Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 279 | 162-177

Article title

Powiązania społeczno-gospodarcze i znaczenie małych miast aglomeracji poznańskiej

Content

Title variants

EN
Socio-economic links and significance of small towns of the Poznań agglomeration

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem opracowania jest analiza powiązań społeczno-gospodarczych małych miast aglomeracji poznańskiej oraz określenie ich znaczenia dla najbliższego otoczenia. Realizacja tak sformułowanego celu obejmuje trzy etapy postępowania badawczego. W pierwszym dokonano charakterystyki małych miast aglomeracji ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. W kolejnych etapach pracy przedstawiono wyniki pogłębionych badań terenowych, na podstawie których określono: 1) strukturę powiązań funkcjonalnych małych miast, w tym o charakterze lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym, 2) znaczenie małych miast dla najbliższego otoczenia jako ośrodków lokalnych.
EN
This paper seeks to analyse socio-economic links of small towns of the Poznań agglomeration and to determine their significance for the immediate surroundings. This research task involves three stages. In the first small towns of the agglomeration are characterised in terms of their socio-economic development. Next the results of in-depth fieldwork are presented on the basis of which it was possible to determine: (1) the structure of functional links of the small towns, including those of a local, regional and supra-regional nature, and (2) the significance of the small towns for the immediate surroundings as local centres.

Year

Volume

279

Pages

162-177

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

References

 • Bonavero P. (1997), The International Functions of the Italian Urban System in the European Context, "Geographia Polonica", nr 69.
 • Bourne L.S. (1997), Polarities of Structure and Change in Urban System: A Canadian Example, "GeoJournal", No. 43.
 • Brzezicka D. (2008), Wpływ Poznania na sytuację społeczno-gospodarczą gmin strefy podmiejskiej w opinii ich władz [w:] T. Kaczmarek, A. Mizgajski (red.), Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Chojnicki Z. (1998), Uwarunkowania rozwoju regionu nadgranicznego - koncepcje i założenia teoretyczne [w:] B. Gruchman, J. Parysek (red.), Studia rozwoju i zagospodarowania przestrzennego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Churski P., Konecka-Szydłowska B., Perdał R. (2009), Rola aglomeracji miejskiej Poznania w kształtowaniu spójności regionu wielkopolskiego [w:] P. Churski (red.), Spójność i konkurencyjność regionu wielkopolskiego. Wyniki projektu badawczego zrealizowanego w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności. Umowa: DKS/DEF-VIII/POPT/ 04/275/09, wersja CD, Poznań.
 • Creamer D. (1943), Shift of Manufacturing Industries. Industrial Location and National Resources, U.S. National Resources Planning Bard, Washington.
 • Dematteis G. (1997), Globalisation and Integration: The Case of Italian System, "GeoJournal", No. 43.
 • Dematteis G. (2001), Shifting Cites [w:] C. Minica (ed.), Postmodern Geography: Theory and Praxis, Blackwell, Oxford.
 • Drobek W. (2002), Polskie nowe miasta 1977-2001 [w:] J. Słodczyk (red.), Przemiany bazy ekonomicznej i struktury funkcjonalnej miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Dojazdy do pracy w Polsce (2014), GUS, Warszawa.
 • Domański R. (2000), Miasto innowacyjne, "Studia KPZK PAN", t. 109, Warszawa.
 • Gorzelak G. (2014), Sorry, taki mamy model [w:] Niezbędnik Inteligenta, "Polityka", nr 10.
 • Heffner K. (2003), Małe miasta a rozwój obszarów wiejskich, "Biuletyn KPZK PAN", z. 207, Warszawa.
 • Heffner K. (2008), Funkcjonowanie miast małych w systemie osadniczym Polski w perspektywie 2033 r. - rekomendacje dla KPZK. Ekspertyza wykonana w ramach Eksperckiego Projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033 (EP KPZK), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Heffner K. (red.) (2013), Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności Unii Europejskiej: Stare problemy i nowe wyzwania (ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego, "Studia KPZK PAN", t. 154, Warszawa.
 • Heffner K., Marszał T. (2005), Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym, "Biuletyn KPZK PAN", z. 220, Warszawa.
 • Heffner K., Marszał T. (2006), Uwarunkowania rozwoju małych miast, "Biuletyn KPZK PAN", z. 226, Warszawa.
 • Kaczmarek T. (2008), Aglomeracja poznańska jako region badania i działania [w:] T. Kaczmarek, A. Mizgajski (red.), Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Kaczmarek T. (red.) (2010), Ilustrowany atlas aglomeracji poznańskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Kistowski M. (red.) (2009), Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w świetle zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w perspektywie krajowej, regionalnej i lokalnej, "Biuletyn KPZK PAN", z. 240, Warszawa.
 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (2011), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Konecka-Szydłowska B. (2006a), Wzrost ludnościowy i rozwój budownictwa mieszkaniowego w miastach strefy podmiejskiej Poznania [w:] K. Heffner, T. Marszał (red.), Uwarunkowania rozwoju małych miast, "Biuletyn KPZK PAN", z. 226, Warszawa.
 • Konecka-Szydłowska B. (2006b), Sytuacja społeczno-gospodarcza miast strefy podmiejskiej Poznania w okresie transformacji [w:] J. Słodczyk, R. Klimek (red.), Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich, Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Konecka-Szydłowska B. (2007), Słupca jako ośrodek aktywizacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich [w:] E. Rydz (red.), Podstawy i perspektywy rozwoju małych miast, Akademia Pomorska w Słupsku.
 • Konecka-Szydłowska B. (2008), Nowe Skalmierzyce jako przykład małego miasta rozwojowego [w:] K. Heffner (red.), Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • Konecka-Szydłowska B. (2011), Małe miasta nowo utworzone w procesie urbanizacji [w:] B. Bartosiewicz, T. Marszał (red.), Przemiany przestrzeni i potencjału małych miast w wybranych regionach Polski - z perspektywy 20 lat transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Konecka-Szydłowska B. (2012), Szanse i zagrożenia rozwoju nowo utworzonych małych miast, [w:] J. Słodczyk, M. Paradowska (red.), Studia miejskie, 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Konecka-Szydłowska B. (2014), Socio-economic Situation of Small Towns of the Poznań Agglomeration [w:] A. Kwiatek-Sołtys, H. Mainet, K. Widermann, J.C. Edouard (eds.). Small and Medium Towns' Attractiveness at the Beginning of the 21st Century, Ceramac, No. 33, Clermont- Ferrand.
 • Korcelli P. (2000), Europejski system miast, "Przegląd Geograficzny", t. LXXII, z. 4, Warszawa.
 • Korcelli P. (2007), Podstawowe węzły układu osadniczego Polski na tle europejskiego systemu osadniczego (aglomeracje-metropolie), "Biuletyn KPZK PAN", z. 233, Warszawa.
 • Korzeniak G. i in. (2014), Małe i średnie miasta w policentrycznym rozwoju Polski, Instytut Rozwoju Miasta, Kraków.
 • Lamprecht M. (2005), Małe miasta i ich rola w rozwoju gospodarczym woj. łódzkiego, "Biuletyn KPZK PAN", z. 216, Warszawa.
 • Lever W.F. (1993), Competition within the European Urban System, "Urban Studies", No. 30.
 • Maik W. (1988), Rozwój teorii regionalnych i krajowych układów osadnictwa, Seria Geografia, nr 37, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Małuszyńska E. (2000), Przemiany strefy podmiejskiej aglomeracji poznańskiej, "Biuletyn KPZK PAN", z. 192, Warszawa.
 • Matczak A. (2002), Delimitacja zaplecza społeczno-ekonomicznego Łęczycy [w:] J. Słodczyk (red.), Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Męczyński M., Konecka-Szydłowska B., Gadziński J. (2010), Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i klasyfikacja małych miast Wielkopolski. Ekspertyza na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
 • Nowak S. (2007), Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Parysek J.J. (2009), Wewnątrzregionalna konkurencyjność i komplementarność obszarów [w:] J.J. Parysek (red.), Wybrane problemy miast i aglomeracji miejskich na początku XXI wieku, Biuletyn IGSEiGP UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 6, Poznań.
 • Perdał R. (2014), Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Perkal J. (1953), O wskaźnikach antropologicznych, "Przegląd Antropologiczny", vol. 19, Polskie Towarzystwo Antropologiczne i Polskie Zakłady Antropologii, Poznań.
 • Przybysz A. (2009), Puszczykowo miasto-ogród, Biblioteka Miejska w Puszczykowie, Puszczykowo.
 • Rogacki H. (1988), Czynniki koncentracji przemysłu w Polsce, Seria Geografia, nr 41, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Runge J. (2007), Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Sokołowski D. (2014), New Towns in Poland, "Bulletin of Geography. Socio-Economic Series", nr 23, Toruń.
 • Smith D. (1972), Geography and Social Indicators, "South African Geographical Journal", No. 54.
 • Szmytkie R., Krzysztofik R. (2011), Idea miejskości w Polsce [w:] B. Namyślak (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Zmiany funkcjonalno-przestrzenne miast i obszarów wiejskich, t. 2, Rozprawy Naukowe IGiRR UW, nr 20, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Szwarc Ł. (2014), Rozwój społeczno-gospodarczy miasta i gminy Buk w latach 2002-2012. Maszynopis pracy magisterskiej, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Poznań.
 • Taylor Z. (1992), O stosowaniu badań ankietowych w geografii społeczno-ekonomicznej, "Przegląd Geograficzny", t. LXIV, z. 3-4, Warszawa.
 • Webb J.W. (1964), Ruch naturalny i migracyjny jako składnik przemian ludnościowych, "Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej", IGiPZ , nr 1.
 • Zuzańska-Żyśko E. (2007), Małe miasta w strefie oddziaływania ośrodków regionalnych [w:] K. Heffner, T. Marszał (red.), Małe miasta w obszarach metropolitalnych, "Biuletyn KPZK PAN", z. 232, Warszawa.
 • [www 1] http://www. karierawjm.pl/poznaj-nas/ (dostęp: 11.11.2014).
 • [www 2] http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Publications/TerritorialVision/ESPON _Vision-Scenarios_2050.pdf (dostęp: 11.11.2014).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b0857ec5-02cd-4006-87e5-aed462ecd309
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.