PL EN


2010 | 61 | 2 | 131-144
Article title

Slavonic-Baltic Addenda to theWorld Lexicon of Grammaticalization

Content
Title variants
CS
Slovansko-baltská addenda kWorld Lexicon of Grammaticalization
Languages of publication
Abstracts
EN
In the present paper, the author deals with several processes of grammaticalization in Slavonic and Baltic languages. First he describes the expression of predicative possession and obligation and of future in Northern Slavonic and Baltic languages. Further, he deals with the expression of passive in Baltic languages, with examples of the grammaticalization pathway from ‘say’ to evidential in Slavonic languages, and with the origin of some complementizer markers in West Slavonic languages. Finally, he briefly discusses two Slavonic and Baltic examples for pathways leading to ‘comrade’ and ‘other’. In addition, he also discusses contactological aspects of the processes in question.
CS
Před více než 45 lety psala Eva Havlová o potřebě slovníku sémantických změn. Něco jako část takového slovníku vyšlo v roce 2002 v podoběSvětového lexikonu gramatikalizaceod Bernda Heineho a Taniy Kutevové. Ačkoli jejich Lexikon má nemálo otazníků, jistě ho lze využít jako základu pro další práci a různě jej doplňovat. V tomto příspěvku přinášíme některá doplnění z oblasti slovanských a baltských jazyků.Dobře dokumentovaný případ pro gramatikalizační kanál DRŽET > MÍT představuje např. českémíta litevskéturétitéhož významu; obě tato slovesa pak ilustrují také další gramatikalizační vývoj v linii MÍT > POVINNOST. Pro dva gramatikalizační kanály vedoucí k futuru uvádíme dva příklady ze slovanských jazyků: VZÍT > FUTURUM v ukrajinském futuru typupysáty-mu(zde navíc uvažujeme o možnosti vlivu mad'arštiny) a ZMĚNA STAVU > FUTURUM V severoslovanském futuru typu českéhobudu pracovat(zde navíc řešíme otázku vlivu němčiny na vznik této konstrukce). Dále v areálových souvislostech pojednáváme o lotyšských pasivních konstrukcích typutikt/tapt/kļūt+ infinitiv jako příkladech gramatikalizačního kanálu DOSTAT SE > ZMĚNA STAVU > PASIVUM. Jako o příkladu gramatikalizačních kanálů ŘÍCT > EVIDENCIÁL A ŘÍCT > QUOTATIV pak pojednáváme o českémprýa stručněji i o jiných slovanských partikulích. Jako další příklad gramatikalizace vedoucí od relativa/demonstrativa ke spojce uvádějící vedlejší obsahovou větu uvádíme severoslovanské spojky typu českéhože(a stručně přitom poukazujeme na možnost vlivu němčiny). Konečně pro gramatikalizační kanál vedoucí od číslovky 1 k zájmenu či adjektivu ‘jiný’ krátce zmiňujeme další příklad v praslovanském*in'ba jako příklad částečné gramatikalizace substantiva ‘přítel’ v komitativ uvádíme litevskédrauge‘společně’.
Keywords
Publisher
Year
Volume
61
Issue
2
Pages
131-144
Physical description
Contributors
References
 • BÁRCZI, Géza 2001.Geschichte der ungarischen Sprache.Innsbruck: Institut für Sprachen und Literaturen. (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft, Sonderheft 110.)
 • BAUER, Jaroslav 1960.Vývoj českého souvětí[Development of the Czech Compound Sentence]. Praha: Nakladatelství ČSAV. (Studie a práce lingvistické, 4.)
 • BERNEKER, Erich 1908-13.Slavisches etymologisches Wörterbuch.I. Heidelberg: Winter. (Indogermanische Bibliothek, I/2/2. = Sammlung slavischer Lehr- und Handbücher, I/1.)
 • DAHL, Östen 2000. Verbs of becoming as future copulas. In:Tense and Aspect in the Languages of Europe.Ed. by Östen Dahl. Berlin - New York: Mouton de Gruyter, 351-61. (Eurotyp, 6.)
 • EBERT, Peter 1993. Syntax. In:Frühneuhochhochdeutsche Grammatik.Ed. by Oskar Reichmann and Klaus-Peter Wegera. Tübingen: Niemeyer, 313-484. (Sammlung kurzer Grammatiken deutscher Dialekte, A/12.)
 • ESJS 1989 =Etymologický slovník jazyka staroslověnského[Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language]. Ed. by Eva Havlová et al. Praha: Academia 1989ff.
 • FISCHER, Olga 2003. Review of Heine and Kuteva 2002.Functions of Language10, 136-143.
 • FRAENKEL, Ernst 1951. Miszellen zur balto-slavischen Syntax.Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung69, 139-149.
 • GÄTERS, Alfrēds 1977.Die lettische Sprache und ihre Dialekte.The Hague etc: Mouton. (Trends in Linguistics, State-of-the-Art Reports, 9.)
 • GEBAUER, Jan 1894.Historická mluvnice jazyka českého[Historical Grammar of the Czech Language]. I. Praha - Vídeň: Tempský.
 • GEBAUER, Jan 1903.Slovník staročeský[Old Czech Dictionary]. I. Praha: Unie.
 • GEBAUER, Jan 1929.Historická mluvnice jazyka českého[Historical Grammar of the Czech Language]. IV. Ed. by František Trávníček. Praha: Česká akademie věd a umění.
 • HAVLOVÁ, Eva 1965. O potřebě slovníku sémantických změn [On the need for a lexicon of semantic changes].Jazykovědné aktuality1965, Nr. 4, pp. 3-4
 • HEINE, Bernd - KUTEVA, Tania 2002.World Lexicon of Grammaticalization.Cambridge: Cambridge University Press.
 • HEINE, Bernd - KUTEVA, Tania 2005.Language Contact and Grammatical Change.Cambridge: Cambridge University Press.
 • HOFFMANNOVÁ, Jana 2008. Role českéhoprý / prej / prépři vyjadřování reproduktivních a modálních významů [The role of the Czech wordsprý / prej / préin expressing evidential (reportative) and epistemic meanings]. In: Wiemer - Plungjan 2008: 149-64.
 • HOLVOET, Axel 2007.Mood and Modality in Baltic.Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Baltica Varsoviensia, 6.)
 • HUMEC'KA, L. L. (ed.) 1977.Slovnyk staroukrajins'skoji movy XIV-XV st.[Dictionary of the Old Ukrainian Language of the 14th and 15th c.]. I. Kyjiv: Naukova dumka.
 • KOCH, Christoph 1990.Das morphologische System des altkirchenslavischen Verbums.Müchen: Fink. (Münchner Universitäts-Schriften, 22.)
 • KOPEČNÝ, František (ed.) 1980.Etymologický slovník slovanských jazyků. Slova gramatická a zájmena[Etymological Dictionary of the Slavonic Languages: Grammatical words and pronouns]. II. Praha: Academia.
 • KŘÍŽKOVÁ, Helena 1960.Vývoj opisného futura v jazycích slovanských, zvlášté v ruštině[Development of the Periphrastic Future in the Slavonic Languages, especially in Russian]. Praha: SPN. (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas philosophica 4, Philologica II.)
 • KURSCHAT, Friedrich 1876.Grammatik der littauischen Sprache.Halle: Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses.
 • KURZ, Josef (ed.) 1966.Slovník jazyka staroslověnského[Dictionary of the Old Church Slavonic Language]. I. Praha: Academia.
 • LEISS, Elisabeth 1985. Zur Entstehung des neuhochdeutschen analytischen Futurs.Sprachwissenschaft10, 250-273.
 • MACHEK, Václav 1968.Etymologický slovník jazyka českého[Etymological Dictionary of the Czech Language]. Praha: Academia.
 • MATHIASSEN, Terje 1997.A Short Grammar of Latvian.Columbus (OH): Slavica Publishers.
 • MÜHLENBACH, K. - ENDZELIN, J. 1925-27.Lettisch-deutsches Wörterbuch.II. Riga: Lettischer Kulturfonds.
 • NAU, Nicole 1998.Latvian.München - Newcastle: Lincom Europa. (Languages of the World / Materials, 217.)
 • OTRĘSKI, Jan 1956.Gramatyka języka litewskiego[Grammar of the Lithuanian Language]. III. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • PLETERŠNIK, M. 1895.Slovensko-nemški slovar[Slovenian-German Dictionary]. II. Ljubljana: Knezoškofijstvo.
 • RÖSLER, Karl 1952. Beobachtungen und Gedanken über das analytische Futurum im Slavischen.Wiener Slavistisches Jahrbuch2, 103-149.
 • RUDZÎTE, Marta 1964.Latviešu dialektoloǵija[Latvian Dialectology]. Riga: Latvijas valsts izdevniecība.
 • SADNIK, Linda - AITZETMÜLLER, Rudolf 1975.Vergleichendes Wörterbuch der slavischen Sprachen.I. Wiesbaden: Harrassowitz.
 • SS 1996 =Staročeský slovník. paběničský -pravý[Old Czech Dictionary:paběničský - pravý]. Praha: Academia 1996.
 • URBAŃCZYK, Stanisław (ed.) 1953-55.Słownik staropolski[Old Polish Dictionary]. I. Warszawa: PAN.
 • VONDRÁK, Wenzel 1908.Vergleichende Slavische Grammatik.II. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.
 • VYKYPĚL, Bohumil 2001. Zwei lettonistische Bemerkungen. In:GRAMMATICVS. Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata.Ed. by Ondřej Šefčík and Bohumil Vykypěl. Brno: Masarykova univerzita, 211-223.
 • VYKYPĚL, Bohumil 2009.Empirical Functionalism and the Prague School.München: Lincom Europa. (Travaux linguistiques de Brno, 6.)
 • WIEMER, Björn 2004. The evolution of passives as grammatical constructions in Northern Slavic and Baltic languages. In:What Makes Grammaticalization? A look from its fringes and its components.Ed. by Walter Bisang, Nikolaus P. Himmelmann and Björn Wiemer. Berlin - New York: Mouton de Gruyter, 271-321. (Trends in Linguistics, Studies and Monographs, 158.)
 • WIEMER, Björn 2008. Lexikalische Markierungen evidenzieller Funktionen: zur Theoriebildung und empirischen Forschung im Slavischen. In: Wiemer-Plungjan 2008: 5-49.
 • WIEMER, Björn - GIGER, Markus 2005.Resultativa in den nordslavischen und baltischen Sprachen. Bestandaufnahme unter arealen und grammatikalisierungstheoretischen Gesichtspunkten.München: Lincom Europa. (LINCOM Studies in Language Typology, 10.)
 • WIEMER, Björn - PLUNGJAN, Vladimir A. (eds.) 2008.Lexikalische Evidenzialitäts-Marker in slavischen Sprachen.München - Wien: Gesellschaft zur Förderung slawistischer Studien. (Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 72.)
 • ŽURAVLEV, A. F. - ŠANSKIJ, N. M. (eds.) 2007.Ètimologičeskij slovar' russkogo jazyka[Etymological Dictionary of the Russian Language]. X. Moskva: Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-article-doi-10-2478-v10113-009-0023-x
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.