Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 377 | 112-124

Article title

Wpływ spreadu między wartością zysku całkowitego i zysku netto na stopę zwrotu z kapitału własnego giełdowych spółek przemysłowych

Authors

Content

Title variants

EN
The impact of spread between the net profit and comprehensive income on return on equity in industrial stock companies

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł prezentuje wpływ spreadu między wartością zysku całkowitego i zysku netto na stopę zwrotu z kapitału własnego na bazie przemysłowych spółek giełdowych, które prezentowały swoje sprawozdania finansowe zgodnie z MSR za lata 2009-2017. Zasadniczym celem opracowania jest ocena wpływu prezentacji pozostałego wyniku całkowitego, rozumianego jako spread między wynikiem całkowitym a wynikiem finansowym netto, na stopę zwrotu z kapitału własnego. W opracowaniu posłużono się miernikami statystyki opisowej oraz użyto testu Wilcoxona. Wyniki badań empirycznych wskazują zarówno na dodatnie, jak i ujemne wielkości spreadu między współczynnikami rentowności kapitału własnego obliczonymi przy udziale wyników całkowitych i wyników finansowych netto. W wielu przypadkach zanotowano zerowe wartości pozostałego wyniku całkowitego. Wielkości spreadu między współczynnikami rentowności okazały się jednak istotne statystycznie tylko w trzech okresach badawczych.
EN
This study examines the impact of spread between the net profit and comprehensive income on return on equity for a sample of industrial WSE–listed companies, which presented their financial statements in accordance with IAS over the period of 2009-2017. The main aim of the following study is to evaluate the influence of the presentation of the other comprehensive income, understood as a spread between the net profit and comprehensive income, on return on equity. In the article were used descriptive statistics and the Wilcoxon test. The results of empirical researches show both positive and negative spread values between the return on equity ratios calculated with the net profit and comprehensive income. In many cases were recorded zero values of the other comprehensive income. However, the spread values between the return on equity ratios were statistically significant only in three research periods.

Year

Volume

377

Pages

112-124

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Katedra Finansów i Inwestycji Międzynarodowych

References

 • Biddle G.C., Choi J.H. (2006), Is Comprehensive Income Useful? „Journal of Contemporary Accounting and Economics”, Vol. 2, s. 1-32.
 • Chambers D., Linsmeier T.J., Shakespeare C., Sougiannis T. (2007), An Evaluation of SFAS no. 130 Comprehensive Income Disclosures, „Review of Accounting Studies”, Vol. 12, s. 557-593.
 • Dastgir M., Velashani A.S. (2008), Comprehensive Income and Net Income as Measures of Firm Performance: Some Evidence for Scale Effect, „European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences”, Vol. 12, s. 123-133.
 • de Wet J.H., du Toit E. (2007), Return on Equity: A Popular, But Flawed Measure of Corporate Financial Performance, „South African Journal of Business Management”, Vol. 38, s. 59-69.
 • Dhaliwal D., Subramanyam K.R., Trezevant R. (1999), Is Comprehensive Income Superior to Net Income as a Measure of Firm Performance? „Journal of Accounting and Economics”, Vol. 26, s. 1027-1047.
 • Epstein B., Nach R., Bragg S. (2010), GAAP 2010. Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles, John Wiley and Sons.
 • Feltham J., Ohlson J.A. (1995), Valuation and Clean Surplus Accounting for Operating and Financial Activities, „Contemporary Accounting Research”, Vol. 11, s. 689-731.
 • Fisher I. (1906), The Nature of Capital and Income, Macmillan, New York.
 • Gierusz J. (2013), Postulowana forma ujawnień w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 314, s. 31-44.
 • Goncharov I., Hodgson A. (2011), Measuring and Reporting Income in Europe, „Journal of International Accounting Research”, Vol. 10, s. 27-59.
 • Grabińska B., Grabiński K. (2012), Propozycja interpretacji podstawowych pozycji sprawozdania z zysku całkowitego sporządzonego zgodnie z MSR 1, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 13, s. 299-308.
 • Hendriksen E., van Breda M. (2002), Teoria rachunkowości, WN PWN, Warszawa.
 • Hofmann Ch., Arnegger M., Kopitzke J. (2007), Gewinnmanagement und Arbeitanreize bei fehlerhaften Performancemaβen, „Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis”, nr 2, s. 123-147.
 • Isidro H., O’Hanlon J.F., Young S. (2006), Dirty Surplus Accounting Flows and Valuation Errors, „Abacus”, Vol. 42, s. 302-344.
 • Jajuga K. (2007), Elementy nauki o finansach, PWE, Warszawa.
 • Kanagaretman K., Mathieu R., Shehata M. (2009), Usefulness of Comprehensive Income Reporting in Canada, „Journal of Accounting and Public Policy”, Vol. 28, s. 349-365.
 • MSR (2011), IFRS Foundation, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Newberry S. (2003), Reporting Performance: Comprehensive Income and Its Components, „ABACUS”, Vol. 39, s. 325-339.
 • O’Hanlon J. (2000), Discussion of Value Relevance of Mandated Comprehensive Income Disclosures, „Journal of Business Finance and Accounting”, Vol. 27, s. 459-482.
 • O’Hanlon J., Pope P. (1999), The Value-relevance of UK Dirty Surplus Accounting Flows, „British Accounting Review”, Vol. 31, s. 459-482.
 • Rappaport A. (1986), Creating Shareholder Value, The Free Press, New York.
 • Skoczylas W. (2013), Wskaźniki i systemy wskaźników ekonomicznych w pomiarze dokonań przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Smith A. (2007), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, WN PWN, Warszawa.
 • Szychta A. (2012), Dochody całkowite w sprawozdaniach finansowych największych spółek notowanych na GPW w Warszawie, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 263, s. 65-88.
 • Van Zijl T., Whittington G. (2006), Deprival Value and Fair Value: A Reinterpretation and a Reconciliation, „Accounting and Business Research”, Vol. 36, s. 121-130.
 • Wang Y., Buijink W., Eken R. (2006), The Value Relevance of Dirty Surplus Accounting Flows in the Netherlands, „The International Journal of Accounting”, Vol. 41, s. 387-405.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b45af93e-5e2d-44bc-9845-73005002c975
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.