Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 15 | 275-290

Article title

Działalność katolickich środków masowego przekazu przejawem pluralizm i gwarancją demokracji

Authors

Content

Title variants

EN
THE ACTIVITIES OF THE CATHOLIC MASS MEDIA AS MANIFESTATION OF PLURALISM AND GUARANTEE OF DEMOCRACY

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Człowiek jako istota społeczna funkcjonuje jednocześnie w różnych wspólnotach. Jedną z nich są kościoły i związki wyznaniowe, które mają prawo do zakładania i posiadania własnych środków masowego przekazu. Za ich pośrednictwem realizują swoją misję oraz uczestniczą w życiu publicznym, wpływając na kształt życia swoich wiernych i całego państwa. Z uwagi na liczbę osób deklarujących się jako katolicy, największą siłę oddziaływania posiadają katolickie środki masowego przekazu. Możliwość zakładania i posiadania środków masowego przekazu przez różne grupy społeczne odpowiednio zorganizowane stanowi przejaw pluralizmu i gwarancję demokracji. System demokratyczny, oparty na poszanowaniu wolności i praw człowieka w wymiarze jednostkowym i zbiorowym, zakłada bowiem swobodę wypowiedzi i wolność prasy, umożliwiając każdemu wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji na każdy temat. Ich odbiorcy mogą się z nimi nie zgadzać, ale ich istnienie świadczy o swobodzie wypowiedzi i wolności prasy, bez której nie może być mowy o istnieniu i rozwijaniu się w pełni demokratycznego państwa i obywatelskiego społeczeństwa.
EN
The man as a social being functioning simultaneously in different communities. One of them consists of churches and religious associations that have the right to establish and hold their own the mass media. Through them, they may pursue their mission and participate in public life, influencing the life of the faithful and the entire state. Due to the number of people declared Catholics, the Catholic mass media have the greatest impact. The possibility of the establishment and ownership of the mass media by a duly organized various social groups is a manifestation of pluralism and guarantee of democracy. Democratic system, based on the respect for human rights and liberties in its individual and collective dimension, presupposes freedom of expression and freedom of the press, allowing each person the freedom to express their opinions, to acquire and disseminate information on every topic. Their viewers and listeners may not agree with them, but their existence testifies to the freedom of expression and freedom of the press, without which there can be no question of the existence and development of a fully democratic state and civil society.

Year

Volume

15

Pages

275-290

Physical description

Contributors

author
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych, ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski, Poland

References

  • Krukowski J., Problematyka relacji między Kościołem i państwem na Soborze Watykańskim II, „Życie i Myśl” 1980, nr 12.
  • Kursa S., Środki społecznego przekazu w polskim prawie wyznaniowym, w: Czy istnieje IV władza? Wolność prasy w teorii i praktyce, red. T. Gardocka, J. Sobczak, Toruń 2010.
  • Mrozowski M., Media masowe, władza, rozrywka, biznes, Warszawa 2001.
  • Pokorna-Ignatowicz K., Kościół w świecie mediów. Historia – dokumenty – dylematy, Kraków 2002.
  • Pokorna-Ignatowicz K., Media katolickie w III RP i ich wkład w budowę polskiej demokracji, w: Media a demokracja, red. L. Pokrzycka, W. Mich, Lublin 2007.
  • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000.
  • Wiśniewski P., Radiofonia i telewizja – narzędzia służące realizacji misji Kościoła. Prawo i praktyka w Polsce 1989-2008, Lublin 2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b20691ca-c2d5-44ac-bd7e-6af2e9f55d6f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.