Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 325 | 70-80

Article title

Principle of proportionality of regulation in cooperative savings & credit union sector

Content

Title variants

PL
Zasada proporcjonalności regulacji w sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The reform of cooperative savings & credit union sector which introduced new organizational and regulatory solutions has been facing severe criticism due to the significant increase in the sector’s regulation, especially with respect to the smallest credit unions. The purpose of the following paper is to assess the implementation of the Principle of Proportionality of Regulation in the sector of Polish credit unions and to do research into the perception of regulation changes in the sector among the employees of selected cooperative savings & credit unions in the Wielkopolska province. In the majority of implemented changes, the Principle of Proportionality has not been taken into account. It is only the Polish Financial Supervision Authority which considers in its recommendations the necessity to differentiate the obligations imposed with respect to the particular cooperative savings & credit union’s scope of activity. The employees of the institutions in question have assessed the reform of the sector negatively, however, their opinion on proportionality is equivocal.
PL
Reforma sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wprowadzająca nowe rozwiązania organizacyjne i regulacyjne jest poddawana krytyce ze względu na znaczny wzrost skali uregulowania tego sektora, szczególnie w odniesieniu do najmniejszych kas. Celem opracowania stała się ocena stosowania zasady proporcjonalności regulacji w sektorze polskich unii kredytowych, a także zbadanie postrzegania zmian regulacyjnych w sektorze kas wśród pracowników wybranych kas w Wielkopolsce. W większości wprowadzanych zmian regulacyjnych nie uwzględniono zasady proporcjonalności, jedynie w rekomendacjach KNF zauważa się różnicowanie obowiązków, biorąc pod uwagę skalę działalności kasy. Kadra kas negatywnie ocenia reformy sektora, zaś ich opinia dotycząca proporcjonalności nie jest jednoznaczna.

Year

Volume

325

Pages

70-80

Physical description

Contributors

 • WSB University in Poznan. Faculty of Finance and Banking. Institute of Finance

References

 • Act of 14 December 1995 on cooperative savings and credit unions, Journal of Laws 1996, No 1, item 2.
 • Act of 5 November 2009 on cooperative savings and credit unions, Journal of Laws 2012, item 855, with amendments.
 • Ancyparowicz G. (2015), Sytuacja prawna a standing finansowy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, Biblioteka Kwartalnika Naukowego „Pieniądze i Więź”, Sopot.
 • Balina R. (2015), Zasada proporcjonalności sensu stricte w kontekście projektu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 855.
 • Branch B., Grance D. (2008), Technical Guide: Credit Union Regulation and Supervision, World Council of Credit Unions, Madison.
 • Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC Text with EEA relevance, OJ EU L 176/338 of 26 June 2013.
 • Fonteyne W. (2007), Cooperative Banks in Europe – Policy Issues, “IMF Working Paper”, No. 159.
 • Fundacja Warsaw Enterprise Institute (2015), Biała Księga SKOK, Warszawa.
 • Garbal D. (2015), Nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi, „Pieniądze i Więź”, nr 1(66).
 • Golec M.M. (2016), Instytucje i usługi bankowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 • Golędzinowski P. (2009), Wpływ regulacji systemu bankowego na jego efektywność, „Materiały i Studia NBP”, nr 235.
 • Gup B.E. (2011), Banking and Financial Institutions: A Guide for Directors, Investors, and Counterparties, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.
 • Herbert A., Pawłowski Sz., Zakrzewski P. (2014), Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Judgment of the Constitutional Tribunal from 31 July 2015, K 41/12, Journal of Law 2015, item 1158.
 • Kasiewicz S., Kurkliński L., Springer W. (2013), Zasada proporcjonalności a polski sektor bankowy. Uwarunkowania, narzędzia, szanse, zagrożenia, ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa.
 • Kasiewicz S., Kurkliński L., Szpringer W. (2014), Zasada proporcjonalności. Przełom w ocenie regulacji, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa.
 • Orzeszko T. (2014), Banki spółdzielcze i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w Polsce – podobieństwa oraz różnice, “Bezpieczny Bank”, nr 4.
 • Pelc P. (2013), Nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi a nadzór nad innymi instytucjami finansowymi w Polsce, „Pieniądze i Więź”, nr 4(61).
 • Resolution No. 40/2015 of the NBP Management Board of 13 August 2015 on the principles and procedures of calculating and maintaining the reserve requirement, NBP Official Journal 2015, item 14.
 • Srokosz W. (2011), Instytucje parabankowe w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Stępkowski A. (2010), Zasada proporcjonalności w europejskiej kulturze prawnej. Sądowa kontrola władzy dyskrecjonalnej w nowoczesnej Europie, Liber, Warszawa.
 • Szambelańczyk J. (2008), Strukturalne dylematy rozwoju banków spółdzielczych w Polsce [w:] M. Stefański (red.), Perspektywy rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek.
 • Zalcewicz A. (2013), Bank lokalny. Studium prawne, Difin, Warszawa.
 • Zasada proporcjonalności (w odniesieniu do prawa publicznego) w tezach Trybunału Konstytucyjnego (2009), http://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/dokumenty/Zestawienie_tez_dotyczacych_zasady_proporcjonalnosci_w_zakresie_pawa_publicznego.pdf (dostęp: 30.09.2016).
 • Żółtowski W. (2011), Bank lokalny, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • [www 1] http://www.knf.gov.pl/Images/SKOK_I_2016_tcm75-47668.pdf (access: 1.09.2016).
 • [www 2] https://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/przebieg,287,2.html (access: 1.09.2016).
 • [www 3] http://www.knf.gov.pl/regulacje/praktyka/rekomendacje_skok.html (access: 1.09.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b016e5fa-27ac-4845-b4d1-eb862585734a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.