PL EN


2015 | 250 | 141-151
Article title

Śródmiejskie centrum handlowe jako quasi-publiczna przestrzeń miasta (na przykładzie Galerii Katowickiej)

Content
Title variants
EN
Shopping center as a quasi-public space of the city (an example of Galeria Katowicka)
Languages of publication
PL
Abstracts
Handel detaliczny jest działalnością o coraz większym znaczeniu dla rozwoju miasta. Tworzy duży rynek pracy, organizuje przestrzeń miejską, a nawet kreuje nowego typu relacje społeczne. Wśród wielu funkcji handlu istotna wydaje się funkcja urbanistyczna, która sprowadza się do współkształtowania struktury przestrzennej jednostki osadniczej. Szczególnie w dużym mieście rozwinięta sieć placówek handlowych, w powiązaniu z siecią usług komercyjnych i publicznych, tworzy „kręgosłup urbanistyczny”, oparty na węzłach sieci komunikacyjnej [Kaczmarek, 2010, s. 46-48]. Kształt architektoniczno-urbanistyczny placówek handlowych jest silnie zróżnicowany: od wolno stojących kiosków po peryferyjnie położone hale i centra handlowe. Działalność handlowa może także pełnić rolę „naprawczą” tkanki miejskiej, przyczyniając się do rewitalizacji zdegradowanych budynków, kompleksów miejskich i ulic. W Katowicach przeprowadzono rewitalizację obiektu dworca PKP i utworzono centrum handlowe wraz z dworcem kolejowym oraz autobusowym. Mieszkańcy bardzo dobrze oceniają Galerię Katowicką, a nowy obiekt uważają za przestrzeń publiczną miasta, w której chętnie spędzają czas.
EN
In the 2011-13 was carried out in Katowice railway station revitalization project, which resulted in a modern gallery Katowice and the train and bus. This paper aims to recognize residents’ opinions about the functioning of modern trade format – shopping center – local project of revitalization a railway station in Katowice. The pilot study among 100 clients of shopping center and a railway station answered to important question about modern trade the cities and about a revitalization project. The respondents positively evaluated the functioning of the shopping center and revitalization project. It seems that this type of regeneration projects in the cities of post are one of the possibilities to create new functional and spatial structure. Residents view the gallery as a public space of the city.
Year
Volume
250
Pages
141-151
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii
References
 • Chmielewski J.M. (2010), Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Dossier prasowy, Przebudowa dworca kolejowego w Katowicach. Budowa Galerii Katowickiej, Wyd. PKP i NEINVER 2011 r.
 • Dudek-Mańkowska S. (2006), Funkcje wybranych centrów handlowych w Warszawie [w:] I. Jażdżewska, Nowe przestrzenie w mieście, ich organizacja i funkcje, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Dzieciuchowicz J. (2012), Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Grzegorek G. (2012), Ulice i place Katowic, Wyd. Prasa i Książka, Katowice.
 • Janiszewska A., Klima E., Rochmińska A. (2011), Centra handlowe w Łodzi – zawłaszczona przestrzeń publiczna? [w:] I. Jażdżewska (red.), Człowiek w przestrzeni publicznej miasta, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kaczmarek T. (2010), Struktura przestrzenna handlu detalicznego: od skali globalnej do lokalnej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010.
 • Kociuba D. (2006), Nowe przestrzenie handlowe Lublina [w:] I. Jażdżewska (red.), Nowe przestrzenie w mieście, ich organizacja i funkcje, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Lorens P. (2006), Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Markowski T. (2001), Przestrzeń publiczna w ekonomice rozwoju miast [w:] Rozwój regionalny i przestrzeń publiczna, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk”, zeszyt 194, Warszawa.
 • Matysiak N. (2009), Współczesne centra handlowe w Polsce, „Handel Wewnętrzny”, 2009, nr 6.
 • Strużycki M. (2000), Koncentracja w handlu a współpraca producentów i dystrybutorów, Wyd. Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice. Uchwała nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012 r.
 • Twardzik M. (2009), Centra handlowe jako czynnik kreatywności miast w województwie śląskim [w:] A. Klasik (red.), Kreatywne miasta i aglomeracje, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80, poz. 717).
 • [www 1] http://www.tup.org.pl/ (dostęp: 25.05.2014).
 • [www 2] http://www.centrahandlowe.net/ (dostęp: 12.04.2013).
 • [www 3] http://www.galeriehandlowe.pl/ (dostęp: 30.05.2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-b52f94da-3684-4736-b220-181958d43c97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.