Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 23 | 2 | 39-65

Article title

Kształtowanie się pojęcia przestępstwa w systemie prawa kanonicznego

Content

Title variants

EN
A formation of concept of crime in the canon law system

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
A fundamental issue in every system of criminal law is establishing the concept of crime. Law investigations above the nature of ecclesiastical crime appear first in Decretum Gratiani and then in decretals of Pope Innocent III. Ecclesiastical legislator constructs the definition of crime which consists of three basic elements: objective, subjective and legal in the previous code of the 1917 as well as the one that is valid currently of the 1983. The objective element is defined as an external contravention of law or criminal warrant. The subjective one is defined as an accountability of committing an illegal act. Whereas the legal element is expressed in penal sanction relatively undetermined.

Year

Volume

23

Issue

2

Pages

39-65

Physical description

Contributors

 • Wyższe Seminarium Duchowne, Łódź

References

 • Arrieta J., Komentarz do kan. 130, 152–153, w: Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red.P. Majer, Kraków: Wolters Kluwer Polska 2011.
 • Burczak K., Sacrilegium w Dekrecie Gracjana, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.
 • Calabrese A., Diritto penale canonico, Roma: Libreria Editrice Vaticana 1996.
 • D’Auria A., L’imputalilità nel diritto penale canonico, Roma: Pontificia Università Lateranense 1997.
 • De Paolis V., L’imputabilità dell’atto delittuoso nel libro V CIC, Apollinaris 52 (1979), 1–2, 166–174.
 • De Paolis V., Le sanzioni nella Chiesa, (cann. 1311–1399), w: Il diritto nel mistero della Chiesa, p. 3, ed. 2, Roma: Pontificia Università Lateranense 1992.
 • Gajda P., Sankcje karne w Kościele w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II oraz późniejszych zmian i uzupełnień, Kraków–Tarnów: PAT-BIBLOS 2008.
 • Krukowski J., Nowe prawo karne Kościoła łacińskiego, Ateneum Kałańskie 76 (1984) z. 2 (450), 267–280.
 • Krukowski J., Lempa F., Sankcje w Kościele. Część ogólna, w: W. Wójcik, J. Krukowski, F. Lempa, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, t. 4, Lublin: TN KUL 1987.
 • Kuttner S., Kanonische Schuldlehre vom Gratian bis auf die dekretale Gregors IX, Città del Vaticano 1935.
 • Leszczyński G., Pojęcie poczytalności w prawie karnym Kościoła, PK 47 (2004) 1–2, 93–110.
 • Michiels G., De delictis et poenis. Commentarius libri V Codicis Juris Canonici. De delictis, t. I, Lublin–Brasschaat 1934.
 • Miziński A.G., Poczytalność elementem subiektywnym przestępstwa, Roczniki Nauk Prawnych 15 (2005) nr 1, 417–435.
 • Myrcha M., Niektóre aspekty prawa karnego w Kodeksie z 1983 roku, w: Duszpasterstwo w świetle Nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, red. J. Syryjczyk, Warszawa: Wydawnictwo ATK 1985, 256–278.
 • Myrcha M., Problem grzechu w karnym ustawodawstwie kanonicznym, PK 29 (1986) 1–2, 43–80.
 • Pastuszko M., Pojęcie przestępstwa w świetle prawa kanonicznego, Ogólnopolskie i wydziałowe sympozja kanonistyczne na ATK w roku 1972–1973, PK 17 (1974) 3–4, 263–265.
 • Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. IV Sankcje w Kościele, Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne 1990.
 • Przybyła A., Zasada legalności w kościelnym prawie karnym, PK 14 (1971), nr 1–2, 225–252.
 • Roberti F., De delictis et poenis, vol. I, pars. I, Romae 1938.
 • Sobański R., Teologia prawa kościelnego, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2001.
 • Subera I., Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego, wyd. II, Warszawa: Wydawnictwo ATK 1977.
 • Syryjczyk J., Kanoniczne prawo karne. Część szczególna, Warszawa 2003.
 • Syryjczyk J., Pojęcie przestępstwa w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, PK 28 (1985) 1–2, 85–96.
 • Syryjczyk J., Sankcje w Kościele. Część ogólna. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2008.
 • Syryjczyk J., Wkład ks. prof. Mariana Myrchy do nauki kościelnego prawa karnego, PK 29 (1986), nr 1–2, 19–41.
 • Sztafrowski E., Podręcznik prawa kanonicznego, t. 4, Warszawa: Wydawnictwo ATK 1986.
 • Żurowski M., Problem władzy i powierzania urzędów w Kościele katolickim, Kraków: WAM 1984.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b750b853-2cad-4958-bd87-b04b8df76555
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.