Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 32 | 4 | 221-231

Article title

Urbanistikos Mokslo IR Studijų Vietos Lietuvos Klasifikatoriuose Paradoksai

Content

Title variants

EN
Paradoxes of Positioning Urban Science and Education in the Lithuanian Classificators

Languages of publication

Abstracts

LT
Lietuvoje priimtuose mokslo (1998 m.) ir studijų (2001 m.) klasifikatoriuose reikšmingos architekto profesinės veiklos, mokslo ir studijų kryptys -urbanistinis projektavimas ir planavimas (Town and Country Planning)- pakeistos įkraštotvarką (Land Management)- kitos srities dalyką, artimą inžinerinio kaimo teritorijų tvarkymo vadybai. Straipsnyje nagrinėjami šių disciplinų sampratos skirtumai ir iškeliama klasifikatorių tikslinimo reikmė, siekiant atkurti urbanistikos mokslui ir studijoms priimtinas plėtojimo sąlygas, adekvačias egzistuojančioms kitose ES šalyse. Nurodomos su tuo susijusios kai kurios keistinos Teritorijų planavimo įstatymo nuostatos, pateikiamas urbanistikos vietos architekto profesinės veiklos, mokslo bei studijų sisteminėje sampratoje modelis ir klasifikatorių papildymo galimybės.
EN
Urban Design and Planning, being a significant field of architect's professional activity, science and education, in the Lithuanian classificators of science (1998) and education (2001) is replaced by Land Management which is concerned with another field closely related to engineering management of rural territories. The paper discusses differences in the conception of these disciplines, and need of correcting the classificators is suggested with intention to create reasonable development conditions for the science and education of urban design and planning corresponding to those existing in the other EU countries. Some of the conceptions and incorrectly used concepts of the Law on Territory Planning requiring changes are indicated.It is stated that during 11-19 years an inadequate approach to a complex and socially urgent matter, related with culture, science and art, has brought the urban development of the country to a situation having evident attributes of chaos. Most damage is done to the architecture of towns, where the role of urban design activity, defining the conceptions of built-up morphostructure, urban complexes and the architecture of public spaces, is essential. Sustainable compositional development of a town defining its individual image and aesthetic attraction also depends on the qualification of a participating architect urbanist and his role in a team of planners. A model of positioning urban design and planning in the systematic conception of architect's professional activity, science and education as well as possibilities of supplementing the classificators are proposed.

Publisher

Year

Volume

32

Issue

4

Pages

221-231

Physical description

Contributors

 • Urbanistikos katedra, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Pylimo g. 26/Trakų g. 1, LT-01132 Vilnius, Lietuva

References

 • Bendrasis studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta nuosekliosios universitetinės ir neuniversitetinės studijos Lietuvos aukštosiose mokyklose, klasifikatorius ir pagal šias studijų kryptis suteikiamų kvalifikacijų sąrašas(LRV 2007-01-31 nutarimo Nr. 107 redakcija).
 • Bučas, J. 2001.Kraštotvarkos pagrindai.Kaunas: Technologija.
 • Bučas, J. 1998. Europos bendrijos komisijos Konsultacinio architektų mokymo ir lavinimo komiteto rekomendacijos architektūros studijoms,Urbanistika ir architektūraXXII(3): 106-110.
 • Burinskienė, M.; Jakovlevas-Mateckis, K.; Adomavičius, V.,et al.2003.Miestotvarka.Vilnius: Technika.
 • Carmona, M.; Heath, T.; Oc, T.; Tiesdell, S. 2001.Public places, Urban spaces: The Dimensions of Urban Design.Oxford: Architectural Press.
 • Cowan, R. 2005.The Dictionary of Urbanism.Wiltshire, UK: Streetwise Press.
 • Daunora, Z. J. 2008.LR mokslo sričių, krypčių ir šakų klasifikatoriaus papildymo, siekiant įvertinti urbanistikos mokslą ir specialistų parengimą, pasiūlymai:sutartinio mokslo darbo ataskaita. LNTPA. Vilnius. 22 p.
 • Daunora, Z. J. 2005. Kultūriniai ir struktūriniai miestų plėtros uždaviniai Valstybės normatyviniuose dokumentuose,Urbanistika ir architektūraXXIX(4): 164-173.
 • Gaižutis, A. 2008. Nelanksti ir nepažangi radikalios aplinkosaugos politika stabdant investicijas,Darnioji plėtra teritorijų planavime ir urbanistikoje.LNTPA, Vilnius, 94-95.
 • Juškevičius, P. 2007. Urbanistinės plėtros peripetijos, išUrbanistinio forumo "Lietuvos darnios erdvinės plėtros sistemos kūrimas" pranešimų rinkinys.LR AM, Vilnius, 13-17.
 • Kavaliauskas, P. 1992.Metodologiniai kraštotvarkos pagrindai.Habilitacinio geografijos mokslų darbo santrauka. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
 • Kavaliauskas, P. 2008. Lietuvos teritorijų planavimo tobulinimo kritiniai aspektai,Darnioji plėtra teritorijų planavime ir urbanistikoje.LNTPA, Vilnius, 85-87.
 • Krier, R. 1993.Architecture and Urban Design. Architectural Monographs No.30. AD Academy Editions London, UK.
 • Landry, Ch. 2006.The Art of City-making.London: Earthscan.
 • Lietuvos respublikos architektūros politikos kryptys.2005. LR aplinkos ministerija. 16 p.
 • Lynch, K. 1988.The Image of the City.Cambridge: The M. I. T. Press. 198 p.
 • LR teritorijų planavimo įstatymas.2004-01-15 Nr. IX-1962.
 • LR Vyriausybės Strateginio planavimo komiteto 2008 m. liepos 23 d. posėdžio protokolas Nr. 17Dėl teritorijų planavimo sistemos tobulinimo siekiant darnios plėtros ir investicijų skatinimo.
 • LRV ŠMM 1998-01-09 įsakymas Nr. 30 "Dėl mokslo sričių, krypčių ir šakų klasifikacijos" (Žin., 1997, Nr. 103-2598).
 • Mayhew, S. 2004.A Dictionary of Geography.Oxford University Press.
 • Mayne, T.,et al.2004.Morphosis Fresh 1998-2004.New York.
 • Moughtin, C. 2001.Urban Design: Street and Square.Oxford: Architectural Press.
 • Moughtin, C.; Shirley, P. 2005.Urban Design: Green Dimensions.Oxford: Architectural Press.
 • Moughtin, C. 2000.Urban design: Method and Techniques.Oxford: Architectural Press.
 • Mumford, L. 1996.The City in History: Its Origins, its Transformations and its Prospects.Harmondsworth.
 • Nacionalinė darnaus vystymosi strategija.2003. Patvirtinta LRV 2002-09-11 nutarimu Nr. 1160-AM.
 • Paulauskaitė, D. 2006 m. birželio 27 d. Didžioji gamtosaugos valdininkų afera,Respublika.
 • Stauskas, V. 1998. Studentų veiklos orientavimas į architektūros ir aplinkos kontekstą,Urbanistika ir architektūraXXII(1): 33-37.
 • Šešelgis, K. 1975.Rajoninio planavimo ir urbanistikos pagrindai.Vilnius: Mintis.
 • Tarptautinių žodžių žodynas.2003. Vilnius: Alma littera.
 • The Besòs Planning Reform. Barselona City Council.2004. Published by Ajuntament de Barselona.
 • The Penquin Dictionary of Human Geography.2001. Penquin books.
 • Vyšniūnas, A. 2000. Apie kūrybą ir planavimą,Urbanistika ir architektūraXXIV(2): 91-94.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-article-doi-10-3846-1392-1630-2008-32-221-231
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.