PL EN


2016 | 280 | 69-81
Article title

Potencjał otoczenia w rozwoju innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw - wyniki badań

Content
Title variants
EN
Environment potential in the innovativeness development of small- and medium-sized enterprises - research results
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw determinowana jest przez szereg czynników, wśród których istotną grupę stanowią warunki środowiska zewnętrznego. Mogą być one rozpatrywane na różnych poziomach i wykorzystywane poprzez działania o charakterze podmiotowym, relacyjnym oraz reakcyjnym, tworzące kompleks wielowymiarowych interakcji między firmą a jej otoczeniem. Biorąc to pod uwagę jako cel artykułu przyjęto wyznaczenie modelowego zestawu kluczowych czynników potencjału otoczenia, kształtujących w istotny sposób poziom innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Realizacji tego celu poświęcono własne badania ankietowe przeprowadzone na losowej próbie 300 firm sektora MSP z województwa łódzkiego.
EN
Innovativeness of small- and medium-sized enterprises is determined by a number of factors, among which an important group are the conditions of their external environment. These can be considered at different levels and used through the activities of a relational, subjective and reaction nature forming a complex of multi-dimensional interactions between a company and its environment. Taking this into account, the aim selected for the article, was to determine a model set of environment potential key factors significantly affecting the level of innovativeness in small- and medium-sized enterprises. In order to achieve this aim, a survey was performed among a random sample of 300 SME sector companies from the lodzkie province.
Year
Volume
280
Pages
69-81
Physical description
Contributors
 • Politechnika Łódzka. Wydział Organizacji i Zarządzania Wydział Organizacji i Zarządzania. Katedra Zarządzania Katedra Zarządzania
author
 • Politechnika Łódzka. Wydział Organizacji i Zarządzania Wydział Organizacji i Zarządzania. Katedra Zarządzania Katedra Zarządzania
References
 • Adamik A. (2015), Partnerstwo strategiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw. Perspektywa MSP, Zeszyty Naukowe nr 1199, Rozprawy Naukowe z. 484, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Angowski M., Jarosz-Angowska A. (2014), Zmiany uwarunkowań działalności sektora małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich województwa lubelskiego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Vol. 16, nr 1.
 • Bąk J. (2009), Etapy w koncepcjach wczesnego rozpoznania zmian w otoczeniu organizacji [w:] A. Nalepka, A. Ujwary-Gil, Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz.
 • Bojar M., Machnik-Słomka J. (2014), Model potrójnej i poczwórnej helisy w budowaniu współpracy sieciowej dla rozwoju innowacyjnych projektów regionalnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1923. Seria: Organizacja i Zarządzanie, nr 76.
 • Borowiecki R., Siuta-Tokarska B. (2008), Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Difin, Warszawa.
 • Bubiak B. (2013), Koopetycja jako strategia budowania przewagi konkurencyjnej, "Zarządzanie i Finanse", Vol. 11, nr 1, cz. 1.
 • Czakon W. (2012), Równowaga a wzrost - relacja odwróconego U w naukach o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", nr 10.
 • Czakon W. (2014), Koopetycja w rozwoju przedsiębiorstw high-tech [w:] A. Zakrzewska- Bielawska (red.), Koopetycja w rozwoju przedsiębiorstw high-tech. Determinanty i dynamika, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Czerwińska-Lubszczyk A., Michna A. (2014), Relacje pomiędzy sieciami współpracy a funkcjonowaniem MŚP w dotychczasowych badaniach empirycznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 359.
 • Elliott A.C., Woodward W.A. (2016), IBM SPSS by Example: A Practical Guide to Statistical Data Analysis, 2nd ed., SAGE Publications, Thousand Oaks.
 • European Commission (2015), User Guide to the SME Definition, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Francik A., Kosała M. (2008), Kreowanie otoczenia innowacyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 769.
 • Grajewski P. (2012), Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa.
 • Grego-Planer D. (2011), Potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw makroregionu grudziądzkiego, Acta Universittis Nicolai Copernici - Zarządzanie XXXVIII, nr 404.
 • Grycuk A., Russe P. (2014), Zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w tworzenie instytucji wspierających przedsiębiorczość, "Studia BAS", nr 1(37).
 • Hoerl R., Snee R. (2012), Statistical Thinking: Improving Business Performance, John Wiley & Sons, Hoboken.
 • Kaczmarska-Krawczak J. (2014), Analiza częstości stosowania innowacji oraz czynników warunkujących ich zastosowanie w MSP w regionie łódzkim, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, nr 12.
 • Klimas P. (2014), Znaczenie współdziałania międzyorganizacyjnego dla innowacyjności organizacyjnej - perspektywa empiryczna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 36.
 • Kmieciak R. (2013), Wpływ otoczenia na funkcjonowanie śląskich małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1894. Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 64.
 • Kozioł-Nadolna K. (2015), Zarządzanie innowacjami w małych i dużych przedsiębiorstwach (analiza porównawcza), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 848. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 116.
 • Kraśnicka T. (2013), Innowacyjność przedsiębiorstw - uwarunkowania organizacyjne, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 136.
 • Kurowska M., Matejun M. (2013), Zjawisko przedsiębiorczości technologicznej w praktyce funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw [w:] S. Lachiewicz, M. Matejun, A. Walecka (red.), Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Czynniki rozwoju, Wydawnictwo WNT, Warszawa.
 • Kwiecień A. (2014), Efektywność relacji warunkiem sukcesu współczesnych przedsiębiorstw, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 202.
 • Lachiewicz S., Łuczka T., Stawasz E. (2010), Znaczenie i obszary badań nad innowacyjnością i konkurencyjnością małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 1091 - Organizacja i Zarządzanie, nr 46.
 • Lisowska R. (2014a), Wpływ otoczenia regionalnego na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach rozwiniętych i zmarginalizowanych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 348.
 • Lisowska R. (2014b), Wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przez instytucje otoczenia biznesu na przykładzie usługodawców logistycznych w województwie łódzkim, "Ekonomia i Zarządzanie", nr 2.
 • Lisowska R. (2015), External Determinants of the Development of Small and Mediumsized Enterprises - Empirical Analysis, "Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation", Vol. 11, No. 4.
 • Madyda A., Dudzik-Lewicka I. (2014), Innowacyjność a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Zarządzanie - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, nr 1.
 • Markiewicz J. (2007), Wpływ instytucji wsparcia na rozwój kooperencji i innowacyjności przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 453. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 8.
 • Matejun M. (2010), Application of the Outsourcing Concept in Managing Small and Medium-sized Enterprises, "Management", Vol. 14, No. 2.
 • Matejun M. (2013), Metody i zakres prowadzonych badań empirycznych [w:] S. Lachiewicz, M. Matejun, A. Walecka (red.), Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Czynniki rozwoju, Wydawnictwo WNT, Warszawa.
 • Matejun M. (2015), Absorpcja wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - podejście strategiczne, Zeszyty Naukowe, nr 1194, Rozprawy Naukowe, z. 483, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Matejun M., Nowicki M. (2013), Organizacja w otoczeniu - od analizy otoczenia do dynamicznej lokalizacji [w:] A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Mikołajczyk B. (2014), Mierniki monitorowania innowacyjności w skali makro w krajach Unii Europejskiej, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 186, cz. 1.
 • Olesiński Z. (2013), Instytucjonalizacja otoczenia biznesu, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Vol. XIV, nr 12, cz. I.
 • Osbert-Pociecha G. (2008), Proaktywne zarządzanie elastycznością organizacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 3(133).
 • Skowronek-Mielczarek A. (2003), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Skowronek-Mielczarek A. (2013), Wpływ czynników regionalnych na funkcjonowanie małych przedsiębiorstw, Nauki Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, t. XVII.
 • Stańczyk-Hugiet E. (2012), Paradygmat relacji - czy to nowa jakość w zarządzaniu? Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, nr 116.
 • Stawasz E. (2011), Polityka innowacyjna wobec MSP, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 654. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 70.
 • Stawasz E. (2013), Innowacje a konkurencyjność małych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 1148 - Organizacja i Zarządzanie, nr 53.
 • Sudolska A. (2011), Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 • Urban S., Michałowska M. (2015), Wpływ relacji z otoczeniem na ekonomicznospołeczny wymiar funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubuskim, "Ekonomia", Vol. 5, nr 1.
 • Wach K. (2008), Identyfikacja i strukturalizacja cech otoczenia przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie", nr 1(131).
 • Wasilczuk J.E. (2005), Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i badania empiryczne, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Wasiluk A. (2013), Zaufanie i współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami w perspektywie budowy i rozwoju struktur klastrowych, "Ekonomia i Zarządzanie", nr 4.
 • Żołnierski A. (2005), Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-b4cc0e15-44a6-4edf-84e3-760c82341a31
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.