PL EN


2010 | 61 | 2 | 113-130
Article title

Vzťah internacionálnych a domácich slov v premenách času

Content
Title variants
EN
Relation between International and Original Words in a Metamorphosis of Time
Languages of publication
Abstracts
EN
The paper analyses a relationship between the international and original words in Slovak and it is based on the results of author's chapter about tendencies to internationalisation (co-author Krystyna Waszakowa) in a team monographSłowotworstwo/Nominacja(Word Formation/Denomination, 2003). Specifications as manifestations of the internationalisation tendency, e. g. creation of whole families of derivations from the bases of loan words, activation of the borrowed suffixes, rising activity of compounds creation, etc. are in Slovak language similar to other Slavic, mainly West-Slavic languages. Repeated borrowings represent a space of connection of the language synchrony and diachrony as well as the modification of speakers' attitudes to foreign words. In spite of the often fears that the rising number and rate of borrowings endangers an identity of Slovak as standard and national language, the author takes an opinion that proportions in which the original and international means of expression coexist in language as synonymous means, and as semantically and pragmatically differentiating means, are also parts of the language identity. She agrees with Juraj Dolník (2010) who argues that an optimal degree of borrowing is formed in communication. A probing analysis of texts of team of authors (mainly of research workers in humanities) published in monograph about the Slovak society, prepared to the 20thanniversary of the Velvet Revolution in 1989, serves as a support of her views.
Keywords
Publisher
Year
Volume
61
Issue
2
Pages
113-130
Physical description
Contributors
References
 • BARTEK, Henrich. K problému cudzích slov v slovenčine. In: Slovenská reč, 1933-34, roč. 2, s. 2, s. 178-182.
 • BOSÁK, Ján: Domáce, cudzie, internacionálne v postojoch slovenských linvistov. In: Internacionalizácia v súčasných slovanských jazykoch: za a proti. Ed. J. Bosák. Bratislava: Veda 1999, s. 157-163. ISBN 80-224-0599-X
 • BLANÁR, Vincent: Lexikálne prevzatia v starej slovenčine. In: Jazykovedné štúdie. 14. Stanislavov zborník. Red. J. Ružička. Bratislava: Veda 1977, s. 167-186.
 • BÖHMEROVÁ, Ada: K problematike preberania anglických vlastných mien do slovenčiny. Úvahy nad novým slovníkom. In: Jazykovedný časopis, 2007, roč. 58, č. 2, s. 117-132.
 • BRAUN, P. - SCHAEDER, B. - VOLMERT, I. (Ed.): Internationalismen. Studie zur interlingualen Lexikologie und Lexikographie. Tübingen 1990, s. 47-62.
 • BUZÁSSYOVÁ, Klára: Vyjadrovanie významu hromadnosti v dnešnej slovenčine. In: Kultúra slova, 1981, roč. 15, č. 1, s. 18-22.
 • BUZÁSSYOVÁ, Klára: Opakovaná internacionalizácia a problém identifikácie morfologických a lexikálnych jednotiek. In: Jazykovedný časopis, 1991, roč. 42, č. 2, s. 89-104.
 • BUZÁSSYOVÁ, Klára: Slovenčina ako stredoeurópsky jazyk (Na okrej protikladu domáce/cudzie). In. Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. Ed. S. Ondrejovič. Sociolinguistica Slovaca. 3. Bratislava: Veda 1997, s. 71-78 s.
 • BUZÁSSYOVÁ, Klára - WASZAKOWA, Krystyna: Tendencia internacionalizacii. Obščije voprosy. Tendencia k internacionalizácii (s ohľadom na funkčnú diferenciáciu internacionalizácie v rozličných sférach komunikácie). In: Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich. 1. Słowotwórstwo/Nominacja. Red. Ingeborg Ohnheiser. Opole: Universität Innsbruck - Institut fűr Slawistik, Uniwersytet Opolski - Institut Filologii Polskiej 2003, s. 47-58.
 • DOLNÍK, Juraj: Spisovná slovenčina a jej používatelia. Bratislava: Stimul 2000. 214 s.
 • DOLNÍK, Juraj: Teória spisovného jazyka so zreteľom na spisovnú slovenčinu. Bratislava: Veda 2010. 301 s.
 • GUT0CHMIDT, Karl: Das Begriff der Tendenz in der slawistischen Sprachen. In: Gladrow, W. (Hg.). Das Russische in seiner Geschichte, Gegenwart und Literatur. Festschrift fűr Erika Günter. Műnchen: 1995, s. 52-69.
 • GUTSCHMIDT, Karl. Tipologični tendencii. In: Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich. 1. Słowotwórstwo/Nominacja. Red. Ingeborg Ohnheiser. Opole: Universität Innsbruck - Institut fűr Slawistik, Uniwersytet Opolski - Institut Filologii Polskiej 2003, s. 341-355.
 • GUTŠMIDT, Karl: Obščije tendencii i specifičeskije formy ich realizacij v sovremennych slavianskich jazykach. In: Jazykovedný časopis, 1998, roč. 49, č. 1-2, s. 15-26.
 • HORECKÝ, Ján - BUZÁSSYOVÁ, Klára - BOSÁ K, Ján a kol. Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. Bratislava: Veda 1989. 436 s.
 • Internacionalizácia v súčasných slovanských jazykoch: za a proti. Ed. J. Bosák. Bratislava: Veda 1999. 166 s.
 • Jazyková poradňa. 3. Red. G. Horák - J. Ružička. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1964. 296 s.
 • Jazyková poradňa odpovedá. Zost. M. Pisárčiková a kol. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1988. 288 s.
 • JEDLIČKA, Alois: Spisovný jazyk v současné komunikaci. Praha: Univerzita Karlova 1974. 2. vyd. 1978. 227 s.
 • JIRÁČEK, Jiří: Adjektíva s internacionálními sufixálními morfy v současné ruštině (v porovnání s češtinou). Brno: Univerzita J. E. Purkyněv Brně1984. 166 s.
 • Komparacja systemów i funkcjonowanie współczesnych języków słowiańskich. 1. Słowotwórstwo/Nominacja. Red. Ingeborg Ohnheiser. Opole: Universität Innsbruck - Institut fűr Slawistik, Uniwersytet Opolski - Institut Filologii Polskiej 2003. 542 s.
 • MARKOWSKI, Andrzej - WORBS, Erika: Internacionalizacja znaczeń polskich jednostek leksykalnych jako vynik oddzialywania języków obcych na współczesną polszczyznę. In: Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Sborník příspěvkú z konference. Praha, 16. - 18. června 2003. Uspořádaly Z. Tichá - A. Rangelová. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky 2003, s. 48-63.
 • MASÁR, Ivan: Ako pomenúvame v slovenčine. Kapitoly z terminologickej teórie a praxe. 3. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV, suplement 3, 2000. 60 s.
 • MLACEK, Jozef: K internacionalizácii súčasnej slovenskej frazeológie. Internacionalizácia v súčasných slovanských jazykoch: za a proti. Ed. J. Bosák. Bratislava: Veda 1999, s. 88-99.
 • MÚCSKOVÁ, Gabriela: "Opakované prevzatia" ako výsledok historických kultúrnych kontaktov. In. Slovo - Tvorba - Dynamickosť. Na počesť Kláry Buzássyovej. Ed. M. Šimková. Bratislava: Veda 2010, s. 442-451.
 • OLOŠTIAK, Martin. (rec.) - WASZAKOWA, Krystyna: Przejawy internacionalizacji w słowotwórstwie współczesnej Polszcyzny. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersitetu Warszawskiego 2005. 266 s. In: Jazykovedný časopis, 2007, roč. 58, č. 2, s. 150-155.
 • OLOŠTIAK, Martin: Registrová motivácia lexikálnych jednotiek (O vzťahu medzi pojmami lexikálna zásoba, register, sociolekt). In: Jazykovedný časopis, 2010, roč. 61, č. 1, s. 31-42.
 • SLANČOVÁ, Daniela: Potrebuje reflexia súčasnej jazykovej situácie pojem register? In: Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. Materiály z 3. konferencie k komunikácii. Banská Bystrica - Donovaly 11. - 13. septembra 1997. Ed. P. Odaloš. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela - Fakulta humanitných vied 1999, s. 93-100.
 • SOKOLOVÁ, Miloslava: Verbálny aspekt a adaptácia prevzatých slovies v slovenčine. In Slovo - Tvorba - Dynamickosť. Na počesť Kláry Buzássyovej. Ed. M. Šimková. Bratislava: Veda 2010, s. 250-264.
 • ŠKULTÉTY, Jozef: Cudzie slová v slovenčine. In: Jozef Škultúry. dielo 7. Jazykoveda. Zostavil a edične pripravil J. Chovan. Martin: Matica slovenská 1992, s. 110-140.
 • WASZAKOWA, Krystyna: Internacionalizacija: Zapadnoslavianskije jazyki. Przejawy tendencji do internacjonalizaji w systemach słowotwótwórczych języków zachodnosłowiańskich. In. Komparacja systemów i funkcjonowanie współczesnych języków słowiańskich. 1. Słowotwórstwo/Nominacja. Red. Ingeborg Ohnheiser. Opole: Universität Innsbruck - Institut fűr Slawistik, Uniwersytet Opolski - Institut Filologii Polskiej 2003, s. 78-102.
 • WASZAKOWA, Krystyna: Przejawy internacionalizacji w słowotwórstwie współczesnej Polszcyzny. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2005. 266 s.
 • Collins Cobuild English Language Dictionary. Ed. J. Sinclair, P. Hanks, R. Moon; Harper Collins Publishers 1993. 1704 s.
 • Kde sme? Mentálne mapy Slovenska. Ed. M. Bútora, M. Kollár, G. Mesežnikov. Z. Bútorová. Bratislava: Inštitut pre verejné otázky, Kalligram 2010. 584 s.
 • Krátky slovník slovenského jazyka. 4. doplnené a upravené vydanie. Red. J. Kačala, M. Pisárčiková, M. Považaj. Bratislava. Veda 2003. 985 s.
 • Pravidlá slovenského pravopisu. tretie upravené a doplnené vydanie. Bratislava. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 2000. 590 s.
 • Slovník slovenského jazyka. 6 zv. Red. Š. Peciar. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1959-1968.
 • Slovenský národný korpus. - Verzia prim.-4.0-public-all. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009. Dostupný z WWW.http://korpus.juls.savba.sk
 • Slovník súčasného slovenského jazyka A - G. Red. K. Buzássyová - A. Jarošová. Brastislava: Veda 2006. 1104 s.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-article-doi-10-2478-v10113-009-0022-y
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.