Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 279 | 234-244

Article title

Obszary funkcjonalne małych i średnich miast w Polsce - koncepcja badawcza

Content

Title variants

EN
Functional areas of small and medium sized towns (SMST's) in Poland - research idea

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje autorską koncepcję identyfikacji oraz delimitacji obszarów funkcjonalnych zbioru małych i średnich miast w Polsce. Autor koncentruje się na wskazaniu przesłanek, które zadecydowały o wyborze takiego projektu badawczego. Prezentuje dotychczasowe kierunki badań w zakresie relacji miasto – otoczenie, a także znaczenie tej tematyki w kształtowaniu polityki przestrzennej na różnych szczeblach administracji publicznej.
EN
Author presents in the article his own research idea of identification and delimitation of SMST’s functional areas in Poland. In the first part of the text are shown evidences which decide about the research topic. In the second part author presents main goals and research outline and scope of the project.

Year

Volume

279

Pages

234-244

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Nauk Geograficznych. Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej. Zakład Zagospodarowania Środowiska

References

 • Antikainen J. (2005), The Concept of Functional Urban Area. Findings of the ESPON Project 1.1.1, Informationen zur Raumentwicklung, Nr. 7.
 • Bartosiewicz B. (2012), Powiązania małych miast z metropolią w świetle dojazdów do placówek usługowych - przykład Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego [w:] Ewolucja funkcji małych miast w Polsce, "Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach".
 • Bartosiewicz B., Pielesiak I. (2010), Relacje małe miasto - metropolia w świetle powiązań przestrzennych [w:] M. Nowak, T. Skotarczak (red.), Zarządzanie miastem. Studium ekonomiczne i organizacyjne, CeDeWu, Warszawa.
 • Bartosiewicz B., Pielesiak I. (2011), How to Measure Territorial Cohesion of a Metropolitan Area - Proposal of the Research Concept, "Studia Regionalia KPZK", Vol. 31.
 • Bartosiewicz B., Marszał T., Pielesiak I. (red.) (2012), Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, "Studia KPZK PAN".
 • Berry B.J.L. (1967), Functional Economic Areas and Consolidated Urban Regions of the US. Final Report of the Social Sciences Research Council Study of Metropolitan Area Classification, Social Sciences Research Council, New York.
 • Bezák A. (2000), Funkčné mestské regióny na Slovensku, "Geographia Slovaca", č. 15.
 • Bisaga A. (2006), Funkcje małych i średnich miast wobec obszarów wiejskich w nowym paradygmacie rozwoju regionalnego [w:] J. Słodczyk, E. Szafranek (red.), Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast, Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Buciak R., Szejgiec B. (2012), Szersze strefy miejskie programu Urban Audit jako przykład delimitacji zasięgu oddziaływania miast, GUS, Warszawa (maszynopis).
 • Churski P. (red.) (2009), Spójność i konkurencyjność regionu wielkopolskiego. Wyniki projektu badawczego zrealizowanego w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Poznań.
 • Czarnecki A. (2007), Rola małych miast w strukturze rynków pracy ludności wiejskiej (przykład dojazdów do pracy), "Biuletyn KPZK PAN", z. 232.
 • Dutkowski M. (2009), Instrumenty mierzenia spójności terytorialnej - zestaw wskaźników jej mierzenia, badanie wpływu terytorialnego [w:] A. Baucz, M. Potocka, P. Żuber, Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatę, MRR, Warszawa.
 • Dziegieć E. (1984), Zasięg oddziaływania centrum handlowego małego miasta, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica", z. 3.
 • Fox K.A., Kumar T.K. (1965), The Functional Economic Area: Delineation and Implications for Economic Analysis and Policy, "Papers of Regional Science Association", No. 15.
 • Friedmann J., Miller J. (1965), The Urban Field, "Journal of the American Institute of Planners", No. 31. Gerard R. (1958), Commuting and the Labour Market Area, "Journal of Regional Science", No. 1.
 • Hay D., Hall P. (1977), Urban Regionalization of Great Britain 1971, European Urban Systems, Working Paper 1.1, IASA, Department of Geography of the University of Reading, Reading, UK.
 • Heffner K. (2000), Problemy sieci osadniczej a kształtowanie się lokalnych centrów rozwoju [w:] M. Kłodziński, A. Rosner (red.), Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich wschodniego i zachodniego pogranicza (społeczne, ekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania), Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 • Heffner K. (2005), Małe miasta w rozwoju obszarów wiejskich [w:] Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Heffner K., Gibas P. (2014a), Polityka spójności UE a obszary funkcjonalne centrów regionalnych w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Heffner K., Gibas P. (2014b), Zasięg stref oddziaływania metropolii, "Studia Miejskie", nr 13.
 • Heffner K., Solga B. (2006), Lokalne centra rozwoju obszarów wiejskich - znaczenie i powiązania małych miast, "Studia Obszarów Wiejskich", t. 11.
 • Hołowiecka B., Szymańska D. (2008), The Changes in the Functional Urban Region in the New Socio-Economic Conditions in Poland. The Case of Toruń, "Bulletin of Geography. Socioeconomic Series", No. 9.
 • Huff D.L. (1963), Defining and Estimating a Trade Area, "Journal of Marketing", No. 28.
 • Huff D.L. (1973), The Delineation of a National System of Planning Regions on the Basis of Urban Spheres of Influence, "Regional Studies", No. 7.
 • Ilnicki D. (1995), Warunki mieszkaniowe w ujęciu kontinuum miejsko-wiejskiego, "Acta Universitatis Wratislaviensis", nr 1730, Prace Instytutu Geograficznego, Seria B, "Geografia Społeczna i Ekonomiczna", t. 12.
 • Jażewicz I. (2006), Rola małych miast w przestrzeni rolniczej Pomorza Środkowego [w:] E. Rydz (red.), Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich, Słupsk-Ustka.
 • Jewtuchowicz A., Wójcik M. (red.) (2010), Łódzka metropolia. Problemy integracji gospodarczej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.
 • Karlsson C., Olsson M. (2006), The Identification of Functional Regions: Theory, Methods and Applications, "Annals of Regional Science", No. 40.
 • King L.J. (1962), The Functional Role of Small Towns in Canterbury, Palmerston North.
 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (2012), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Korcelli P. (1981), Regiony miejskie w systemie osadniczym Polski, "Prace Geograficzne", nr 140.
 • Korcelli P., Śleszyński P. (2006), Delimitacja Funkcjonalnych Obszarów Miejskich 2006 (Mapa nr 7) [w:] Ekspercki projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2033, MRR, Warszawa.
 • Kunc J., Tonev P., Szczyrba Z., Frantal B. (2012), Commuting for Retail Shopping as a Part of the Daily Urban System (Brno, the Czech Republic), "Geographia Technica", No. 7.
 • Kwiatek-Sołtys A. (1998), Zagadnienia współczesnych przemian funkcjonalnych małych miast południowej Polski na przykładzie województwa tarnowskiego [w:] X Konwersatorium Wiedzy o Mieście: metodologia geografii osadnictwa na przełomie wieków, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 • Manzato G.G., da Silva A.N.R. (2009), Spatial-Temporal Combination of Variables for Monitoring Changes in Metropolitan Areas, "Applied Spatial Analysis", No. 3.
 • Markowski T., Marszał T. (2006), Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, KPZK PAN, Warszawa.
 • Marszał T., Pielesiak I. (2008), Spójność obszaru metropolitalnego w świetle powiązań infrastrukturalnych (przykład Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego), "Studia KPZK PAN", t. CXX.
 • Matczak A. (1984), Próba określenia zasięgu oddziaływania Prudnika na podstawie danych o przewozach towarowych, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica", z. 3.
 • Matczak A., Szymańska D. (1997), Studia nad strukturą przestrzenno-funkcjonalną miasta. Przykład Brodnica, Toruń.
 • Matczak A., Michalski W. (1982), Przepływy towarowe jako podstawa wyznaczania związków przestrzennych Sieradza, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica", z. 1.
 • McKenzie R.D. (1933), The Metropolitan Community, McGraw-Hill, New York.
 • Michalski W. (1980), Oddziaływanie małego miasta na najbliższe zaplecze na przykładzie Przedborza, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica", z. 22.
 • Michalski W. (1985), Zmiany stref oddziaływania ośrodków lokalnych pod wpływem uprzemysłowienia na przykładzie Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego, "Studia Regionalne", t. VIIVIII (XII-XIII).
 • Michalski W., Suliborski A. (1989), Region miejski Nysy w świetle powiązań społeczno-gospodarczych, "Studia Społeczno-Ekonomiczne", t. 14.
 • Pielesiak I. (2012), Delimitacja i instytucjonalizacja Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, "Studia KPZK PAN", t. 147.
 • Robison H. (2007), Defining a Functional Economic Region, EMSI Resource Library, www.ecomomicmodelling.com (dostęp: 2.12.2014).
 • Schwanen T., Dieleman F., Dijst M. (2003), Car Use in Netherlands Daily Urban Systems: Does Polycentrism Result in Lower Commute Times? "Urban Geography", No. 24.
 • Smart M.W. (1974), Labour Market Areas: Uses and Definition, "Progress in Planning", No. 2.
 • Smętkowski M. (2007), Delimitacja obszarów metropolitalnych - nowe spojrzenie [w:] G. Gorzelak, A. Tucholska (red.), Rozwój, region, przestrzeń, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, EUROREG, Warszawa.
 • Sokołowski D. (1996), Struktura kontinuum wiejsko-miejskiego w Polsce a proces kreowania "nowych miast", "Biuletyn KPZK PAN", nr 174.
 • Sokołowski D. (1999), Zróżnicowanie zbioru małych miast i większych osiedli wiejskich w Polsce w ujęciu koncepcji kontinuum wiejsko-miejskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Śleszyński P. (2013), Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw, "Przegląd Geograficzny", t. 85, z. 2.
 • Study on Urban Functions,(2007), ESPON Project 1.4.3. Final Report, ESPON Coordination Unit, Luxembourg, http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/ Projects/ESPON2006.
 • Projects/StudiesScientificSupportProjects/UrbanFunctions/fr-1.4.3_April2007-final.pdf (dostęp: 2.12.2014).
 • Sýkora L., Mulíček O. (2009), The Micro-regional Nature of Functional Urban Areas (Fuas): Lessons from the Analysis of the Czech Urban and Regional System, "Urban Research & Practice", Vol. 2, No. 3.
 • Szymańska D. (1992), Małe miasta województwa toruńskiego i włocławskiego w ujęciu kontinuum miejsko-wiejskiego, "Czasopismo Geograficzne", t. 63, z. 1.
 • Tarkowski M. (2005), Dzienny system miejski jako metropolitalny obszar statystyczny - propozycja delimitacji, "Biuletyn KPZK", z. 221.
 • Thomas E.N. (1960), Some Comments of the Functional Bases for Small Iowa Towns, Iowa Business Digest.
 • Tošić D., Krunić N., Petrić J. (2009), Dnevni urbani sistemi u funkciji prostorne organizacije Srbije, "Arhitektura i urbanizam", nr 27.
 • TOWN Small and medium sized towns in their functional territorial context (2013), ESPON.
 • Zborowski A. (2004), Podejście funkcjonalno-strukturalne w badaniach delimitacji obszarów metropolitalnych w Polsce (przykład Krakowa) [w:] J. Słodczyk (red.), Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, Uniwersytet Opolski, Opole.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b3d9d7f1-0c24-41a8-b8d0-0ef8898695b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.