Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 1 | 1 | 68-74

Article title

Lithuanian Identity: Between the Historical Experience of Central and Eastern Europe and the Heritage of the Great Duchy of Lithuania

Content

Title variants

LT
Lietuvių Tapatumas: Tarp Vidurio ir Rytų Europos Istorinės Patirties Bei Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Paveldo

Languages of publication

Abstracts

EN
This article deals with the influence of the heritage of the Great Duchy of Lithuania (GDL) on the contemporary development of Lithuanian identity, emphasizing the reasons of its actualization. The actualizing of the GDL is closely connected with the processes of globalization, euro-integration and geopolitical alternations. The author affirms that the historical heritage of the GDL helps Lithuania, Poland, Belarus and Ukraine to integrate into the space of Eastern Europe and the supposed national tolerance in the GDL is peculiar manifestation of the democratic tradition in this area.
LT
Nagrinėjama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) paveldo įtaka dabartinei lietuvių tapatumo raidai, akcentuojamos jo aktualumo priežastys. Šiuolaikinėje epochoje LDK aktualumas susijęs su globalizacijos, eurointegracijos procesais, geopolitiniais pokyčiais. Teigiama, kad LDK istorinis paveldas padeda Lietuvai, Lenkijai, Baltarusijai ir Ukrainai integruotis į Rytų Europos erdvę, o tariamoji tautinė tolerancija LDK valstybėje yra savotiška demokratinės tradicijos šiame areale apraiška.

Publisher

Year

Volume

1

Issue

1

Pages

68-74

Physical description

Contributors

  • Department of Lithuanian Cultural Identity, Culture, Philosophy and Arts Research Institute

References

  • Auštrevičius, P. 2002. "Tautinis identitetas ir vieningos Europos raida", išEuropos idėja Lietuvoje: istorija ir dabartis, sud. D. Staliūnas. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 172-179.
  • Beresnevičiūtė-Nosalova, H. 2001.Lojalumų krizė: Lietuvos bajorų politinės sąmonės transformacija 1795 - 1831 metais.Vilnius: Vaga.
  • Kuolys, D. 2005. "Istorija ir pilietinė visuomenė",Kultūros barai10: 2-5.
  • Nikžentaitis, A. 2006. "Patriotizmas ir politinė santvarka: klystkeliai ieškant atsakymo į aktualius klausimus",Kultūros barai10: 2-9.
  • Savukynas, V. 2005. "Naujosios tapatybės paieškos, arba Kodėl Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės regiono idėjos tampa vis daugiau patrauklesnės",Kultūros barai10: 6-11.
  • Seligman, A. 2002.Pilietinės visuomenės idėja.Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla.
  • Саганович, Г. 1998. Вильна в описании немецкого путешественника Самуэля Кихяля (1596 г.), inSenosios ratijos ir tautosakos s ą veika: kult ū rin ė Lietuvos Didiosios Kunigaiktyst ė s patirtis. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 193-197.
  • Эйхенбаум, Б. 1926.Лермонтов. Опыт историко - литературной оценки. Ленинград: Академия.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-article-doi-10-3846-2029-0187-2008-1-68-74
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.