Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 258 | 41-51

Article title

Ocena wysokości płac nauczycieli w Polsce w kontekście modelu kapitału ludzkiego

Content

Title variants

EN
Assessment of the wage of teachers in Poland in context of the model of human capital

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ocena płac nauczycieli z punktu widzenia alternatywnego modelu kapitału ludzkiego. W pierwszej części pracy przedstawiono koncepcję kapitału ludzkiego stanowiącą podstawę metodologiczną rozwiązania problemu badawczego. W szczególności podano zasady wyceny indywidualnego kapitału ludzkiego oraz zasady godziwego opłacenia kapitału ludzkiego za udostępnienie go pracodawcy. W dalszej części pracy dokonano wyceny wartości kapitału ludzkiego każdego z modelowych pracowników zatrudnionych na standardowych stanowiskach nauczycielskich. Następnie podano wysokość godziwego wynagrodzenia zasadniczego, adekwatnego do wartości tak obliczonego kapitału ludzkiego. Porównanie uzyskanych kwot modelowych płac zasadniczych nauczycieli z kwotami określonymi przepisami prawa pozwoliło na ocenę stosowanych rozwiązań płacowych w szkolnictwie polskim.
EN
The aim of the article is to assess teachers’ salaries in Poland, from the point of view of the alternative model of human capital. The first part presents the concept of human capital as the basis of research methodology. In particular, the principles of measurement of individual human capital and the principles of fair remuneration of human capital made available to the employer. Next part of the work carry out the estimation of the human capital of each of model workers on several typical teachers occupational hierarchy. Then, given a fair amount of basic salary adequate to the value of human capital so calculated. A comparison of the model basic salary of teachers with real (determined by law), will assess wage solutions functioning in Polish schools.

Year

Volume

258

Pages

41-51

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości

References

  • Blaug M. (1995), Metodologia ekonomii, WN PWN, Warszawa.
  • Dobija M. (2010), Teoria pomiaru kapitału i zysku, UE w Krakowie, Kraków.
  • Dobija M. (2014), Teoria rachunkowości podstawa nauk ekonomicznych, UE w Krakowie, Kraków.
  • Kozioł W. (2011), Stała ekonomiczna potencjalnego wzrostu w rachunku kapitału ludzkiego [w:] M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
  • Karta nauczyciela. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Dz.U. 2014, poz. 191 i 1198.
  • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Dz.U. 2005, nr 22, poz. 181.
  • Rozporządzenie MEN z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej. Dz.U. 2009, nr 60, poz. 494.
  • Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej z dnia 12 grudnia 1997. Dz.U. 1997, nr 160, poz. 1080.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b67c6829-6f04-4784-8a80-206e897ec554
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.