Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 33 | 2 | 82-91

Article title

Teisinė žemės nuosavybės reikšmė teritorijų planavimui

Content

Title variants

EN
Legal Significance of Land Propety for Territory Planning

Languages of publication

Abstracts

LT
1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę prasidėjo nauji žemės reformos ir teritorijų planavimo procesai. Pradėjus vykdyti žemės pertvarkymo procesą susiformavo naujos privačios žemėtvarkos struktūros. Dėl neprincipingų teisinių nuostatų žemės sklypai formuojami neplaningai, neįvertinant perspektyvaus jų naudojimo. Jų tolesnis vystymas dėl netobulo teisinių valstybės ir privačių interesų suderinimo teritorijų planavimo srityje palaipsniui formuoja tokius neigiamus reiškinius kaip: žemės ūkio teritorijų skaidymas, augantis miestų išdrikimas, nepagrįsta urbanizuojamų teritorijų plėtra. Viena iš galimybių sprendžiant šias problemas galėtų būti nuosavybės teisių pertvarkymas, įvertinant teisingai tiek privačių savininkų, tiek visuomenės interesus.
EN
The paper discusses territory planning and land reform during the period of the independence of Lithuania since 1990. With the beginning of unplanned land restitution private land parcels were formed chaotically. These parcels were not adapted to any developement prospects except farming. So proper planning of these parcels meant a new period of territory planning. An unproper legal system regulating private and state interests in territory planning resulted in such negative processes as fragmentation of farming lands, urban sprawl, unjustified expansion of urban lands. According to this situation, land reallocation principles are suggested that can help to combine private and state interests in the territory planning process.

Publisher

Year

Volume

33

Issue

2

Pages

82-91

Physical description

Contributors

 • KTU Architektūros ir statybos institutas, Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas, Lietuva

References

 • Armališkių gyvenamojo rajono Kaune detalusis planas. 1992-1993. AB "Miestprojektas". Kaunas.
 • Bardauskienė, D. 2007. Miesto bendrasis planas ir ekspertiniai vertinimai,Urbanistika ir architektūraXXXI(3): 119-130.
 • Daunora, Z. J. 2001. Miesto gyvenamoji teritorija. Planavimo reglamentavimo metmenys,Urbanistika ir architektūraXXV(2): 71-79.
 • Daunora, Z. J. 2005. Kultūriniai ir struktūriniai miestų plėtros uždaviniai valstybės normatyviniuose dokumentuose,Urbanistika ir architektūra29 (): 164-173.
 • Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano II pakeitimo[interaktyvus]. 2007. Kauno miesto savivaldybė [žiūrėta 2009 03 19]. Prieiga per internetą:http://www.kaunas.lt/go.php/lit/Bendrasis_planas_ir_jo_pakeitimai/246
 • Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano II pakeitimo[interaktyvus]. 2007. SÎ "Kauno planas" [žiūrėta 2009 03 19]. Prieiga per internetą:http://www.kaunas.lt
 • Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų. Lietuvos Respublikos įstatymas,Valstybės žinios, 21-545, 1991 06 18.
 • Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų" papildymo ir pakeitimo. Lietuvos Respublikos įstatymas,Valstybės žinios, 32-725, 1993 07 15.
 • Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų" papildymo ir pakeitimo. Lietuvos Respublikos įstatymas,Valstybės žinios, 50-1226, 1995 05 30.
 • Dimindavičiūtė, D. 2008. Kraštovaizdžio, kaip rekreacinės aplinkos, prieinamumo reglamentavimo Lietuvoje ir užsienio valstybėse analizė,Urbanistika ir architektūra32(4): 258-268.
 • Dringelis, L. 2003. Žemės privatizavimas ir miestų viešojo naudojimo zonų urbanistinis formavimas,Urbanistika ir architektūraXXVII(4): 163-169.
 • Federal Building Code (Baugesetzbuch, BauGB). 1990 [interaktyvus]. Federal Ministry for Transport, Construction and Housing, Germany [žiūrėta 2009 03 19]. Prieiga per internetą:http://www.iuscomp.org/gla/statutes/BauGB.htm
 • Juškevičius, Pr.; Vitkauskas, A. 2001. Miestų planavimo ir plėtros valdymo būklė Lietuvoje,Urbanistika ir architektūraXXV(2): 55-62.
 • Juškevičius, Pr.; Jauneikaitė, K. 2008. Urbanistinių struktūrų formavimo ir žemės naudojimo klasifikavimo problematika,Urbanistika ir architektūra32(4): 240-247.
 • Kauno miesto savivaldybės bendrasis planas.2003. Sį "Kauno planas".
 • Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimų schema[interaktyvus]. 2006. Sį "Kauno planas" [žiūrėta 2009 03 19]. Prieiga per internetą:http://www.kaunas.lt
 • Kauno rajono savivaldybės bendrasis planas[interaktyvus]. 2008. Sį "Kauno planas" [žiūrėta 2009 03 19]. Prieiga per internetą:http://www.krs.lt
 • Kelmės miesto teritorijos bendrasis planas. 2007. KTU Architektūros ir statybos institutas. Kaunas.
 • Kretingos rajono savivaldybės bendrasis planas[interaktyvus]. 2008. Klaipėdos universiteto Regioninio planavimo centras [žiūrėta 2009 03 19]. Prieiga per internetą:http://www.kretinga.lt
 • Lietuvos teisės pagrindai. Vilnius: Justitia, 2004.
 • Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Žin., 74-2262, 2000.
 • Lietuvos Respublikos Konstitucija. Vilnius: LR Teisingumo ministerija, 1999.
 • Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaras. 1 dalis. Vilnius: Teisės institutas, 2000.
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos 1993 m. liepos 15 d. įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų" papildymo ir pakeitimo" 3 punkto dalių, kuriomis pakeistos 1991 m. birželio 18 d. įstatymo "Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų" 4 straipsnio penktoji ir šeštoji dalys, bei 14, 15, 16, 17, 18 ir 19 punktų, kuriais šio įstatymo 12 straipsnis papildytas 10, 11, 12, 13, 14 ir 15 punktais, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Vilnius, 1994 m. gegužės 27 d.
 • LR žemės reformos įstatymas,Valstybės žinios, 24-635, 1991.
 • Lietuvos Respublikos žemės įstatymas,Valstybės žinios, 34-620, 1994.
 • LR žemės reformos įstatymas, 1991,Žin., 53-1295, 1995 m. nauja redakcija.
 • LR žemės reformos įstatymas, 1991;Žin., 69-1735, 1997 07 02 nauja redakcija.
 • Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas,Žin., 65-1558, 1997.
 • Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas,Žin., 65-1558, 1997; 2002 04 02 redakcija.
 • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas,Žin., 107-2397, 1995.
 • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 4, 12, 15, 22, 24 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas,Žin., 107-2397, 1995; 21-617, 2004.
 • Miestų žemių tvarkymo įstatymas,Vyriausybės žinios, 614/4330, 1938.
 • Miestų žemių tvarkymo įstatymui vykdyti taisyklės,Vyriausybės žinios, 651/4751, 1939.
 • Ramanauskas, E. 2006. Žemės tvarkymo įstatymų bazė tarpukario Lietuvoje,Urbanistika ir architektūra30(4): 119-224.
 • Staniūnas, E. 2008a. Kraštovaizdžio formavimo teisinė bazė ir aplinkos formavimo praktika,Urbanistika ir architektūra32(3): 193-199.
 • Staniūnas, E. 2008b. Viešojo intereso apibrėžimo Lietuvos urbanistinėje plėtroje klausimu,Urbanistika ir architektūra32(4): 248-257.
 • Vanagas, J. 2003.Miesto teorija. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla.
 • Žemės reformos įstatymas,Vyriausybės žinios, 83/721, 1922 04 03.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-article-doi-10-3846-1392-1630-2009-33-82-91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.