Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 34 | 4 | 216-234

Article title

Parko problematika struktūrinėje miesto plėtroje (Šiaulių miesto pavyzdžiu)

Content

Title variants

EN
A City Park in Structural Urban Development (By the Example of Šiauliai City)

Languages of publication

Abstracts

LT
Šiuo metu vėl pradėta gręžtis į miestuose esančius parkus kaip gyventojų poilsio, ramybės bei savotiškos atsvaros urbanizaciniams procesams oazes. Straipsnyje apžvelgiami miestų parkų urbanizuotoje aplinkoje ypatumai, pateikiama išskirtų parkų lyginamoji charakteristika, apžvelgiama Lietuvos miesto parkų evoliucija XX a. Šios informacijos fone pristatoma Šiaulių miesto centrinio parko galimybių studija, kurioje iškeltas uždavinys nuosaikiai urbanizuojant teritoriją aiškiai išskirti parko ribas bei kaip nepakenkti esančiam parkui integruoti urbanizacinį kaimyną, kartu pagerinant paties parko kompoziciją bei paslaugų infrastruktūrą. Pateikiama parko teritorijos analizė kaip urbanistinės struktūros elemento tyrimas: miesto gamtiniame karkase ir žaliųjų plotų sistemoje; žaliosios erdvės rangas bendrojoje miesto struktūroje (urbanistinės struktūros elementų vertybinė hierarchija), jos integracijos laipsnis; parko teritorijos transformacijos; esamos padėties analizė bei siūlymai.
EN
Nowadays there is a renewed interest in city parks as recreational oases providing tranquillity and balancing out urban processes. This paper reviews characteristic features of city parks situated in an urban environment, presents comparative characteristics of exceptional parks, and summarizes the development of city parks in Lithuania in the 20th century. Within this context a feasibility study of the central park in Šiauliai is presented, focussing on the task of clearly distinguishing the park's borders during its moderate urbanization and preserving the park in the process of integration of its urban neighbourhood, meanwhile improving the park's composition and service infrastructure. The paper analyses the park's territory as an element of urban structure: position within the green city structure and the system of green spaces; arrangement of the green space in the overall city structure (hierarchy of values of urban structure elements), degree of its integration; transformations of the park's territory; analysis of the current situation and suggestions

Publisher

Year

Volume

34

Issue

4

Pages

216-234

Physical description

Contributors

 • Urbanistikos katedra, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Pylimo g. 26/Trakų g. 1, 01132 Vilnius, Lietuva

References

 • Alistratovaitė, I. 2004.Morfologinės struktūros transformacijos centriniame miesto rajone (Lietuvos pavyzdžiu): daktaro disertacija (humanitariniai mokslai, menotyra - 03H, skulptūra ir architektūra - H312). Vilnius. 242 p.
 • Alistratovaitė, I.; Stuopelytė, G.; Vyšniūnas, A. (darbo vadovas). 2007a.Teritorijos tarp Žemaitės g., Dobilo g. ir Centrinio parko Šiauliuose galimybių studija užstatymo principų ir aukštingumo aspektu.Sutartinis mokslo darbas. Užsakovas "UAB "BALTIC REAL ADVISER". Vykdytojai - VGTU UK UAML.
 • Alistratovaitė, I.; Stuopelytė, G., Vyšniūnas, A. (darbo vadovas). 2007b.Vilniaus gatvės ir teritorijos prie Vilniaus g. Šiauliuose galimybių studija užstatymo principų ir aukštingumo aspektu.Sutartinis mokslo darbas. Užsakovas - UAB "Šiaulių titanas". Vykdytojai - VGTU UK UAML.
 • Alistratovaitė, I.; Cirtautas, M.; Džervus, P.; Vyšniūnas, A. (darbo vadovas). 2008.Miesto parko ir užstatymo detalizacija.Sutartinis mokslo darbas. Užsakovas - UAB "BALTIC REAL ADVISER". Vykdytojai - VGTU UK UAML.
 • Alistratovaitė-Kurtinaitienė, I.; Cirtautas, M.; Džervus, P. 2009.Kūrybinės diskusijos "Gargždų miesto parkas ekologiško transporto kontekste", vykusios Gargžduose 2009 m. rugsėjo 16-18 d., ataskaita.
 • Corner, J. 2007. Introduction, in Czerniak, J.; Hargreaves, G. (Eds.).Large ParksPrinceton Architectural Press, 11-31.
 • Dringelis, L. 2001. Teisiniai ir norminiai dokumentai, reguliuojantys miesto želdynų sistemos planavimą,Urbanistika ir architektūra25(2): 63-70.
 • Dringelis, L. 2003. Žemės privatizavimas ir miestų viešojo naudojimo zonų urbanistinis formavimas,Urbanistika ir architektūra27(4): 163-169.
 • Dringelis, L. 2005. Miesto želdynų teritorijų klasifikavimas - teisinis pagrindas miesto želdynų sistemai planuoti,Urbanistika ir architektūra29(4): 182-190.
 • Jakovlevas-Mateckis, K.; Dringelis, L.; Dimindavičiūtė, D. 2007. Lietuvos miestų želdynų urbanistinių normų sudarymo principai ir pasiūlymai,Urbanistika ir architektūra31(2): 108-117.
 • Krekenavos regioninio tvarkymo planas.2009. Vilnius. Rengėjas: VšĮ Gamtos paveldo fondas.
 • Lietuvos valstybinių parkų ir rezervatų asociacija (LVPRA)[interaktyvus] [žiūrėta 2010 m. rugsėjo 10 d.]. Prieiga per internetą:http://www.parkai.lt/show/lt/projects.html
 • Peter Walker and Partners[interaktyvus] [žiūrėta 2010 m. spalio 6 d.]. Prieiga per internetą:http://www.pwpla.com
 • Project for Public Spaces[interaktyvus] [žiūrėta 2010 m. spalio 6 d.]. Prieiga per internetą:http://www.pps.rog
 • Rogers, R.; Power, A. 2006.Mažos valstybės miestai.Vilnius: VDA. 87 p.
 • Steenbergen, Cl.; Reh, W. 2003.Landscape and architecture.Birkhauser. 400 p.
 • Šiaulių miesto bendrasis planas. Rengimo etapas.II dalis.Sprendinių konkretizavimas.2008. UAB "Urbanistika" [interaktyvus] [žiūrėta 2010 m. rugsėjo 21d.]. Prieiga per internetą:http://www.siauliai.lt/architektura/bplanas/Bendrojo%20plano%20aiskinamasis%20rastas.pdf
 • Trakų istorinio nacionalinio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas.2007. Vilnius. Rengėjas: VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas, Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-article-doi-10-3846-tpa-2010-21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.