Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 374 | 7-19

Article title

Etyka zawodowa w rachunkowości a sukces rynkowy przedsiębiorstwa

Content

Title variants

EN
Professional ethics in accounting and a market success of an enterprise

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Pojęcie etyki zawodowej dotyczy kluczowych dziedzin życia gospodarczego. Zaliczamy do nich także rachunkowość. Księgowi wykonując obowiązki, muszą rozwiązywać problemy oraz podejmować decyzje, które powinny uwzględniać zasady etyki. Do etyki zawodu księgowego zalicza się uczciwość, profesjonalizm, wysoki poziom kultury osobistej, poczucie odpowiedzialności, obowiązkowość, a także sferę godności zawodu i moralność. Zawód księgowego uważany jest za zawód zaufania publicznego, dlatego też księgowym przypisuje się istotną rolę w społeczeństwie. Księgowymi powinny być wyłącznie osoby posiadające wiedzę oraz określone predyspozycje, jednocześnie zachowujące poszanowanie zasad etyki. W obecnych czasach tworzenie kodeksów etyki dla księgowych jest odpowiedzią na ogólny kryzys moralny i pominięcie etyki w działaniach. Informacje przekazywane przez księgowych dla szerokiego grona interesariuszy uznaje się za rzetelne dzięki przestrzeganiu przez nich zasad Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie istoty i znaczenia etyki zawodowej w rachunkowości w kontekście jej wpływu na otoczenie przedsiębiorstwa. Do realizacji celu badawczego posłużyły krytyczna analiza literatury oraz wnioskowanie dedukcyjne.
EN
The concept of professional ethics concerns key areas of economic life. We also include accounting. In performing their duties, the accountants must solve problems and make decisions that should take into account ethical principles. Accountability ethics includes honesty, professionalism, a high level of personal culture, a sense of responsibility, duty, as well as the sphere of dignity and morality. The profession of an accountant is considered to be a profession of public trust, which is why accountants are assigned an important role in society. Accountants should only be persons who have knowledge and predispositions, while maintaining respect for ethics. Nowadays, the creation of codes of ethics for accountants is an answer to the general moral crisis and the omission of ethics in activities. Information provided by accountants to a wide range of stakeholders is considered reliable, due to their compliance with the Code of Professional Ethics in Accounting. The purpose of this article is to show the essence and meaning of professional ethics in accounting in the context of its impact on the business environment. In order to achieve the research goal, a critical analysis of literature, and deductive reasoning were used.

Year

Volume

374

Pages

7-19

Physical description

Contributors

 • Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. Instytut Finansów, Bankowości i Rachunkowości
author
 • Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. Instytut Finansów, Bankowości i Rachunkowości

References

 • Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Barcik A. (2000), Etyka biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem w polskiej gospodarce rynkowej, Agencja Wydawnicza Trio, Katowice.
 • Dziadkiewicz A. (2012), Znaczenie etyki biznesu w kształtowaniu współczesnych norm i wartości, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, t. 8, s. 155-168.
 • Ezeagba C.H.E., Abiahu M.-F.Ch. (2018), Influence of Professional Ethics and Standards in Less Developed Countries: An Assessment of Professional Accountants in Nigeria, “Asian Journal of Economics, Business and Accounting”, Vol. 6, Iss. 1, s. 1-9.
 • Garstka M. (2014), Etyka zawodowa w rachunkowości, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym”, t. 17, nr 1, s. 61-72.
 • Gasparski W. (2004), Społeczna odpowiedzialność biznesu: argumenty za i przeciw, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym”, t. 7, nr 1, s. 39-49.
 • Gasparski W. (2007), Wykład z etyki biznesu. Nowa edycja uzupełniona, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa.
 • Jaijairam P. (2017), Ethics in Accounting, “Journal of Finance and Accountancy”, No. 172705, s. 1-13.
 • Józefowicz B. (2010), Prorozwojowe zachowania pracownicze jako wynik pozytywnego potencjału organizacji, pozytywnej kultury organizacyjnej i pozytywnego klimatu organizacji [w:] M. Stankiewicz (red.), Pozytywny potencjał organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń, s. 141-158.
 • Karmańska A. (2012), Tytułem wstępu do drugiego wydania [w:] Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości, http://www.skwp.pl/files/zg/kodeks_etyki/kodeks_zawodowej.pdf (dostęp: 31.12.2018).
 • Kaveh M., Khalili M., Ghorbani A., Soroush M. (2014), Professional Ethics in Accounting and Auditing, “World Essays Journal”, No. 1(2), s. 85-93.
 • Kodeks Etyki Zawodowych Księgowych (2009), Rada Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych, IFACKibR, http://www.skwp.pl/files/zg/Kodeks_etyki_IFAC.pdf (dostęp: 31.12.2018).
 • Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości (2012), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, http://www.skwp.pl/files/zg/kodeks_etyki/kodeks_zawodowej.pdf (dostęp: 31.12.2018).
 • Kogut J. (2014), Etyka w rachunkowości a jakość sprawozdań finansowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 329, s. 161-171.
 • Leoński W. (2016), Kodeks etyczny jako instrument społecznej odpowiedzialności biznesu, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie”, nr 22, s. 257-263.
 • Maruszewska E.W. (2014), Współczesna rachunkowość a etyka zawodowa w polskiej literaturze z zakresu rachunkowości finansowej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 164, s. 109-120.
 • Masoud N. (2016), Toward a Strong Ethics Codes for Professional Accounting and Auditing, “Journal of Business Market Management”, Vol. 18(11), s. 89-96.
 • Mroziewski M. (2014), Etyka w zarządzaniu. Wybrane problemy w aspekcie inteligencji moralnej i konkurencyjności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Serafin K. (2005), Kulturowy aspekt etyki biznesu, „Studia Ekonomiczne”, nr 35, s. 69-82.
 • Seredocha I., Gawroński H. (2009), Kodeksy etyczne w jednostkach terenowej administracji publicznej – czy to konieczne? [w:] W. Gasparski, J. Jabłońska-Bonca (red.), Biznes, prawo, etyka, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 220-232.
 • Stice E.K., Stice J.D. (2012), Intermediate Accounting, South-Western, Cengage Learning Publisher, Mason, OH.
 • Tassadaq F., Malik Q.A. (2015), Creative Accounting and Financial Reporting: Model Development and Empirical Testing, “International Journal of Economics and Financial Issues”, Vol. 5(2), s. 544-551.
 • Tomanek J. (2014), Analiza wielowymiarowa w wykrywaniu oszustw księgowych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 192, s. 155-169.
 • Voss G. (2008), Etyka biegłego rewidenta. Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 4, s. 288-297.
 • [www 1] https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/140839,2,Manipulacje-ksiegowe-znowu-w-cenie.html (dostęp: 31.12.2018).
 • [www 2] https://www.rp.pl/artykul/951577-Szefowie-namawiaja-swoich-ksiegowych-do-naduzyc-finansowych.html (dostęp: 31.12.2018).
 • [www 3] https://www.resulto.pl/oszustwa-finansowe-sposoby-manipulacji-oraz-obszarywrazliwe-na-oszustwa/ (dostęp: 31.12.2018).
 • [www 4] https://www.resulto.pl/przyklady-oszustw-finansowych/ (dostęp: 31.12.2018).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b1765aab-1454-4f61-a5a8-3290b4dfdfca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.