Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 275 | 92-106

Article title

Mechanizm odwrotnego obciążenia w VAT jako nieefektywne narzędzie w zmniejszaniu luki podatkowej w VAT

Content

Title variants

EN
The mechanism of reverse charge tax on goods and services as an ineffective tool in reducing the tax gap in VAT

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Nie ulega wątpliwości, iż na rozmiary luki podatkowej mają wpływ działania podatników, które dążą do ukrycia transakcji, od których powinien zostać odprowadzony podatek. Pośród takich działań szczególne miejsce zajmują oszustwa podatkowe. Oszustwa w VAT stanowią nasilający się problem, który niesie negatywne konsekwencje, dla budżetów państw członkowskich, gospodarek, uczciwej konkurencji, faktycznej ochrony konsu-menta, wymiany handlowej. Polska w zwalczaniu luki podatkowej w VAT wprowadziła mechanizm odwrotnego obciążenia tym podatkiem. Jednak badania pokazują, iż jest on nieefektywnym narzędziem zmniejszającym lukę podatkową.
EN
There is no doubt, however, that the formation and size of the tax gap is affected by the taxpayers activities aiming at hiding transactions from which tax should be paid. Tax evasion occupies a special position among such operations, which include actions aimed at achieving material gains VAT frauds, are a growing problem which implicates far-reaching, negative consequences for the budgets of the Member States of the EU, fair competition, consumer protection, trade. Poland, in combating the tax gap in VAT, introduced the reverse charge mechanism. However, research show that it is an ineffective tool for reducing the tax gap.

Year

Volume

275

Pages

92-106

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych

References

 • Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie postępowania w przypadkach nadużyć finansowych w zakresie VAT (rozbieżności między teoretycznymi wpływami z VAT i rzeczywistymi wpływami z VAT) dla celów zbiorczej rachunkowości narodowo- gospodarczej (98/527/WE).
 • Duży J. (2013), Cechy obrotu sprzyjające popełnianiu omawianych przestępstw [w:] Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce. Zwalczanie przestępczego nadużycia mechanizmów podatków VAT i akcyzowego, LEX.
 • Dyrektywa Rady (2012), Komisja Europejska, COM (2012) 428 wersja ostateczna, Bruksela, 31 lipca.
 • House of Lords (2006-2007), Stopping the Carousel: Missing Trader Fraud in the EU, European Union Committee 20th Report of Session.
 • Institute for Financial Policy (2012), The Ministry of Finance of the Slovak Republic, Bratislava.
 • Izba Gospodarcza Metali Niezależnych i Recylingu (2012), Luka podatkowa w podatku od towarów i usług, Raport, Warszawa.
 • Komisja Europejska (2012a), Study to Quantify and Analyse the VAT Gap in the EU-27 Members States, TAXUD/2012/DE/316.
 • Komisja Europejska (2012b), Update Report to the Study to Quantify and Analyse the VAT Gap I the EU-27 Member States, TAXUD/2012/DE/321.
 • Specjalna Komisja Izby Lordów ds. Unii Europejskiej, 17 kwietnia 2007.
 • Maruchin W. (2010), System podatkowy, Wizja Press & IT, Warszawa.
 • Mastalski R. (2011) [w:] R. Mastalski i E. Fojcik-Mastalska (red.) , Prawo finansowe, LEX, Warszawa.
 • NIK (2014), Zwalczanie oszustw w podatku od towarów i usług, Raport, 31 marca, Warszawa.
 • Pabiański T., Śliż W. (2007), Zorganizowane działania przestępcze wykorzystujące mechanizmy konstrukcyjne podatku VAT, "Przegląd Podatkowy", nr 1.
 • PwC (2013), Straty Skarbu Państwa w VAT, Raport, maj, Warszawa.
 • Rogowska-Rajda B., Tratkiewicz T. (2014), Skutki odwrotnego obciążenia podatkiem od towarów i usług w finansach przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe WSB, nr 1, Poznań.
 • Rząd idzie na wojnę z mafią (2013), "Puls Biznesu" 4 kwietnia.
 • Sachs K., Namysłowski R., red. (2008), Dyrektywa VAT, Wolters Kluwers Polska, Warszawa.
 • Update Report to the Study to Quantify and Analyse the VAT Gap in the EU-27 Member States (2013).
 • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, Dz.U. 2015 poz. 605.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2013, poz. 1027.
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, Dz.U. Nr 122, poz. 65.
 • Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach, Dz.U. Nr 64, poz. 332.
 • Zawłocki R., red. (2011), Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, System Prawa Karnego, t. 9, C.H. Beck, Warszawa.
 • [www 1] http://www.gmabg.org/upl_doc/no 03 cresseneneuil olaf vat presentation en sofia 11 08.pdf (dostęp: 23.06.2015).
 • [www 2] http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/a_huge_problem/ index_en.html (dostęp: 23.06.2015).
 • [www 3] http://www.money.pl/gospodarka/wiadomości/artykul/podatek-vat-ministerstwofinansow- bedzie,110,0,1699182.html (dostęp: 16.10.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b24f4661-1699-4f19-9fad-89feb6229a31
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.