Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 378 | 147-157

Article title

Urynkowienie gospodarki a korupcja – doświadczenia państw Europy Środkowej i Wschodniej

Authors

Content

Title variants

EN
Marketization of the economy and corruption – experiences of Central and Eastern European countries

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Głównym celem analizy prezentowanej w artykule jest wskazanie źródeł korupcji w państwach transformujących gospodarkę. Kraje o gospodarce centralnie sterowanej wydają się dotknięte korupcją w większym stopniu niż te o gospodarce rynkowej. Przyczyną tego stanu rzeczy jest m.in. zanik własności prywatnej na rzecz kolektywnej. Innym źródłem korupcji jest także scentralizowany, planowy sposób dystrybucji dóbr ekonomicznych. Wskazać też należy na tworzenie się sieci zależności pomiędzy podmiotami ekonomicznymi (przedsiębiorstwami, osobami prywatnymi, decydentami) w gospodarkach dotkniętych niedoborem towarów. W prezentowanej analizie skoncentrowano się na państwach Europy Środkowej i Wschodniej, będących członkami Unii Europejskiej.
EN
The main purpose of this article is to identify sources of corruption in communist and post-communist countries. Communist countries seem to be more prone to the corruption phenomena compared to the countries with free market economy. A reason for this, among others, is atrophy of a private property transferred into a collective property. Other source of corruption is also centralized, planned way of economic goods distribution. Worth of mentioning is establishing of relations network among economic entities (companies, private persons, decision makers) in economies suffering from goods insufficiency – as it took place in the Eastern Europe in the second half of the 20th century.

Year

Volume

378

Pages

147-157

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Makroekonomii

References

 • Brol M. (2009), Korupcja w krajach transformacji ustrojowej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, nr 24, s. 121-134.
 • Brol M. (2015), Ekonomiczne, instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania korupcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Dunn E. (2008), Prywatyzując Polskę, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Hankiss E. (1986), Pułapki społeczne, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Klimczak B. (2006), Wybrane problemy i zastosowania ekonomii instytucjonalnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Kornai J. (1986), Wzrost, niedobór, efektywność, PWN, Warszawa.
 • Kowalik T. (2009), www.polskatransformacja.pl, Wydawnictwo Muza, Warszawa.
 • Kudliński R., Lewandowski J. (1979), Ekonomia polityczna, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Olson M. (1982), Rise and Decline of Nations, Yale University Press, New Haven.
 • Savas E.S. (1992), Prywatyzacja: klucz do lepszego rządzenia, tłum. U. Grzelońska, PWE, Warszawa.
 • Transparency International (2012a), Corruption Risks in Hungary 2011, Berlin.
 • Transparency International (2012b), National Integrity System Assessement. Slovenia, Berlin.
 • Transparency International (2017), Corruption Perceptions Index 2017, Berlin.
 • Tyc W. (2010), Prywatyzacja, jej cele, motywy i sposoby [w:] M. Brol (red.), Zarys ekonomii sektora publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, s. 105-125.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. Nr 104, poz. 708).
 • Varese F. (2009), Mafia rosyjska: prywatna ochrona w nowej gospodarce rynkowej, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b574be8d-d482-47bf-b0eb-c3154ef6acb8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.