Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 2(76) | 66-71

Article title

Zintegrowany system katastralny czynnikiem rozwoju rynku nieruchomości

Content

Title variants

EN
The Integrated Cadastral System as a factor of real estate market development

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Polski rynek nieruchomości jest znaczącym ogniwem w funkcjonowaniu całej gospodarki rynkowej. Dlatego tak ważne jest aby relacje gospodarcze pomiędzy podmiotami rynku nieruchomości byty prawidłowe i uporządkowane. Taki stan zagwarantować mogą precyzyjne regulacje prawne oraz powszechny dostęp do wiarygodnych informacji. Potencjalnie wysoka wartość nieruchomości wymaga by dane o nich charakteryzowały się pewnością, kompletnością, a przede wszystkim aktualnością. Niniejszy artykuł podejmuje problem dotyczący zasad budowy i funkcjonowania systemu informacji o nieruchomościach, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju zawartych tam danych. Opracowanie ma na celu potwierdzenie zasadności stworzenia w Polsce Zintegrowanego Systemu Katastralnego, który służyłby właściwemu funkcjonowaniu rynku nieruchomości zapewniając łatwiejszy dostęp do pełnej, aktualnej i wiarygodnej bazy danych o nieruchomościach wszystkim zainteresowanym podmiotom.
EN
The Polish real estate market is a significant factor of the whole market economy. That is why it so important for the economic relations between real estate market entities to be accurate and orderly. This state can be guaranteed by precise law regulations as well as by a wide access to reliable information. Potentially high real estate value needs certain, complete and up-to-date data. This article presents the issue of the rules concerning the build and functioning of real estate information system, with the emphasis put on the kinds of data stored in this system. The paper’s aim is to prove the need to create The Integrated Cadastral System, which by providing all interested parties with a wider access to complete, up-to-date and reliable real estate data base, would facilitate proper functioning of real estate market.

Year

Issue

Pages

66-71

Physical description

Dates

published
2011

Contributors

  • Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Informacji Przestrzennej, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, Poland

References

  • Ciegielski S., Wykorzystanie danych z katastru nieruchomościami dla potrzeb gospodarki nieruchomościami, Lublin 2005.
  • Małkowska A., Systemy informacji o nieruchomościach, Kraków 2005.
  • Sokolik N., Zając B., Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach, Ustroń, 22 października 2010.
  • Styczeń P., Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Budownictwa - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 4218 w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach Warszawa, 14.09.2006.
  • Źróbek R. (red.), Gospodarka nieruchomościami, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1231-8841

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b3a6641d-20df-45b7-bbf1-4f944eea355a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.