Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 257 | 125-134

Article title

Deregulacja zawodu księgowego – kto zyska a kto straci?

Authors

Content

Title variants

EN
Accounting profession deregulation – who gains and who loses?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wejście w życie z dniem 10 sierpnia 2014 r. Ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych dało możliwość usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych praktycznie każdej zainteresowanej osobie. Sytuacja ta ma wpływ zarówno na rynek pracy od strony popytowej i podażowej, nie tylko w kontekście księgowych, ale także rynku usług edukacyjnych. Celem artykułu jest wskazanie podmiotów, które zyskają i które stracą w związku z deregulacją zawodu księgowego. W obu przypadkach zostaną wskazane potencjalne skutki, jakie będzie można zaobserwować w najbliższej przyszłości na rynku pracy. W związku z powyższym można przyjąć następującą hipotezę: deregulacja zawodu księgowego wpłynie korzystnie na rynek usług księgowych, w tym usług edukacyjnych. Hipoteza ta w wyniku przeprowadzonych rozważań została zweryfikowana pozytywnie.
EN
Entry into force with effect from 08.10.2014 act to facilitate access to performcertain regulated professions made it possible to provide bookkeeping services virtually any interested person. This situation has an impact both on the labour market from the demand side and the supply side, not only in the context of accounting but also the educational services market. The aim of this article is to identify the entities that will benefit and those who lose as a result of the deregulation of the accounting profession. In both cases will be indicated potential effects that would be seen in the near future in the labour market. Therefore, you can take the following hypothesis: the deregulation of the accounting profession will benefit the market for accounting services including educational services. This hypothesis in result of the deliberations has been verified positively.

Year

Volume

257

Pages

125-134

Physical description

Contributors

author
  • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Zakład Finansów i Rachunkowości

References

  • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694 z późn. zm.
  • Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych z 9 maja 2014 r. Dz.U. 2014, poz. 768.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b0f6d787-debb-4ffe-9e2f-da997e58fe38
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.