Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 299 | 58-70

Article title

E-faktury w polskim obrocie gospodarczym. Korzyści i bariery

Authors

Content

Title variants

EN
E-invoices in Polish trade. Benefits and barriers

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem zaprezentowanych w artykule treści jest ukazanie rozmiarów korzyści oraz barier i ograniczeń związanych z używaniem faktur elektronicznych w obrocie gospodarczym przez polskie przedsiębiorstwa. Autorka przedstawiła też uwarunkowania prawne dotyczące wykorzystywania e-faktur. Przepisy prawa podatkowego w ostatnich latach zostały znacznie uproszczone, aby zachęcić przedsiębiorców do wprowadzania w firmach faktur elektronicznych. Wyniki różnorodnych dostępnych badań oraz opinie ekspertów, które autorka poddała analizie potwierdzają, że polscy przedsiębiorcy mają wysoką świadomość korzyści, jakie może przynieść wprowadzenie e-faktur, ale jednocześnie mają obawy przed zagrożeniami, które skutecznie zniechęcają firmy do wprowadzania elektronicznych faktur. W Polsce brakuje też jednego wzoru e-faktury oraz oprogramowań, które pozwoliłyby firmom na pełne wykorzystanie korzyści płynących z wprowadzenia elektronicznych faktur.
EN
The aim of the content presented in the article is to show the size, the benefits and limits the use of electronic invoices in the course of trade by Polish companies. The author also presented the legal conditions for the use of e-invoices. Tax laws in recent years have been considerably simplified in order to encourage entrepreneurs to introduce electronic invoices in companies. Results variety of existing data and expert opinions that the author has analyzed confirms that Polish entrepreneurs have a high awareness of the benefits they can give to introduce e-invoicing, but at the same time they fear the threats that effectively discourage firms to introduce electronic invoices. In Poland there is also a pattern of e-invoices, as well as software that would allow companies to realize the full benefits of the introduction of electronic invoices.

Year

Volume

299

Pages

58-70

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Rachunkowości

References

 • Berent-Kowalska G., Kacprowska J., Gogacz I., Jargas A., Kasperczyk G. (2013), Raport Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Dz. Urz. UE L z 2006 r. nr 347/1.
 • Dyrektywa Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniona Dyrektywą 2006/112/UE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania. Dz. Urz. UE L z 2010 r. nr 189/1.
 • Indywidualna Interpretacja Podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 23 czerwca 2014 r. nr ITPP3/443-173/14/MD.
 • Indywidualna Interpretacja Podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 czerwca 2014 r., nr IBPP4/443-135/14/LG.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur. Dz.U. 2005, nr 133, poz. 1119.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Dz.U. 2010, nr 249, poz. 1661.
 • Różowicz K. (2014), Wykorzystanie instrumentu e-faktury w systemie prawa zamówień publicznych, „Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny”, nr 4.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dz.U. 2011, nr 177, poz. 1054.
 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy od podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2013, poz. 35.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa. Dz.U. 2005, nr 8, poz. 60 z późn. zm.
 • Waślicki T. (2015), Co ogranicza upowszechnienie faktur elektronicznych? „Rachunkowość”, nr 9.
 • Winnicki P. (2011), Faktury elektroniczne w obrocie gospodarczym, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 159, „Informatyka Ekonomiczna”, nr 19.
 • [www 1] http://gf24.pl/ostatni-niezidentyfikowany-bastion-e-faktury/, http://gf24.pl/ilefirma-jest-w-stanie-oszczedzic-na-e-fakturze/ (dostęp: 24.11.2015).
 • [www 2] Raport z Konferencji pracodawców polskich, E-Państwo a Polska – główne wyzwania, Warszawa 2010, http://www.zpds.com.pl/Raport%20e_panstwo.pdf (dostęp: 15.11.2015).
 • [www 3] https://www.facebook.com/ekofakturapl/posts/323981824358489:0 (dostęp: 24.11.2015).
 • [www 4] Raport PKPP Lewiatan, E-faktura w Polsce, 2012: http://konfederacjalewiatan.pl/_files/2012_08/Raport_E-faktura_w Polsce_v3,pdf (dostęp: 15.11.2015).
 • [www 5] http://it-manager.pl/e-faktura-moda-czy-koniecznosc/ (dostęp: 23.11.2015).
 • [www 6] http://gf24.pl/dlaczego-warto-korzystac-z-fakturowania-online/ (dostęp: 23.11.2015).
 • [www 7] http://it-manager.pl/e-faktura-moda-czy-koniecznosc/ (dostęp: 23.11.2015).
 • [www 8] Raport z badania specyfiki faktury elektronicznej na zgodność z przepisami prawa w zakresie Procedury zgłaszania, weryfikacji oraz publikacji specyfiki faktur elektronicznych na stronie internetowej Krajowego Forum Elektronicznego Fakturowania z 16 maja 2014, http://www.mg.gov.pl/files/upload/20808/Sage%20raport%20z%20badania.pdf (dostęp: 23.11.2015).
 • [www 9] http://www.wybieramefaktury.pl/aktualnosci/81-polska-na-szarym-koncu-podwzgledem-korzystania-z-e-faktur (dostęp: 24.11.2015).
 • [www 10] http://www.marketplanet.pl/2014/02/17/komisja-europejska-wspiera-e-faktury/ (dostęp: 23.11.2015).
 • [www 11] http://efaktura.info/ (dostęp: 23.11.2015).
 • [www 12] Raport Komisji Europejskiej, Reading the Benefis of Electronic Invoicing, Bruksela 2010, COM(2010) 712 final, http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/einvoicing/com712_en.pdf (dostęp: 15.11.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b211d53e-c3bd-4954-8667-5e2790628e1d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.