Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | IX | 209-220

Article title

Opolszczyzna w badaniach Profesora Kazimierza Orzechowskiego oraz jego wkład w rozwój opolskiego ośrodka historycznego

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Opole Region in the studies of Professor Kazimierz Orzechowski and his contribution to the development of the Opole historical centre

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Opole Region occupied a most significant place in the studies conducted by Kazimierz Orzechowski, who took part in the action of securing archival acts of Opole Regency after the War. The Polish school system in Silesia was the subject of his doctoral dissertation. He paid a lot of attention to the legal situation of peasants in Opole Region in the 19th century. He was also one of the co-founders of Studia Śląskie. Seria nowa (The Silesian Studies. A New Series) and the Silesian Institute in Opole. For many years he cooperated with The Silesian Studies and Opole Quarterly. Apart from the research into the history of Opole Region, K. Orzechowski also made a great contribution to the development of Opole historical centre. He was the founder and the first Head of the Chair of History at Teacher’s Training College in Opole. He worked for almost twenty years there. He was a supervisor and reviewer of doctoral dissertations and works submitted to obtain professor’s degree by research workers at the College, as well as a member of the board in charge of conferring the professor’s degree.

Year

Volume

IX

Pages

209-220

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytut Historii Państwa i Prawa, Zakład Powszechnej Historii Państwa i Prawa, ul. Kuźnicza 46/47 51-146 Wrocław, Poland

References

 • Orzechowski Kazimierz. 1956. „Kilka wyjaśnień w przedmiocie przekształceń praw chłopów do ziemi w końcu XVIII i pierwszej połowie XIX w.”. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka (2) : 290-293.
 • Michalkiewicz Stanisław. 1956. „W sprawie uwag K. Orzechowskiego”. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka (2) : 293-298.
 • Orzechowski Kazimierz. 1959. „Uwagi o przebiegu pruskiej drogi agrarnej na Dolnym Śląsku w XIX wieku”. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka (3): 353-384.
 • Orzechowski Kazimierz. 1962. „Dębowa, Karchów i Lenartowice. Materiały do dziejów rozdrabniania gruntów chłopskich na Górnym Śląsku w XIX wieku”. Studia i Materiały z Dziejów Śląska 4 : 453-467.
 • Orzechowski Kazimierz. 1960. „Podlesie, Przedborowice i Wielmierzowice. Z badań nad rozdrabnianiem gruntów chłopskich na Górnym Śląsku”. Studia i Materiały z Dziejów Śląska 3 : 5-49.
 • Orzechowski Kazimierz. 1954. „Rozdrabnianie gruntów chłopskich w XIX wieku w dwu wsiach górno-śląskich (wycinek badań). Cz. 1”. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka (2) : 450-504.
 • Orzechowski Kazimierz. 1955. „Rozdrabnianie gruntów chłopskich w XIX wieku w dwu wsiach górno-śląskich (wycinek badań). Cz. 2”. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka (1-2) : 129-182.
 • Orzechowski Kazimierz. 1957. „Ze studiów nad rozdrabnianiem gruntów chłopskich na Górnym Śląsku”. Studia i Materiały z Dziejów Śląska 1 : 81-182.
 • Orzechowski Kazimierz. 1958. „Zabełków i Krasne Pole. Z badań nad rozdrabnianiem gruntów chłopskich na Górnym Śląsku”. Studia i Materiały z Dziejów Śląska (2) : 5-61.
 • Orzechowski Kazimierz. 1956. „Rozmieszczenie chłopskiej własności podległej na Górnym Śląsku w przeddzień uwłaszczenia”. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka (3) : 317-379.
 • Orzechowski Kazimierz. 1961. „Walka o ziemię na Śląsku Opolskim w okresie rządów hitlerowskich. Ze studiów nad mniejszościową polityką władz Trzeciej Rzeszy”. Studia Śląskie. Seria Nowa 4 : 7-114.
 • Orzechowski Kazimierz. 1986. „Dzieje i ustrój księstwa biskupiego na Śląsku”. Szkice Nyskie 3 : 7-43.
 • Orzechowski Kazimierz. 1969. Ewolucja centralnych urzędów w księstwach brzeskim i legnickim w drugiej połowie XVI i w pierwszej połowie XVII wieku. W Księga pamiątkowa ku czci prof. dra Witolda Świdy, 360-374. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Orzechowski Kazimierz. 1976. Kolonizacja. Uniwersytet Wrocławski.
 • Orzechowski Kazimierz. 1966. „Opolszczyzna w dziejach Śląska”. Kwartalnik Opolski (4) : 61-77.
 • Orzechowski Kazimierz. 2005. Historia ustroju Śląska 1202-1740. Uniwersytet Wrocławski.
 • Orzechowski Kazimierz. 1958. „Prace Sekcji Dokumentacji przy Instytucie Śląskim w Opolu”. Komunikaty Instytutu Śląskiego w Opolu (21) : 3-4.
 • Orzechowski Kazimierz. 1998. „Seweryn Wysłouch i jego prace z dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego i Śląska”. Czasopismo Prawno-Historyczne 50 (1) : 163-164.
 • Hawranek Franciszek, Bolesław Reiner. 1977. „Dwudziestolecie Instytutu Śląskiego w Opolu (1957-1977)”. Studia Śląskie. Seria Nowa 31 : 9-24.
 • Klein Edmund. 1958. „Minderheitspolitische Lagerberichte” jako źródło do historii Polaków na Śląsku Opolskim w latach 1935-45”. Studia Śląskie. Seria Nowa 1 : 159-188.
 • Orzechowski Kazimierz. 1960. „Katedra Historii Państwa i Prawa Polskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego”. Annales Silesiae 1 (2) : 513.
 • Orzechowski Kazimierz. 1958. „Z problematyki władania ziemią w schyłkowym okresie feudalizmu”. Studia Śląskie. Seria Nowa 1 : 86-99.
 • Orzechowski Kazimierz. 1961. „Walka o ziemię na Śląsku Opolskim w okresie rządów hitlerowskich. Ze studiów nad mniejszościową polityką władz Trzeciej Rzeszy”. Studia Śląskie. Seria Nowa 4 : 7-114.
 • Orzechowski Kazimierz. 1966. „Seweryn Wysłouch”. Studia Śląskie. Seria Nowa 10 : 7-11.
 • Orzechowski Kazimierz. 1966. „Wpływ kantonalnego systemu werbunkowego na poddaństwo śląskich chłopów w drugiej połowie XVIII wieku”. Studia Śląskie. Seria Nowa 10 : 31-4
 • Orzechowski Kazimierz. 1971. „Zgromadzenia trybunalskie. Ze studiów nad systemem reprezentacji stanowej feudalnego Śląska”. Studia Śląskie. Seria Nowa 20 : 349-363.
 • Orzechowski Kazimierz. 1974. „Zjazdy miast na Śląsku w czasach jagiellońskich”. Studia Śląskie. Seria Nowa 26 : 227-240.
 • Orzechowski Kazimierz. 1977. „Monarszy komisarze na ogólnośląskich zgromadzeniach stanowych”. Studia Śląskie. Seria Nowa 32 : 301-320.
 • Orzechowski Kazimierz. 1979. „Obrady i uchwały ogólnośląskich zastępczych zgromadzeń stanowych”. Studia Śląskie. Seria Nowa 36 : 299-314.
 • Orzechowski Kazimierz. 1984. „Sejmowa kuria miast w świetle relacji jaworskich deputatów z II połowy XVII wieku”. Studia Śląskie. Seria Nowa 43 : 283-297.
 • Orzechowski Kazimierz. 1998. „Oberschlesische Separation. Przyczynek do dziejów daninowego systemu dawnego Śląska”. Studia Śląskie. Seria Nowa 57 : 29-41.
 • Orzechowski Kazimierz. 1985. „Edmundowi Osmańczykowi – uroczysta mowa...”. Kwartalnik Opolski (1) : 15-19.
 • Madeja Józef. 1961. „Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Opolu. Powstanie, działalność i rola w życiu naukowym i kulturalnym Opolszczyzny”. Nauka Polska (3) : 144.
 • Orzechowski Kazimierz. 1966. „Opolszczyzna w dziejach Śląska”. Kwartalnik Opolski (4) : 61-77.
 • Orzechowski Kazimierz. 1971. „Terytorialne podziały na Śląsku. I. Granice. Miejsce w wyższych strukturach politycznych”. Kwartalnik Opolski (2) : 53-69.
 • Orzechowski Kazimierz. 1971. „Terytorialne podziały na Śląsku. II. Podziały geograficzne. Podziały „wielkie” do schyłku XVIII wieku”. Kwartalnik Opolski (3) : 74-91.
 • Orzechowski Kazimierz. 1971. „Terytorialne podziały na Śląsku. III. Wiek XIV i XV”. Kwartalnik Opolski (4) : 83-105.
 • Orzechowski Kazimierz. 1972. „Terytorialne podziały w przeszłości Śląska. IV. Podziały czasów Jagiellońskich i Habsburskich”. Kwartalnik Opolski (1) : 5-21.
 • Orzechowski Kazimierz. 1972. „Terytorialne podziały na Śląsku. V. Śląsk w państwie pruskim”. Kwartalnik Opolski (2) : 28-44.
 • Orzechowski Kazimierz. 1972. „Terytorialne podziały na Śląsku. VI. Wiek XIX i XX”. Kwartalnik Opolski (3) : 5-22.
 • Orzechowski Kazimierz. 1977. „Zjazdy dla odbioru rachunków. Ze studiów nad stanowymi zgromadzeniami Śląska”. Kwartalnik Opolski (2) : 5-26.
 • Orzechowski Kazimierz. 1978. „Porządek obrad i charakter uchwał zjazdów dla odbioru rachunków. Ze studiów nad stanowymi zgromadzeniami Śląska”. Kwartalnik Opolski (3) : 5-19.
 • Orzechowski Kazimierz. 1979. „Uczestnicy śląskiego sejmu w XVII i XVIII wieku”. Kwartalnik Opolski (3) : 25-36.
 • Orzechowski Kazimierz. 1978. „Atlas historyczny Polski. T.1. Śląsk w końcu XVIII wieku. Wrocław 1976”. Kwartalnik Opolski (2): 120-123.
 • Maziarz Antoni. 2007. Zarys dziejów katedr i zakładów. W Półwiecze. Katedry i Zakłady Instytutu Historii w latach 1957-2007, 11. Uniwersytet Opolski.
 • Nicieja Stanisław Sławomir. 2004. Alma Mater Opoliensis. Ludzie, fakty, wydarzenia. Księga jubileuszowa w 50. rocznicę Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu i 10. rocznicę powstania Uniwersytetu Opolskiego. Uniwersytet Opolski.
 • Orzechowski Kazimierz. 2000. Podsumowanie. W Sejm czeski od czasów najdawniejszych do 1913 roku, 103-104. Uniwersytet Opolski.
 • Lis Michał. 2007. Badania nad Śląskiem od czasów nowożytnych do współczesności. W Półwiecze. Katedry i Zakłady Instytutu Historii w latach 1957-2007, 89-91. Uniwersytet Opolski.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b31df6ba-3f40-4b20-a3b5-46c7c1bc14b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.