PL EN


2017 | 333 | 178-189
Article title

Filozofia kaizen i kaizen costing jako narzędzia wspierające zarządzanie w JST

Authors
Content
Title variants
EN
Philosophy of the kaizen and the kaizen costing as the tool supporting managing in LGUs
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poruszono wybrane problemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego (JST). Zwrócono uwagę na formalno-prawne aspekty funkcjonowania JST oraz wskazywane w literaturze i praktyce przyczyny niegospodarności w sektorze publicznym, m.in. nadmierną biurokrację, brak konkurencji, regulacje prawne, niewłaściwy system motywacyjny. Omówiono istotę filozofii kaizen i kaizen costing oraz wskazano możliwości ich wykorzystania w zarządzaniu JST.
EN
The article presents chosen problems of managing in local government units (LGUs). Attention has been paid to the formal and legal aspects of the functioning of LGUs and presented in the literature and practice causes of mismanagement in the public sector, i.a. excessive bureaucracy, lack of competition, legal regulations, improper motivational system. Nature of the kaizen and the kaizen costing was discussed and abilities of exploiting them in the LGUs management.
Year
Volume
333
Pages
178-189
Physical description
Contributors
author
 • Politechnika Rzeszowska. Wydział Zarządzania. Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości
References
 • Grycuk A. (2011), Lean government, czyli koncepcja szczupłego zarządzania w administracji publicznej, „Analizy BAS”, nr 3(47).
 • Hamel M.R. (2014), Warsztaty kaizen. Praktyczny poradnik, jak prowadzić skuteczne warsztaty doskonalenia procesów, Wydawnictwo Lean Enterprise Institute Polska, Wrocław.
 • Heciak S. (2012), Budżet zadaniowy w praktyce. Planowanie, kalkulacja wydatków, ewidencja księgowa, Presscom Sp. z o.o., Wrocław.
 • Imai M. (2012), Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe podejście do strategii ciągłego rozwoju, PROFES Sp. z o.o., sp. k., Warszawa.
 • Kornberger-Sokołowska E. (2012), Finanse jednostek samorządu terytorialnego, LexisNexis, Warszawa.
 • Lareau W. (2003), Filozofia kaizen w biurze, Helion, Gliwice.
 • Niedziółka M., Piasek A. (2009), Kaizen Costing nowoczesną metodą zarządzania kosztami, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach”, Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 81.
 • Owsiak S. (2017), Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, PWN, Warszawa.
 • Sołtyk P., Dębowska-Sołtyk M. (2016), Finanse samorządowe, Difin, Warszawa.
 • Szuster M. (2011), Kaizen w firmach produkcyjnych [w:] G. Wróbel (red.), Kultura kaizen. Rozważania nad wartościami ciągłego doskonalenia, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów.
 • Szychta A. (2000), Zarządzanie kosztami przy zastosowaniu target costing i innych metod japońskich [w:] A. Jarugowa, W.A. Nowak, A. Szychta (red.), Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK, Gdańsk.
 • Trzcińska K. (2012), Zarządzanie kosztami według koncepcji kaizen costing [w:] B. Nita (red.) Rachunkowość zarządcza w działalności przedsiębiorstw i instytucji, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 • Ustawa (2003) z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.
 • Ustawa (2009) z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.
 • Wasiak A. (2015), Administrowanie czy zarządzanie w jednostkach samorządowej pomocy społecznej (na podstawie badań) [w:] B. Banachowicz, K. Wojtaszczyk, M. Żak-Skwierczyńska (red.), Problemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wierzbiński M. (2004), Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia [w:] E. Nowak, R. Piechota, M. Wierzbiński (red.), Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Ziębicki B. (2014), Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego, Wydawnictwo UE, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-b1cac3fa-f23f-4ac8-90de-88a81965919e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.