrolną charakteryzują się: mniejszymi wymiarami przyśrodkowo-dalszymi i wargowo-językowymi koron (przeciętna różnica wahała się od 5,78 do 12,76%) (Tab. 2-4), znaczniejszą redukcją pomiaru BL (Ryc. 1-5), nieznacznym dymorfizmem płciowym cech metrycznych koron (osiągającym przeciętnie 2,33%) (Tab. 5-6), większą częstością zaburzeń ustawienia zębów w szczękach (Tab. 7), minimalnie wykształconymi cechami korelującymi z rozmiarami zębów górnych - guzkiem Carabelliego na pierwszym trzonowcu i dodatkowym brzegiem szkliwnym na zewnętrznej krawędzi kła (Tab. 8-9), znaczniejszą redukcją liczby guzków na dolnych zębach trzonowych (Tab.10). Rozkłady wariantów wszystkich analizowanych cech odontoskopijnych (z wyjątkiem diastemy pomiędzy przyśrodkowymi siekaczami szczęki) istotnie różniły polskich pacjentów z zespołem Downa od grupy kontrolnej (Tab. 11).

Publisher

Year

Volume

73

Issue

1

Pages

47-61

Physical description

Contributors

 • Department of Anthropology, University of Łódz, Banacha 12/16, 90-237 Łódz, Poland
 • Department of Pediatric Dentistry, Medical University of Łódz, Pomorska 251, 92-217 Łódz, Poland
 • Department of Pediatric Dentistry, Medical University of Łódz, Pomorska 251, 92-217 Łódz, Poland

References

 • Barden H. S., 1980a,Dental asymmetry and mental retardation: a comparison of subjects with mental retardation resulting from prenatal or postnatal influences, J. Ment. Defic. Res.,24, 107-13
 • Barden H. S., 1980b,Fluctuating dental asymmetry: a measure of developmental instability in Down Syndrome, Am. J. Phys. Anthropol.,52, 169-73
 • Barden H. S., 1980c,Mesiodistal crown size dimensions of permanent and deciduous teeth in Down syndrome, Hum. Biol.,52, 247-53
 • Bell E., G. Townsend, D. Wilson, 2001,Effect of Down syndrome on the dimensions of dental crowns and tissues, Am. J. Hum. Biol.,13, 690-98
 • Bromhan N. R., J. M. Woodhouse, M. Cregg, E. Webb, W. T. Fraser, 2002,Heart defects and ocular anomalies in children with Down's syndrome, Br. J. Ophthalmol.,86, 1367-68
 • Brown T., C. G. Townsend, 1984,Size and shape of mandibular first molars in Down syndrome, Ann. Hum. Biol.,11, 281-90
 • Brugge K. L., G. L. Grove, P. Clopton, M. J. Grove, D. J. Piacquadio, 1993,Evidence for accelerated skin wrinkling among developmentally delayed individuals with Down's syndrome, Mech. Ageing Dev.,70, 213-25
 • Cosgrave M. P., J. Tyrrell, M. McCarron, M. Gill, B. A. Lawlor, 1999,Age at onset of dementia and age of menopause in women with Down syndrome, J. Intellect. Disabil. Res.,43, 461-65
 • Delabar J. M., D. Theophile, Z. Rahmani, Z. Chettouh, J. L. Blouin, et al., 1993,Molecular mapping of twenty-four features of Down syndrome on chromosome 21, Europ. J. Hum. Genet.,1, 114-24
 • Fisher-Brandies H., 1989,The time of eruption of the milk teeth in Down's disease, Fortschr. Kieferorthop.,50, 144-51
 • Goździcka-Józefiak M., M. Bobowicz, H. Kędzia, 2001,Podział chorób genetycznych, [in:]Genetyka molekularna i biochemia wybranych chorób u ludzi, M. Goździcka-Józefiak, M. Bobowicz, H. Kędzia (eds.), Wyd. UAM, Poznań, pp. 63-69
 • Hattab F. N., S. al-Khateeb, I. Sultan, 1996,Mesiodistal crown diameters of permanent teeth in Jordanians, Arch. Oral. Biol.,41, 641-45
 • Hillson S., 1996,Dental anthropology, 2ndEdition, Cambridge Univ. Press, Cambridge, pp. 68-105
 • Hitzler J. K., J. Cheung, Y. Li, S. W. Scherer, A. Zipursky, 2003,GATA1 mutations in transient leukemia and acute megakaryoblastic leukemia of Down syndrome, Blood,101, 4301-04
 • Jara L., A. Ondarza, R. Blanco, C. Valenzuela, 1993,The sequence of eruption of the permanent dentition in Chilean sample with Down's syndrome, Arch. Oral. Biol.,38, 85-89
 • Kaczmarek M., J. Piontek, A. Malinowski, 1988,Dental discriminant sexing of human cremated remains, Prz. Antropol.,52, 203-8
 • Keinan D., P. Smith, U. Zilberman, 2006,Microstructure and chemical composition of primary teeth in children with Down syndrome and cerebral palsy, Arch. Oral Biol.,51, 836-43
 • Korenberg J. R., X. N. Chen, R. Schipper, Z. Sun, R. Gonsky, et al., 1994,Down syndrome phenotypes: the consequences of chromosomal imbalance, Proc. Natl. Acad. Sci. USA,91, 4997-5001
 • Madan V., J. Wiliams, J. T. Lear, 2006,Dermatological manifestations of Down's syndrome, Clin. Exp. Dermat.,31, 623-29
 • Mikkelsen M., 1982,Parental origin of the extra chromosome in Down's syndrome, J. Ment. Defic. Res.,26, 143-51
 • Mitchell R. B., E. Call, J. Kelly, 2003,Ear, nose and throat disorders in children with Down syndrome, Laryngoscope,113, 259-63
 • Mittwoch W., 1972,Mongolism and sex: A common problem of cell proliferation?, J. Med. Genet.,9, 92-95
 • Mizoguchi Y., 1985,Shovelling: A statistical analysis of its morphology, Tokyo Univ. Mus. Bull., 26
 • Nakamura E., S. Tanaka, 1998,Biological ages of adult men and women with Down's syndrome and its changes with ageing, Mech. Ageing Dev.,105, 89-103
 • Nery E. B., B. S. Kraub, M. Croup, 1975,Dental organ formation: a chronological and topographic sequence, J. Dent. Child.,42, 467-73
 • Paton G. R., M. F. Silver, A. C. Allison, 1974,Comparison of cell cycle time in normal and trisomic cell, Humangenetic,23, 173-82
 • Peretz B., J. Shapira, H. Farbstein, E. Arieli, P. Smith, 1996,Modification of tooth size and shape in Down's syndrome, J. Anat.,188, 167-72
 • Peretz B., J. Shapira, H. Farbstein, E. Arieli, P. Smith, 1998,Modified cuspal relationships of mandibular molar teeth in children with Down's syndrome, J. Anat.,193, 529-33
 • Prahl-Andersen B, J. Oerlemans, 1976,Characteristics of permanent teeth in persons with trisomy G, J. Dent. Res.,55, 633-38
 • Rosiński F. M., 1992,Charakterystyka genetyczna, morfologiczna i środowiskowa pacjentów z zespołem Downa, [in:]Biologia populacji ludzkich współczesnych i pradziejowych, F. Rożnowski (ed.), WSP Słupsk, pp. 397-408
 • Royston M. C., J. E. McKenzie, S. M. Gentleman, J. G. Sheng, D. M. Mann, et al., 1999,Overexpression of s100beta in Down's syndrome: correlation with patient age and with beta-amyloid deposition, Neuropathol. Appl. Neurobiol.,25, 387-93
 • Scott G. R., G. C. Turner, 1997,The anthropology of modern human teeth, Cambridge Univ. Press, Cambridge, UK, pp. 74-164
 • Townsend G. C., 1983a,Fluctuating dental asymmetry in Down's syndrome, Aust. Dent. J.,28, 39-44
 • Townsend G. C., 1983b,Tooth size in children and young adults with trisomy 21 (Down) syndrome, Arch. Oral. Biol.,28, 159-66
 • Townsend G. C., 1986,Dental crown variants in children and young adults with Down syndrome, Acta Odontol. Pediatr.,7, 35-39
 • Townsend G. C., L. Alvesalo, B. L. Jensen, M. Kari, 1988,Patterns of tooth size in chromosomal aneuploidies, [in:]Teeth revisited: Proceedings of the VIIth International Symposium on Dental Morphology, D. E. Russell, J. P. Santoro, D. Sigogneau-Russel (eds.), Science de la Terre, 53, Paris, pp. 25-45
 • Townsend G. C., R. H. Brown, 1983,Tooth morphology in Down's syndrome: Evidence for retardation in growth, J. Ment. Defic. Res.,27, 159-69
 • Turner II C. G., C. R. Nichol, G. R. Scott, 1991,Scoring procedures for key morphological traits of the permanent dentition: the Arizona State University Dental Anthropology System, [in:]Advances in dental anthropology, M. A. Kelley, C. S. Larsen (eds.), Wiley-Liss, New York, pp. 13-31
 • Türp J. C., K. W. Alt, 1998,Anatomy and morphology of human teeth, [in:]Dental Anthropology. Fundamentals, Limits, and Prospect, K. W. Alt, F. W. Rosing, M. Teschler-Nicola (eds.), Springer, Wien, pp. 71-94
 • Ulijaszek S. J., J. A. Lourie, 1994,Intra- and inter-observer error in anthropometric measurement, [in:]Anthropometry: the individual and the population, S. J. Ulijaszek, C. G. N. Mascie-Taylor (eds.), Cambridge Univ. Press, Cambridge, pp. 30-55

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-article-doi-10-2478-v10044-010-0001-4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.