Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 74 | 1 | 57-68

Article title

Analysis of cribra orbitalia in the earliest inhabitants of medieval Vilnius

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
The purpose of this work is to present an analysis of cribra orbitalia (CO) from the population of a medieval cemetery in Vilnius, Lithuania, dated between the end of the 13th to the beginning of the 15th centuries. The sample consisted of 208 individuals with sufficiently preserved orbits: 82 subadults and 122 adults. CO was correlated with sex, age-at-death, and three skeletal indicators of biological health: linear enamel hypoplasia, periostitis, and adult femur length as a proxy value for stature. Siler's and Gompertz-Makeham's parametric models of mortality as well as χ2 statistics were used to evaluate these relationships. Almost one-third of all analyzed individuals had signs of CO, including approximately 60% of the subadults. There was a very strong relationship between the age-at-death and incidence of CO, i.e., individuals with the lesion were dying much younger. The frequency of CO among the sexes was not statistically significant. On the other hand, CO had a negative effect only on adult males, i.e., males who had the lesion died at a younger age. Furthermore, CO and linear enamel hypoplasia were positively related for subadults, whereas no significant relationships were found among adults of corresponding sex. Incidence of periostitis and adult stature were not related to CO.
PL
Celem tej pracy była analizacribra orbitalia(CO) w populacji ze średniowiecznego Wilna (Litwa), zbadanej na podstawie próby szkieletów z cmentarzyska datowanego od końca XIII do początków XV wieku. Podstawowe charakterystyki paleodemograficzne tej próby (208 osobników, w tym 82 młodocianych) zawiera tabela 1. Zbadano korelację CO z płcią, wiekiem w chwili śmierci i trzema kostnymi wyznacznikami zdrowia - hipoplazją szkliwa zębowego (LEH), śladami zapalenia okostnej i wysokością ciała (dorosłych). Do oceny zależności wykorzystano parametryczne modele umieralności Silera i Gompertz-Makehama oraz statystykę χ2.Prawie 1/3 badanych osobników (32%)wykazywała CO, w tym 60% osobników młodocianych (zmarłych przed 15 rokiem życia). Ponadto analiza wykazała wysoką zależność między tą cechą a wiekiem w chwili śmierci - osoby ze śladami CO umierały znacznie młodziej (Fig. 1, 2). Może to sugerować, ze ważnym czynnikiem podnoszącym ryzyko zgonu wśród osobników młodocianych była anemia. Co więcej, jeśli nie są to ślady remodelowania, mogą one sugerować, że stresujące wydarzenia z dzieciństwa wpłynęły także pośrednio lub bezpośrednio na przeżywalność osób dorosłych. Choć u dorosłych kobiet CO występowały nieco częściej niż u mężczyzn, różnica nie była istotna. Z drugiej strony, CO miały negatywny wpływ tylko na dorosłych mężczyzn (umierali oni młodziej). Być może kobiety miały więc sprawniejszy układ odpornościowy. Innym wyjaśnieniem mogłaby być śmierć bardziej wrażliwych na ten czynnik dziewcząt w wieku młodocianym. CO pozytywnie korelowały z LEH u młodocianych, podczas gdy istotnych korelacji u dorosłych nie stwierdzono (tab. 2). Można sądzić, że młodociane i słabe osobniki z cechą CO, z większym prawdopodobieństwem miały LEH. Tak więc interakcje obu czynników sygnalizowanych obecnością cech CO i LEH mogły być odpowiedzialne za skracanie życia młodych osobników.Periostitisi wysokość ciała w badanej próbie nie wykazywały związku z CO (tab. 2).

Keywords

Publisher

Year

Volume

74

Issue

1

Pages

57-68

Physical description

Contributors

 • Department of Anatomy, Histology and Anthropology, Faculty of Medicine, Vilnius University, Čiurlionio 21, Vilnius LT 03101, Lithuania
 • Department of Anatomy, Histology and Anthropology, Faculty of Medicine, Vilnius University, Čiurlionio 21, Vilnius LT 03101, Lithuania
 • Department of Anatomy, Histology and Anthropology, Faculty of Medicine, Vilnius University, Čiurlionio 21, Vilnius LT 03101, Lithuania

References

 • Acsádi G.Y., J. Nemeskéri, 1970,History of Human Life Span and Mortality, Akadémiai Kiadò, Budapest
 • Arcini C., 1999,Health and Disease in Early Lund, Phd Dissertation, Lund University, Lund
 • Aster J.C., 2004,Red blood cell and bleeding disorders, [in:]Robbins & Cotrain Pathological Basis of Diseases, Seventh Edition, V. Kumar, N. Fausto, A. Abbas (eds.), Saunders, 619-60
 • Aufderheide A.C., C. Rodriguez-Martin, 1998,The Cambridge Encyclopedia of Human Paleopathology, Cambridge University Press, Cambridge
 • Bass W.M., 2005,Human Osteology: A Laboratory and Field Manual, Missouri Archaeological Society, Columbia
 • Baronas D., 2001,Ligos ir epidemijos [Diseases and epidemics], [in:]Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūra. Tyrinėjimai ir vaizdai [Culture of the Grand Duchy of Lithuania. Investigations and imagery], V. Ališauskaset al., Aidai, Vilnius, 293-303
 • Benuš R., Z. Obertová, S. Masnicová, 2010,Demographic, temporal and environmental effects on the frequency of cribra orbitalia in three early medieval populations from western Slovakia, J. Comp. Hum. Biol.,61, 178-90
 • Blom D.E., J.E. Buikstra,et al., 2005,Anemia and childhood mortality: Latitudinal patterning along the coast of pre-Columbian Peru, Am. J. Phys. Anthropol.,127, 152-69
 • Bocquet J.P., C.L. Masset, 1977,Estimateurs en Paléodémographie, L'Homme,18, 65-90
 • Bumblauskas A., 2005,Senosios Lietuvos istorija, 1009-1795 [History of ancient Lithuania, 1009-1795], R. Paknio leidykla, Vilnius
 • Cybulski J.S., 1977,Cribra orbitalia, a possible sign of early historic native populations of the British Columbia coast, Am. J. Phys. Anthropol.,47, 31-40
 • Cohen M.N., G.J. Armelagos, 1984,Paleopathology at the Origins of Agriculture, Academic Press, New York
 • Crews D.E., B. Bogin, 2010,Growth, development, senescence, and aging: A life history perspective, [in:]A Companion to Biological Anthropology, C.S. Larsen (ed.), Wiley-Blackwell, Chicester, 124-52
 • Čaplinskas A.R., 2010,Vilniaus istorijos legendos ir tikrovė [Legends and reality of Vilnius history], Charibdė, Vilnius
 • DeWitte S.N., 2010,Sex Differentials in Frailty in Medieval England, Am. J. Phys. Anthropol.,143, 285-97
 • Fairgrieve S.I., J.E. Molto, 2000,Cribra orbitalia in two temporally disjunct population samples from Dakhleh Oasis, Egypt, Am. Phys. Anthropol.,111, 319-31
 • Feremba ch D., I. Schwidetzky, M. Stloukal, 1980,Recommendations for age and sex diagnoses of skeletons, J. Hum. Evol.,9, 517-49
 • Garmus A., R. Jankauskas, 1993,Methods of Person's Identification from the Skeleton in Lithuania, Medicina Legalis Baltica, 3-4, 5-23
 • Grauer A.L., P. Stuart-Macadam (ed.), 1998,Sex and Gender in Paleopathological Perspective, Cambridge University Press, Cambridge
 • Grupe, G., 1995,Etiology of cribra orbitalia: Effect of amino acid profile in bone collagen and the iron content of bone minerals, Z. Morphol. Anthropol.,81, 125-37
 • Goodman A.H., D.L. Martin, 2002,Reconstructing health profiles from skeletal remains, [in:]The Backbone of History: Health and Nutrition in the Western Hemisphere, R.H. Steckel, J.C. Rose (eds.), Cambridge University Press, Cambridge, 11-60
 • Hengen O.P., 1971,Cribra orbitalia, pathogenesis and probable etiology, Homo,22, 57-75
 • Hillson S., 1996,Dental Anthropology, Cambridge University Press, Cambridge
 • Holland T.D., M.J. O'Brien, 2002,Parasites, porotic hyperostosis, and the implications of changing perspectives, American Antiquity,62, 183-93
 • Yoder C.J., 2006,The Late Medieval Agrarian Crisis and Black Death Plague Epidemic in Medieval Denmark: A Paleoapathalogical and Paleodietary Perspective, PhD Dissertation, Texas A&M University, Houston
 • Jonaitis R. Vėževičienė V., 2006, Istorinis rusų miestas senajame Vilniuje XIV- XV a.,Arkheologia i istoria Litvy i Severo-Zapada Rossii (materialy mezhdunarodnogo simpoziuma) [Historical Russian town in Vilnius in 14th-15thcenturies, Archaeology and history of Lithuania and North-West Russia (materials of international symposium)]. Sankt-Peterburg, December 4-8, 2006
 • Katalynas K., 2006,Vilniaus plėtra XIV - XVII a. [Development of Vilnius in 14th-17thcenturies], Diemedžio leidykla, Vilnius
 • Kiaupa Z., J. Kiaupienė, A. Kuncevičius, 2000,Lietuvos Istorija iki 1795 metų [History of Lithuania till 1795], A. Varnas, Vilnius
 • Kozak J., M. Krenz-Niedbala, 2002,The occurrence of cribra orbitalia and its association with enamel hypoplasia in a medieval population from Kołobrzeg, Poland, Variability and Evolution,10, 75-82
 • Lallo J., G.J. Armelagos, J.C. Rose, 1977,Paleoepidemiology of infectious disease in the Dickson Mounds population, Medical College of Virginia Quarterly,14, 17-23
 • Larsen C.S., 1997,Bioarchaeology: Interpreting Behaviour from the Human Skeleton, Cambridge University Press, Cambridge
 • Lewis M.E., 2002,The Bioarchaeology of Children: Perspectives from Biological and Forensic Anthropology, Cambridge University Press, Cambridge
 • Maat G.J.R., R.G. Panhuysen, R.W. Mastwijk, 2002,Manual for the Physical Anthropological Report, Barge's Anthropologica No. 6, Leiden
 • Massler M., I. Schour, H.G. Poncher, 1941,Developmental pattern of the child as reflected in the calcification pattern of the teeth, Am. J. Dis. Child,62, 33-67
 • Mensforth R.P., 1985,Relative tibia long bone growth in the Libben and Bt-5 prehistoric skeletal populations.Am. J. Phys. Anthropol.,68, 247-62
 • Mensforth R.P., C.O. Lovejoy, J.W. Lallo, G.J. Armelagos, 1978,The role of constitutional factors, diet, and infectious disease in the etiology of porotic hyperostosis and periosteal reactions in prehistoric infants and children, Med. Antropol.,2, 1-59
 • Milner G.R., J.W. Wood, J.L. Boldsen, 2000,Paleodemography, [in:]Skeletal Biology of Past People: Research Methods, S.R. Saunders, M.A. Katzenberg (eds.). Wiley-Liss, New York, 467-97
 • Milner G.R., J.W. Wood, J.L. Boldsen, 2008,Advances in paleodemography, [in:]Biological Anthropology of the Human Skeleton, Second Edition, M.A. Katzenberg, S.R. Saunders (eds.), Wiley-Liss, New York, 561-600
 • Mitokaitė I., 2011,Seniausių Vilniaus gyventojų bioarcheologinė charakteristika, 2006-2010 m. archeologinių tyrimų Bokšto g. 6 duomenimis [Bioarchaeological charateristics in Vilnius oldest inhabitants according to archaeological data from Bokšto street 2006-2010], Master thesis, Vilnius University, Vilnius
 • Mittler D.M., D.P. Van Gerven, 1994,Developmental, diachronic, and demographic analysis of cribra orbitalia in the medieval christian population of Kulubnarti, Am. J. Phys. Anthropol.,93, 287-97
 • Montez J.K., M.D. Hayward, 2011,Early life conditions and later life mortality, [in:]International Handbook of Adult Mortality, R.G. Rogers, E.M. Crimmins (eds.), Springer, Dordrecht, 187-206
 • Obertová Z., M. Thurzo, 2008,Relationship between cribra orbitalia and enamel hypoplasia in the early medieval Slavic population at Borovce, Slovakia, Int. J. Ostearchaeol.,18, 280-92
 • Ortner D.J., 1998,Male-female immune reactivity and its implications for interpreting evidence in human skeletal paleopathology, [in:]Sex and Gender in Paleopathological Perspective, A.L. Grauer, P. Stuart-Macadam (eds.), Cambridge University Press, Cambridge, 79-92
 • Ortner D.J., 2003,Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains, Second Ed., Academic Press, London
 • Ortner D.J., M.F. Ericksen, 1997,Bone changes in the human skull probably resulting from scurvy in infancy and childhood, Int. J. Osteoarchaeol.,7, 212-20
 • Ortner D. J., E.H. Kimmerle, M. Diez, 1999,Prabable evidence of scurvy in subadults from archaeological sites in Peru, Am. J. Phys. Anthropol.,108, 321-31
 • Ortner D.J., W. Butler, J. Cafarella, L. Milligan, 2001,Evidences of probable scurvy in subadults from archaeological sites in North America, Am. J. Phys. Anthropol.,114, 343-51
 • Palubeckaitė Ž., R. Jankauskas, J. Boldsen, 2002,Enamel hypoplasia in Danish and Lithuanian late medieval/early modern samples: A possible reflection of child morbidity and mortality patterns, Int. J. Osteoarchaeol.,12, 189-201
 • Piontek J., T. Kozlowski, 2002,Frequency of cribra orbitalia in the subadult medieval population from Gruczno, Poland, Int. J. Ostearchaeol.,12, 202-208
 • Redfern R.C., S.N. DeWitte, 2011,A new approach to the study of romanization in Britain: A regional perspective of cultural change in late iron age and roman Dorset using the Siler and Gompertz-Makeham models of mortality, Am. J. Phys. Anthropol.,144, 269-85
 • Repetto E., A. Cancini, M. Borgognini-Tarli, 1988,Skeletal indicators of health conditions in the Bronze Age sample from Toppo Daguzzo (Basilicata, Southern Italy), Anthropologie,XXVI, 173-82
 • Salvadei L., F. Ricci, G. Manzi, 2001,Porotic hyperostosis as a marker of health and nutritional conditions during childhood: Studies at the transition between imperial Rome and the Early Middle Ages, Am. J. Hum. Biol.,13, 709-17
 • Schultz M., 2001,Paleohistopathology of bone: A new approach to the study of ancient diseases, Yrbk. Phys. Anthropol.,44, 106-47
 • Steckel R.H., 2005,Young adult mortality following severe physiological stress in childhood: Skeletal evidence, Econ Hum Biol,3, 314-28
 • Steckel R.H., J.C. Rose, 2002,The Backbone of History: Health and Nutrition in the Western Hemisphere, Cambridge University Press, Cambridge
 • Steinbock T.R., 1976,Paleopathological Diagnosis and Interpretation, Charles C. Thomas, Springfield, Ill.
 • Stinson S., 2000,Growth variation: biological and cultural factors, [in:] Humanbiology: An evolutionary and biocultural approach, S. Stinsonet al. (eds.), Wiley-Liss, New York, 425-63
 • Stodder A.L.W., 1997,Subadult stress, morbidity, and longevity in Latte Period populations on Guam, Mariana Islands, Am. Phys. Anthropol.,104, 363-80
 • Stuart-Macadam P., 1985,Porotic hyperostosis: Representative of a childhood condition, Am. J. Phys. Anthropol.,66, 391-98
 • Stuart-Macadam P., 1987,A radiographic study of porotic hyperostosis, Am. J. Phys. Anthropol.,74, 511-20
 • Stuart-Macadam P., 1992,Porotic hyperostosis: A new perspective, Am. J. Phys. Anthropol.,87, 39-47
 • Stuart-Macadam P., 1998,Iron deficiency anemia: exploring the difference, [in:]Sex and Gender in Paleopathological Perspective, A.L. Grauer, P. Stuart-Macadam (eds.), Cambridge University Press, Cambridge, 45-63
 • Sullivan A., 2005,Prevalence and etiology of acquired anemia in medieval York, England, Am. J. Phys. Anthropol.,128, 252-72
 • Šlaus, M., 2000,Biocultural analysis of sex differences in mortality profiles and stress levels in the late medieval population from Nova Rača, Croatia, Am. J. Phys. Anthropol.,111, 193-209
 • Ubelaker D.H., 1989,Human Skeletal Remains. Excavations, Analysis, Interpretation. Manuals of Archaeology, Second Ed., Taraxacum, Washington
 • Usher B.M., 2000,A Multistate Model of Health and Mortality for Paleodemography, PhD Dissertation, Pennsylvania State University, University Park
 • Vaitkevičius G., 2010,Vilniaus įkurimas [Foundation of Vilnius], Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius
 • Waldron T., 2007,Paleoepidemiology. The Measure of Diseases in the Human Past, Left Coast Press, Inc., Walnut Creek, California
 • Waldron T., 2009,Paleopathology, Cambridge University Press, Cambridge
 • Walker P., 1986,Porotic hyperostosis in a marine-dependent California Indian population, Am. J. Phys. Anthropol.,69, 345-54
 • Walker P.L., R.R. Bathurst, R. Richman, T. Gjerdrum, V.A. Andrushko, 2009,The causes of porotic hyperostosis and cribra orbitalia: A reappraisal of the iron-deficiency-anemia hypothesis, Am. J. Phys. Anthropol.,139, 109-25
 • Wapler U., E. Crubězy, M. Schultz, 2004,Is cribra orbitalia synonymous with anemia? Analysis and interpretation of cranial pathology in Sudan, Am. J. Phys. Anthropol.,123, 333-39
 • Weston D.A., 2008,Investingating the Specificity of Periosteal Reactions in Pathology Museum Specimens, Am. Phys. Anthropol.,137, 48-59
 • Wood J.W., D.J. Holman, K.M. Weiss, A.V. Buchanan, B. LeFor, 1992,Hazards models for human population biology.Yrbk. Phys. Anthropol.39, 99-135
 • Wood J.W., D.J. Holman, K.A. O'Connor, R.J. Ferrell, 2002,Mortality models for paleodemography, [in:]Paleodemography: Age Distributions from Skeletal Samples, R.D. Hoppa, J.W. Vaupel (eds.), Cambridge University Press, Cambridge, 129-68

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-article-doi-10-2478-v10044-010-0006-z
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.