PL EN


2017 | 328 | 138-146
Article title

Innowacyjność konsumentów na rynku jogurtów

Content
Title variants
EN
Consumers' innovativeness in the yoghurt market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badania dotyczącego skłonności konsumentów do zakupu innowacyjnych produktów na rynku jogurtów. Badanie przeprowadzono metodą ankietową (ankieta internetowa) w 2016 r. na próbie 500 osób. Do oceny reakcji respondentów na nowości na rynku jogurtów wykorzystano skalę Rogersa. Wyniki badania wskazują, że respondenci są pozytywnie nastawieni do nowości na rynku jogurtów, co jest dobrą prognozą dla producentów tych przetworów mlecznych. Dalszemu wzrostowi zainteresowania nowymi jogurtami będzie sprzyjać intensyfikacja działań promocyjnych, w tym głównie z zakresu reklamy i promocji sprzedaży. Z uwagi na stwierdzone zróżnicowanie zachowań konsumentów ze względu na cechy ekonomiczne, demograficzne i społeczne, wskazana jest segmentacja odbiorców i dostosowanie oferty rynkowej do oczekiwań poszczególnych grup docelowych.
EN
The aim of the article is to present the results of a survey on the propensity of consumers to buy innovative products on the yoghurt market. The study was conducted using questionnaire survey (online survey) in 2016 on a sample of 500 respondents. To evaluate the reaction of respondents on the new products on the yoghurt market the Rogers scale was used. The survey results showed that respondents have positive attitudes towards innovative products on the yoghurt market, which is a good forecast for the producers of these dairy products. Intensification of promotional activities, mainly in the field of advertising and sales promotion, will favor the further growth of the interest. Because of the identified diversification of consumer behavior, taking into consideration the economic, demographic and social characteristics, segmentation of customers and adapting the offer to the expectations of different group of consumers is indicated.
Year
Volume
328
Pages
138-146
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji
References
 • Analiza zwyczajów i postępowania konsumentów na rynku mleka i przetworów mlecznych (2016), Badanie KZSM, http://www.pfpz.pl/nowosci/?id_news=1098 (dostęp: 3.04.2016).
 • Budżety gospodarstw domowych w 2015 (2016), Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • Babicz-Zielińska E., Jeżewska-Zychowicz M., Laskowski W. (2010), Postawy i zachowania konsumentów w stosunku do żywności wygodnej, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 4 (71).
 • Cieślińska M., Kowrygo B. (2013), Budowanie pozycji rynkowej i zdobywanie przewagi konkurecyjnej na przykładzie Danone Sp. z o.o., "Handel Wewnętrzny", nr 4 (345).
 • Dodgson M., Gann D., Salter A. (2005), Think, Play, Do: Technology, Innovation and Organization, Oxford University Press, Oxford.
 • Drucker P. (2004), Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość, Studio EMKA, Warszawa.
 • Foxall G.R., Goldshmith R.E. (1998), Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gutkowska K., Ozimek I. (2005), Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności - kryteria zróżnicowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Hurt H.T., Joseph K., Cook C.D. (1977), Scales for Measurement of Innovativeness, "Human Communication Research", No. 4 (1).
 • Jeżewska-Zychowicz M., Kowalczuk I. (2009), Uwarunkowania innowacyjności polskich konsumentów, "Handel Wewnętrzny", nr 3.
 • Juchniewicz M. (2008), Innowacyjność jako czynnik wzrostu konkurencyjności polskiego przemysłu spożywczego [w:] I. Szczepaniak (red.), Ocena rozwoju konkurencyjności polskich producentów żywności po integracji z Unią Europejską, Wyd. IERiGŻ, Warszawa.
 • Kowalczuk I. (2011), Innowacyjna żywość w opinii producentów i konsumentów, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2003), Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa.
 • Midgley E.D., Dowling G.R. (1993), A Longitudinal Study of Product Form Innovation: The Interaction between Predispositions and Social Messages, "Journal of Consumer Research", No. 19 (3).
 • Nowak M., Trziszka T., Szołtysik M. (2007), Preferencje konsumentów mlecznych napojów fermentowanych, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 1 (50).
 • Osbert-Pociecha G. (1998), Dywestycje w przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Penc J. (1997), Strategie rozwoju innowacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 9.
 • Pomykalski A. (2002), Innowacje, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Roerich G. (2004), Consumer Innovativeness: Concepts and Measurements, "Journal of Business Research", No. 57 (6).
 • Rogers E.M. (1995), Diffusion of Innovations, The Free Press, New York.
 • Sałacki K. (2016a), Handel zagraniczny wybranymi produktami mleczarskimi w 2015 r. Część I - export, "Przegląd Mleczarski", nr 5.
 • Sałacki K. (2016b), Handel zagraniczny wybranymi produktami mleczarskimi w 2015 r. Część II - import, "Przegląd Mleczarski", nr 6.
 • Stenka I. (2009), Akceptacja żywności funkcjonalnej przez młodych konsumentów, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 4 (65).
 • Świątkowska M. (2009), Działania promocyjne na rynku produktów mleczarskich, "Biuletyn Informacyjny ARR", nr 5 (215).
 • Świtalski W. (2005), Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-b5bae229-8bd9-4eaf-8e10-14714728c3e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.