Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 294 | 109-120

Article title

Wykorzystanie wybranych narzędzi public governance przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce a wzrost partycypacji społecznej

Content

Title variants

EN
Use of selected instruments of public governance by the local government units in Poland and growth of social participation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W literaturze przedmiotu koncepcja nowego zarządzania publicznego (New Public Management – NPM) jest często poruszana. Jednakże doprowadza ona do wielu dylematów, a nawet uwag krytycznych. Przyczyniło się to do jej rozbudowania poprzez wprowadzenie zagadnienia współzarządzania lub współrządzenia – public governance. W przypadku Polski wykorzystanie założeń NPM w sektorze publicznym trwa od 10 lat. W ostatnim okresie obserwuje się wzrost zainteresowania instrumentami NPM, w tym z zakresu public governance. W artykule zostały wyjaśnione główne założenia szeroko rozumianej koncepcji NPM, a także wybrane aspekty związane ze stosowaniem budżetu partycypacyjnego, w tym funduszu sołeckiego. Na tym tle podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy instrument ten przyczynił się do wzrostu partycypacji społecznej.
EN
In the literature, the concept of New Public Management (NPM) has often raised. However, it has created a number of dilemmas, and even criticisms. This contributed to its expand by introducing the issue of public governance concept. In the case of Poland usage assumptions of NPM in the public sector it takes 10 years. Recently observed increase in using of instruments NPM, including in the field of public governance. The article explained the main assumptions of the broader concept of NPM, as well as some aspects related to the use of participatory budgeting. Against this background, in the article attempts to answer the question whether the instrument has contributed to the growth of social participation.

Year

Volume

294

Pages

109-120

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Finansów. Katedra Finansów Samorządowych

References

 • Badanie dotyczące stworzenia systemu wskaźników dla oceny realizacji zasady good governance w Polsce. Raport końcowy (2008), J. Wilkin – kierownik projektu, ECORYS, Warszawa.
 • European Governance — A White Paper (2001), „Official Journal of the European Communities”, COM(2001) 428 final, (2001/C 287/01).
 • Filipiak B. (2011), Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Difin, Warszawa.
 • Ganuza E., Nez H., Morales E. (2014), The Struggle for a Voice: Tensions between Associations and Citizens in Participatory Budgeting, „International Journal of Urban and Regional Research”, Vol. 38, Iss. 6, pp. 2274-2291.
 • Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2010 rok (2011), Rada Ministrów, Warszawa.
 • Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2011 rok (2012), Rada Ministrów, Warszawa.
 • Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2012 rok (2013), Rada Ministrów, Warszawa.
 • Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2013 rok (2014), Rada Ministrów, Warszawa.
 • Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2014 rok (2015), Rada Ministrów, Warszawa.
 • Izdebski H. (2007), Od administracji publicznej do public governance, „Zarządzanie Publiczne”, nr 1.
 • Jeżowski P. (2002), New Public Management – nowy paradygmat zarządzania w sektorze publicznym [w:] P. Jeżowski (red.), Zarządzanie w sektorze publicznym – rozwój zrównoważony – metody wyceny, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • Koncepcja good governance – refleksje do dyskusji (2008), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Warszawa, http://www.cnz.eurokreator.eu/dokumenty/Koncepcja_Good_Governance.pdf (dostęp: 20.04.2016).
 • Małkowska R. (2008), Nowe zarządzanie publiczne a perspektywy ewolucji działalności gospodarczo-finansowej jednostek samorządowych [w:] H. Sochacka-Krysiak (red.), Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • Marchewka-Bartkowiak K. (2014), Nowe zarządzanie publiczne, „Infos”, nr 18 (178), Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.
 • Marczak J., Kępka K. (2016), Budżet partycypacyjny na przykładzie budżetu obywatelskiego Miasta Łodzi. Analiza finansowa, „Finanse Komunalne”, nr 1-2.
 • Materiał informacyjny Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nt. funkcjonowania ustawy o funduszu sołeckim w 2015 r. (2016), http://www.funduszesoleckie.eu/images/Materia%C5%82_informacyjny_ministra.pdf (dostęp: 15.05.2016).
 • Miłaszewicz D. (2014), Wskaźnik jakości rządzenia jako miary społecznych efektów sektora publicznego [w:] S. Franek, M. Będzieszak (red.), Zarządzanie finansami publicznymi. Planowanie wieloletnie. Efektywność zadań publicznych. Benchmarking, Difin, Warszawa.
 • Niklewicz K., Budżety obywatelskie w kontekście wyborów samorządowych: szansa czy ryzyko? www.cejsh.icm.edu.pl (dostęp: 10.04.2016).
 • Owsiak S. (2005), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Poniatowicz M. (2014a), Kontrowersje wokół idei budżetowania partycypacyjnego jako instrumentu finansów lokalnych, „Studia Ekonomiczne”, nr 198.
 • Poniatowicz M. (2014b), Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Na przykładzie największych miast w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 • Pozyskanie nowych wskaźników dotyczących realizacji usług publicznych z zakresu partycypacji społecznej (2015), GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/5851/1/1/streszczenie_partycypacja_spoleczna.pdf (dostęp: 25.04.2016).
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot, Dz. U. z 2014 r., poz. 916.
 • Rudolf W. (2010), Koncepcja governance i jej zastosowanie – od instytucji międzynarodowych do niższych szczebli władzy, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 245, s. 73-82.
 • Słownik finansów samorządu terytorialnego (2015), A. Borodo (red.), TNOiK, „Dom Organizatora”, Toruń.
 • Szewczuk A., Zioło M. (2008), Zarys ekonomiki sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • The World Bank (1997), The State in a Changing World, World Development Report 1997, Washington.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. 1990, nr 16, poz. 95 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim, Dz. U. 2009, nr 52, poz. 420.
 • Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, Dz. U. 2014, poz. 301.
 • Wojtyna A. (2001), Nowe kierunki badań nad ekonomiczną rolą państwa, „Ekonomista”, nr 1.
 • Zalewski A. (2005), Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego [w:] A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa.
 • [www 1] http://budzetyobywatelskie.pl (dostęp: 12.04.2016).
 • [www 2] https://mac.gov.pl/budzet-partycypacyjny (dostęp: 12.04.2016).
 • [www 3] http://www.maszglos.pl/wp-content/uploads/2014/05/Partycypacja-spoleczna.pdf (dostęp: 20.05.2016).
 • [www 4] http://pkw.gov.pl/ (dostęp: 12.04.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b76277c2-14df-4615-9258-3f74a004517f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.