Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 385 | 78-93

Article title

Pobudzanie aktywności społecznej przez budżet obywatelski Wrocławia

Content

Title variants

EN
Stimulation of social activity by the Wrocław Citizens’ Budget

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Partycypacja społeczna staje się wymogiem współczesnego zarządzania miastem. Władze wykorzystują w tym celu zróżnicowane narzędzia. Aktywizacja mieszkańców za pomocą budżetu obywatelskiego daje wielowymiarowe korzyści. Przedmiotem przeprowadzonej analizy jest proces partycypacji mieszkańców miast. Cel badania to wskazanie, jak i na ile budżet obywatelski aktywizuje mieszkańców do udziału w kształtowaniu otoczenia i realizacji potrzeb ludności oraz jakie są priorytety społeczności w wydatkowaniu środków finansowych. W pracy zastosowano następujące metody badawcze: badanie literatury, proste metody statystyczne i wnioskowanie. Analiza statystyczna dotyczy Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
EN
Social participation becomes a requirement of modern city management. Authorities use different tools for this purpose. Activation of residents by means of the civic budget gives different benefits. The subject of the analysis is the process of participation of urban residents. The aim of the study is to indicate how and to what extent the civic budget activates the residents to participate in formation the surroundings and the implementation of people’s needs, and what are the priorities of the community in spending the funds. The research methods used in the work are literature research, simple statistical methods and inference. Statistical analysis concerns the Wrocław Citizens’ Budget.

Year

Volume

385

Pages

78-93

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Ekonomii i Finansów. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Ekonomii i Finansów. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej

References

 • Adamiczka H. (2017), Civic Budget as an Instrument for Meeting the Needs of the Citizens on the Example of Wrocław, “Landscape Architecture”, No. 2, s. 100-115.
 • Allegretti G. (b.r.), Najczęściej zadawane pytania dotyczące Budżetu Partycypacyjnego, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, https://partycypacjaobywatelska.pl/wp-content/uploads/2012/11/document3.pdf (dostęp: 15.11.2018).
 • Buczek J. (2017), Od crowdsourcing do citizensourcing, „Gospodarka w Praktyce i Teorii”, nr 46(1), s. 7-15.
 • Długosz D., Wygnański J.J. (2005), Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Forum Stowarzyszenie na rzecz Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa, http://eu.ngo.pl/files/ue.ngo.pl/public/materialy_analizy/przewodnik_ost.pdf (dostęp: 15.11.2018).
 • Friendly A. (2016), Participatory Budgeting: The Practice and the Potential, IMFG Forum No. 6/2016, Institute on Municipal Finance & Governance, Munk School of Global Affairs, University of Toronto, Toronto.
 • Hausner J., red. (1999), Komunikacja i partycypacja społeczna, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Kajdanek K. (2016), Aktywność obywatelska a zaspokajanie potrzeb w miejskim systemie konsumpcji w świetle budżetów partycypacyjnych. Przykład Wrocławia, „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”, t. 7, s. 87-102.
 • Kelty Ch., Panofsky A., Currie M., Crooks R., Erickson S., Garcia P., Wartenbe M., Wood S. (2015), Seven Dimensions of Contemporary Participation Disentangled, “Journal of the Association for Information Science and Technology”, Vol. 66, Iss. 3, s. 474-488.
 • Kijowski D.R. (2010), Partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych – zagadnienia ogólne, „Samorząd Terytorialny”, nr 1-2, s. 9-21.
 • Kraszewski D. (2010), Dwa bieguny – różne krańce miasta, różni obywatele. Raport, Fundacja Fundusz Współpracy, http://www.cris.org.pl/images/files/2010/2_bieguny_raport.pdf (dostęp: 15.11.2018).
 • Kumaniecki K. (1984), Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa.
 • Lombard M. (2013), Citizen Participation in Urban Governance in the Context of Democratization: Evidence from Low-Income Neighbourhoods in Mexico, “International Journal of Urban and Regional Research”, Vol. 37, Iss. 1, s. 135-150.
 • Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy (2011), Polityka Regionalna, Unia Europejska, https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final_pl.pdf (dostęp: 27.05.2019).
 • Pietraszko-Furmanek I. (2012), Partycypacja społeczna w środowiskach lokalnych, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, AFM, Kraków.
 • Rynio D. (2017), Idea miasta odpowiadającego jako wyznacznik programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie Wrocławia, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 490, s. 181-189.
 • Sadura P. (2013), Podzielmy się kulturą. Budżet partycypacyjny Domu Kultury Śródmieście, Fundacja Pole Dialogu, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz.U. z 2018 r., poz. 1398.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 2018 r., poz. 1945.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2018 r., poz. 994.
 • Wampler B. (2007), A Guide to Participatory Budgeting [w:] A. Shah (ed.), Participatory Budgeting. Public Sector, Governance and Accountability Series, The World Bank, Washington, s. 21-54.
 • [www 1] http://www.decydujmyrazem.pl/files/Katalog_dobrych_pratyk_europejskich.pdf (dostęp: 1.10.2018).
 • [www 2] https://publicystyka.ngo.pl/e-partycypacja-o-co-wlasciwie-chodzi-i-jak-to-mozewygladac (dostęp: 30.11.2018).
 • [www 3] https://www.planningforreal.org.uk/ (dostęp: 27.05.2019).
 • [www 4] http://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/techniki-i-metody/ (dostęp: 10.10.2018).
 • [www 5] https://www.wroclaw.pl/rozmawia (dostęp: 30.11.2018).
 • [www 6] https://www.wroclaw.pl (dostęp: 30.11.2018).
 • [www 7] https://www.wroclaw.pl/rozmawia/files/news/8563/WBO2013_zasady.pdf (dostęp: 30.11.2018).
 • [www 8] https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wbo-2014-zasady (dostęp: 30.11.2018).
 • [www 9] https://www.wroclaw.pl/rozmawia/zasady-wbo-2015 (dostęp: 30.11.2018).
 • [www 10] https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wroclawski-budzet-obywatelski-2016-zasady (dostęp: 30.11.2018).
 • [www 11] https://www.wroclaw.pl/rozmawia/zasady-wbo-2017 (dostęp: 30.11.2018).
 • [www 12] https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wroclawski-budzet-obywatelski-2018-zasady (dostęp: 30.11.2018).
 • [www 13] https://www.wroclaw.pl/budzet-wroclawia-2018/ (dostęp: 30.11.2018).
 • [www 14] https://www.wroclaw.pl/budzet-wroclawia-2017/index.html (dostęp: 30.11.2018).
 • [www 15] https://www.wroclaw.pl/budzet-wroclawia-2016/index.html (dostęp: 30.11.2018).
 • [www 16] https://www.wroclaw.pl/budzet-wroclawia-2015-ile-kosztuje-wroclaw (dostęp: 30.11.2018).
 • [www 17] https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wyniki-wbo-2014-lista-zwycieskich-projektow (dostęp: 30.11.2018).
 • [www 18] https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/statystyki-glosowaniawbo-2016 (dostęp: 30.11.2018).
 • [www 19] https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/wbo2016/statystyki-glosowania-wbo-2018 (dostęp: 30.11.2018).
 • [www 20] https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/statystyki-glosowaniawbo-2015 (dostęp: 30.11.2018).
 • [www 21] http://stat.gov.pl/vademecum/vademecum_dolnoslaskie/portrety_miast/miasto_Wroclaw.pdf (dostęp: 28.11.2018).
 • [www 22] http://wroclaw.stat.gov.pl/ (dostęp: 28.11.2018).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b024be0b-52d9-405a-829a-a07194f9da5f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.