Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 276 | 137-147

Article title

Mobilność zawodowa a sytuacja na rynku pracy

Content

Title variants

EN
Vocational mobility and the labour market

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Na wielu rynkach pracy w Unii Europejskiej utrzymują się problemy o charakterze strukturalnym. Redukcja tego typu problemów wymaga zwiększenia zdolności dostosowawczych pracowników do zmiany kwalifikacji zawodowych. Zwiększenie mobilności siły roboczej pomiędzy zawodami (mobilność zawodowa) potencjalnie przekłada się na wzrost zatrudnienia oraz stały rozwój gospodarczy i społeczny. Zgodnie ze strategią Europa 2020 osiągnięcie wysokiego poziomu rozwoju społeczno- -gospodarczego zależy m.in. od kreatywności i innowacyjności, które zapewnią odpowiednio wykształcone i mobilne zawodowo zasoby ludzkie. Celem opracowania jest zidentyfikowanie potencjału siły roboczej poszczególnych państw Unii Europejskiej w zakresie mobilności zawodowej oraz scharakteryzowanie działań ułatwiających osobom (pracującym i bezrobotnym) mobilność zawodową.
EN
Many labour markets in the European Union suffer from persistent problems of a structural nature. Reducing these types of problems requires increasing the workers adaptability to retraining. Increasing the workforce’s mobility between jobs (vocational mobility) potentially translates into increased employment and sustainable economic and social development. In line with the Europe 2020 strategy, achieving a high level of socio-economic development depends, inter alia, on creativity and innovation that will provide adequately educated and vocationally mobile human resources. The aim of the study is to identify both the workforce potential of individual European Union member countries in terms of vocational mobility and the actions to facilitate vocational mobility for (un)employed people.

Year

Volume

276

Pages

137-147

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej

References

 • A New European Agenda for Labour Mobility (2004), Report of a CEPS-ECHR Task Force, Centre for European Policy Studies, Brussels.
 • Barwińska D. (2009), Uczenie nieformalne i incydentalne w procesie całożyciowego uczenia się dorosłych [w:] M. Pakuła, A. Dudak (red.), Edukacja ustawiczna dorosłych w europejskiej przestrzeni kształcenia z perspektywy polskich doświadczeń, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie Skłodowskiej, Lublin.
 • Blossfeld H., Buchholz S., Bukodi E., Kurz K. (2008), Young Workers, Globalization and the Labor Market. Comparing Early Working Life in Eleven Countries, Edward Elgar, Cheltenham.
 • Edukacja dla pracy. Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2007, http://www.unic.un.org.pl/ nhdr/nhdr2007/Edukacja%20dla%20pracy.pdf (dostęp: 30.10.2015).
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010), Komisja Europejska, http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF (dostęp: 15.10.2015).
 • Fiedor B. (2002), Podstawy ekonomiki środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Iwanowska A. (2001), Regionalne programy rynku pracy: europejskie doświadczenia, polska praktyka, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Pułtusk.
 • Kabaj M. (1998), Modele przeciwdziałania bezrobociu. Przeszłość i przyszłość [w:] S. Borkowska (red.), Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Kluczowe dane o edukacji w Europie 2012 (2012), Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 • Kucharski L. (2014), Bezrobocie równowagi w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kwiatkowska W. (2013), Zatrudnienie według grup zawodów i sektorów ekonomicznych w polskiej gospodarce, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 281.
 • Kwiatkowski E. (2006), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kwiatkowski E., Kucharski L. (2009), Bezrobocie długookresowe w Polsce w latach 1995-2007 [w:] M. Ratajczak (red.), Polska transformacja - między teorią a praktyką, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 118.
 • Łukaszczuk J. (2013), Szkolenia jako forma podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez osoby bezrobotne [w:] Z. Góral (red.), Bezrobocie i polityka zatrudnienia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Staszewska E. (2012), Środki prawne przeciwdziałania bezrobociu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Węgrzyn G. (2015), Innowacje w sektorze usług a zmiany strukturalne w zatrudnieniu, Monografie i Opracowania, nr 256, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • [www 1] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do (dostęp: 15.10.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b4146c3a-2eab-44dd-9b11-b5a3894bef47
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.