Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 34 | 2 | 73-89

Article title

Ukmergė: miesto struktūra ir urbanistiniai procesai

Content

Title variants

EN
Ukmergė: Town Structure Ant Urban Processes

Languages of publication

Abstracts

LT
Šio straipsnio tikslas - supažindinti skaitytojus su Ukmergės miesto bendrojo plano rengimo pirmosios dalies - esamos būklės įvertinimo - svarbiausiais metodikos principais bei paskatinti ir kitus bendrųjų planų rengėjus pristatyti ir pasidalinti šia patirtimi. Straipsnyje pateikiama miesto struktūros, žemės naudojimo balanso, gyventojų demografinių tendencijų, apsirūpinimo būstu, užimtumo, gatvių tinklo ir kategorijų analizė bei visų šių veiksnių įtaka galimai miesto ekonominei ir urbanistinei plėtrai, poreikiui ir galimybėms ją valdyti. Remiantis analize identifikuojamos specifinės Ukmergės miesto urbanistinės plėtros problemos, kurias galėtų išspręsti kitokia negu dabartinė planavimo ideologija - ilgalaikė strategija, tęstinis rekomendacinis bendrasis planavimas, įgyvendinimo (suplanavimo) projektai, įvertinimo metodika, visuomenės ir politikų švietimas, naujas planavimų įgyvendinimo įstatymas.
EN
The aim of the paper is to describe the main principles of the methodology of preparing the first part of Ukmergė Master Plan, evaluating existing situation, and to encourage other planners to present and share this experience. The analysis of urban structure, balance of land use, occupation, street network and categories is given in the paper as well as its influence on possible economic and urban development of the town, estimation of need and possibilities to manage it. As a result of this analysis, specific Ukmergė urban development problems which could be solved by using new planning ideology - a long-term strategy, continuous recommendatory comprehensive planning, implementation (design) projects, evaluation methodology, education of society and politicians and new planning implementation law - are identified.

Publisher

Year

Volume

34

Issue

2

Pages

73-89

Physical description

Contributors

 • Urbanistikos katedra, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Pylimo g. 26/Trakų g.1, 01332 Vilnius, Lietuva
 • UAB "Statybos strategija", Smolensko g. 10, 03201 Vilnius, Lietuva
 • Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė, Lietuva

References

 • Ananian, P. 2009.Habitat, centralites et regeneration urbaine a Bruxelles[interaktyvus] [žiūrėta 2010 03 05]. Prieiga per internetą:http://www.urba.ucl.ac.be/hd/revitalisation-centresville.html
 • Di Ciommo, F. 2010.Les politiques de regeneration a Paris, Milan, Naples[interaktyvus] [žiūrėta 2010 02 11]. Prieiga per internetą:http://latts.cnrs.fr/site/th_fiche.php?
 • Drubigny, J. L. 2010.Comprendre le developpement urban integre[interaktyvus] [žiūrėta 2010 03 06]. Prieiga per internetą:http://urbact.eu/fr/header-main/developpe-ment-urbain-integre/comprendre-le-developpement-ur-bain-integre
 • Galivel & Associés. 1999.Regeneration urbain et habitat: moteur de l'economie et de l'emploi a Montelimar[interaktyvus] [žiūrėta 2010 03 08]. Prieiga per internetą:www.Constructa-promotion.com/dossierdepresse/news/news_FR_19.pdf
 • Juškevičius, P.; Jauneikaitė, K. 2008. Urbanistinių struktūrų formavimo ir žemės naudojimo klasifikavimo problematika,Urbanistika ir architektūra32(4): 240-247. doi:10.3846/1392-1630.2008.32.240-247
 • Juškevičius, P.; Mozūriūnaitė, S.; Motieka, S. 2009. Lietuvos urbanistinių sistemų transformacijos ir mutacijos,Urbanistika ir architektūra33(4): 225-238. doi:10.3846/1392-1630.2009.33.225-238
 • Juškevičius, P.; Valeika, V. 2007.Lietuvos miestų sistemų raida. Vilnius:monografija. Vilnius: Baltijos kopija. 240 p.
 • Lemaitre, E. 2007.Quelques exemples de maitrise de l'etalement urbain en France (Lettre Evaluation n11 - juin 2007)[interaktyvus] [žiūrėta 2010 02 23]. Prieiga per internetą:http://www.ecologie.gouv.fr/Quelques-exemples-de-l.html
 • Lorens, P. 2006. Trends and Problems of Contemporary Urbanization Processes in Poland, inUrban and regional planning and development series: Spatial planning and urban development in thenew EU member states.Ashgate publishing company, 95-112.
 • Marana, I. 2006. Development and Planning in Latvia, the Riga Region and the City of Riga, inUrban and regional planning and development series: Spatial planning and urban development in the new EU member states.Ashgate publishing company, 225-242.
 • Programme d'Actions Prioritaires Centre D'Activites Regionales Split. 2004.Lignes directrices pour une regeneration urbaine dans la region Mediterraneenne[interaktyvus] [žiūrėta 2010 03 06]. Prieiga per internetą:www.pap-the-coastcentre.org/fren-ch/Regeneration%20urbaine.pdf
 • SBSBY 2002.Hedebygade - mixed tenure urban regeneration in central Copenhagen[interaktyvus] [žiūrėta 2010 03 06]. Prieiga per internatą:http://www.cecodhas.org/content/view/388/207/
 • UAB "RAIT", SĮ "Vilniaus planas". 2005. Tyrimo ataskaita.Vilniaus apskrities (be Vilniaus miesto) gyventojų apklausa 2005 m.
 • Ukmergės miesto bendrasis planas. Esamos būklės analizė.2010 (planas rengiamas vadovaujantis 2008 m. liepos 31 d. tary-bos sprendimu Nr. 7-155).
 • Ukmergės miesto urbanistinio paminklo sklypų planas. Projektinis sklypų planas.1994 (patvirtintas 1995 m. gruodžio 6 d. tarybos sprendimu Nr. 157).
 • Ukmergės miesto generalinis planas.1997 (patvirtintas 1997 m. gruodžio 17 d. tarybos sprendimu Nr. 72).
 • Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas.2008 (patvirtintas 2008 m. gruodžio 17 d. tarybos sprendimu Nr. 7-2220).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-article-doi-10-3846-tpa-2010-07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.