PL EN


2017 | 311 | 188-197
Article title

Instytucjonalne podstawy ingerencji państwa w umowy cywilnoprawne zawierane na rynku pracy

Content
Title variants
EN
State institutional basis interference in the civil law agreement concluded in the labor market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wspólnota wymaga ustroju, kształtowanego na dobrych instytucjach, poprawnie zidentyfikowanej wolności i równości. Rolą państwa jest dostarczanie informacji, niezbędnych wolnemu podmiotowi do podejmowania racjonalnych decyzji. Do zadań państwa należy także ochrona podstawowych praw człowieka i tworzenie warunków do rozwoju ludzkiej kreatywności oraz łagodzenie napięć, których źródłem są żywiołowe procesy rynku. Funkcją państwa jest zatem czuwanie nad zawieranymi kontraktami społecznymi, w tym umowami cywilnoprawnymi zawieranymi na rynku pracy, tak, aby szanowane były prawa własności każdej ze stron kontraktu. Państwo jest służebne wobec wszystkich interesariuszy umowy cywilnoprawnej i gwarantuje egzekucję roszczeń wynikających z zawieranych umów.
EN
The duties of the state is to protect fundamental human rights and creating conditions for the development of human creativity and entrepreneurship, as well as the alleviation of tensions, the source of which are spontaneous market processes. State that is a spokesman for the public interest is to interfere in agreements between the parties of civil law agreement, if they violate the interests of the political community.
Year
Volume
311
Pages
188-197
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny. Katedra Polityki Gospodarczej
author
 • Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny. Katedra Mikroekonomii
References
 • Aldridge A. (2006), Rynek, Wyd. Sic!, Warszawa.
 • Arystoteles (1956), Etyka nikomachejska, PWN, Warszawa.
 • Arystoteles (2003), Polityka [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bastiat F. (2009), Co widać i czego nie widać? Wydawnictwo Prohibita, Warszawa.
 • Feynman R.P. (1999), Sens tego wszystkiego, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Foucault M. (1998), Trzeba bronić społeczeństwa, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 • Hayek F.A. von (2006), Konstytucja wolności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Höffe O. (1992), Etyka państwa i prawa, Znak, Kraków.
 • Holcombe G.R. (2015), Austriacka szkoła ekonomii. Rozszerzone wprowadzenie, Fijorr Publishing, Warszawa.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997, Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483.
 • Kubisiak A., Pilichowska B., Roman L., red. (2016), Migracje zarobkowe Polaków IV – maj 2016, http://www.workservice.pl/Centrum-prasowe/Raporty/Raport-Migracyjny/Migracje-zarokowe-Polakow-IV-maj-2016 (dostęp 25.07.2016).
 • Maridan J. (2015), Sprawiedliwość społeczna, „Christianitas”, nr 62/R.P., s. 44-84.
 • Maritain J. (1965), Jednostka a osoba [w:] H. Krahelska (red.), Filozofia i socjologia XX wieku, Warszawa, s. 80-82.
 • Maritain J. ( 2007), Religia i kultura, Stowarzyszenie Kulturalne FRONDA, Warszawa.
 • Mill J.S. (1965), Zasady ekonomii politycznej, PWN, Warszawa.
 • Mill J.S. (2012), Utylitaryzm. O wolności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Musil R. (2002), Człowiek bez właściwości, Porozumienie Wydawców, Warszawa.
 • Musgrave R.A. (1959), Theory of Public Finance, McGraw-Hill, New York.
 • Rawls J. (1994), Teoria sprawiedliwości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rothbard N.M. (2010), Etyka wolności, Fijorr Publishing, Chicago-Warszawa.
 • Sen A. (2000), Nierówności. Dalsze rozważania, Znak, Kraków.
 • Skinner Q. (1997), Dwie teorie obywatelstwa, „Czas Kultury”, nr 5-6, s. 40-45.
 • Smith A. (2015), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sobolewska B., Sobolewski M. (1978), Myśl polityczna XIX i XX w. Liberalizm, PWN, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Dz.U. 2002, Nr 200 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. 1974, Nr 24, poz.141 z późn. zm.
 • Wołpiuk-Ochocińska A. (2015), Motywacje do pracy i zaangażowanie w nią młodych pracowników na rynku pracy, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach”, nr 1(11), s. 72-84.
 • Zweig F. (1980), Zmierzch czy odrodzenie liberalizmu, Officyna Liberałów, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-b371cfa7-d2d2-41eb-8bbf-94def4140bdc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.