Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 262 | 14-24

Article title

Produkty systemowe w sektorze kreatywnym – znaczenie i determinanty rozwoju

Content

Title variants

EN
System products in the creative sector – the meaning and determinants of development

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
We współczesnej gospodarce rośnie znaczenie sektora kreatywnego, który współtworzą takie kategorie jak: sztuka, przemysły kultury, przemysły kreatywne i przemysły pokrewne. Celem artykułu jest ukazanie specyfiki oraz funkcji produktów systemowych w sektorze kreatywnym. Wśród uwarunkowań rozwoju produktów systemowych w sektorze kreatywnym zaprezentowano zarówno procesy związane z zachowaniami konsumentów (ich rosnącą aktywnością i innowacyjnością oraz dążeniem do indywidualizacji doznań i przeżyć), jak i marketingowe modele wdrażane przez podmioty kształtujące ofertę. Rozważania prowadzone w artykule dotyczą także zmian generowanych przez technologie informacyjno-komunikacyjne, które stwarzają nowe możliwości rozwoju produktów systemowych w sektorze kreatywnym.
EN
In modern economy the importance of the creative sector created by arts, cultural industries, creative industries and similar, is growing. The goal of this paper is to show the specific characteristics and functions of system products in the creative sector. Among the determinants of systemic product development in the creative sector processes associated with consumer behaviour (their growing activity and innovation and striving for individualization of sensations and experiences) and marketing models implemented by entities shaping the deal have been shown. Reflections conducted in the article apply also to the changes generated by information and communication technologies that create new possibilities for product development system in the creative sector.

Year

Volume

262

Pages

14-24

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

References

 • Bywalec Cz. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Colbert F. (2007), Marketing Culture and the Arts, HEC, Montreal.
 • Diggles K. (1986), Guide to Arts Marketing: The Principles and Practice of Marketing an They Apply to the Arts, Rhinegold Publishing, London.
 • Hausner J. (2013), Kultura i polityka rozwoju oraz Zakończenie [w:] J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Ilczuk D. (2012), Ekonomika kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Klaić D. (2014), Gra w nowych dekoracjach. Teatr publiczny pomiędzy rynkiem a demokracją, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Konfrontacje Teatralne Centrum Kultury w Lublinie, Warszawa-Lublin.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2011), Uczestnictwo w portalach społecznościowych w kontekście zmian zachodzących w konsumpcji i stylu życia Polaków, „Handel Wewnętrzny”, wrzesień-październik, część 3.
 • Mokwa M.P., Dawson W.M., Prieve E.A. (red.) (1980), Marketing the Arts, Praeger Publishers, New York.
 • Mróz B. (2013), Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Roberts Ch., Alpert F. (2010), Total Customer Engagement: Designing and Aligning Key Strategic Elements to Achieve Growth, „Journal of Product & Brand Management”, Vol. 19, No. 3.
 • Smoleń T. (2013), Marketing w tworzeniu wartości dla klienta na rynku dóbr kultury – na przykładzie oferty muzeum, „Handel Wewnętrzny”, nr 3, tom I.
 • Sobocińska M. (2014), Postrzeganie marketingu i zakres jego stosowania w instytucjach kultury w świetle wyników badania ilościowego, „Marketing i Rynek”, nr 8.
 • Sowa I. (2010), Nowe trendy w zachowaniach konsumentów, [w:] E. Kieżel (red.), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa.
 • Szlendak T. (2010), Wielozmysłowa kultura iwentu, „Kultura Współczesna”, nr 4.
 • Varbanova L. (2013), Strategic Management in the Arts, Routledge, New York.
 • Wróblewski Ł. (2012), Strategie marketingowe w instytucjach kultury, PWE, Warszawa.
 • Żabiński L. (2012), Produkty systemowe we współczesnej rynkowej gospodarce wiedzy i społeczeństwie konsumpcyjnym [w:] L. Żabiński (red.), Marketing produktów systemowych, PWE, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b1088bac-2379-48fc-9a34-ffbeea03031e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.