Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 362 | 7-18

Article title

Gospodarka narodowa jako byt strukturalny

Authors

Content

Title variants

EN
National economy as a structural being

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Poznanie charakteru gospodarki narodowej jest istotne ze względu na różnego rodzaju turbulencje, wewnętrzne i zewnętrzne, jakim ta gospodarka podlega. Kooperują i konkurują w niej ze sobą mikropodmioty i makropodmioty. Działają one w otoczeniu zewnętrznym, bliższym i dalszym o bardzo zróżnicowanym charakterze (instytucjonalnym, prawnym, kulturowym itp.). Relacje między elementami gospodarki narodowej, tj. między podmiotami, infrastrukturą prawną, polityczną, społeczną, rodzą sprzężenia zwrotne, których znajomość stwarza przesłanki do niezakłóconego funkcjonowania tej gospodarki. Autor artykułu stawia hipotezę badawczą, że jest to możliwe dlatego, że gospodarka narodowa jest bytem strukturalnym.
EN
Understanding the nature of the national economy is important due to the various types of internal and external turbulence that this economy is subject to. Microentities and macro-entities cooperate and compete in this economy. They operate in an external environment, closer and further of a very different nature (institutional, legal, cultural, etc.). Relations between elements of the national economy, ie between entities, legal, political and social infrastructure, generate feedback that requires scientific research to ensure the economy national undisturbed functioning. The author of the article puts forward a research hypothesis that this is possible because the national economy is a structural entity, subject to structural analysis, as chemists do, researching various kinds of chemical compounds.

Year

Volume

362

Pages

7-18

Physical description

Contributors

author
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu. Wydział Finansów i Zarządzania. Instytut Finansów i Rachunkowości. Instytut Współpracy z Biznesem

References

 • Chmielecki A. (1999), Rzeczy i wartości. Humanistyczne podstawy edukacji ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Falconer K. (2003), Fractal Geometry, Mathematical Foundations and Applications, John Wiley and Sons Ltd., West Sussex.
 • Jura J. (1999), Organizm Żywy [w:] Z. Otałęga (red.), Encyklopedia biologiczna, Agencja Publicystyczno-Wydawnicza Opres, Kraków.
 • Kamińska-Szmaj I. (2001), Słownik Wyrazów Obcych, Wydawnictwo Europa, Warszawa.
 • Matysiak A. (2017), Mikroekonomiczne podstawy makroekonomii, www.mikroekonomia.net/system/publication-files/1041/orginal/10.pdf (dostęp: 19.06.2017).
 • Noga M. (2017), Neuroekonomia a ekonomia głównego nurtu, CeDeWu, Warszawa.
 • Szabelska A. (2012), Claude Levi-Strauss i strukturalna analiza mitu a przyczynek do badań kognitywnych, „Via Mentis”, nr 1.
 • Watkins W.N. (2009), Wyjaśnianie historii, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • [www 1] https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/analiza-strukturalna;3980526.html (dostęp: 19.06.2017).
 • [www 2] https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/konformacja;3924932.html (dostęp: 19.06.2017).
 • [www 3] https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Europejska_Klasyfikacja_Działalności&oldid=47545395 (dostęp: 19.06.2017).
 • [www 4] http://portalwiedzy.onet.pl/21038,,,,gospodarka_narodowa,haslo.html (dostęp: 19.06.2017).
 • [www 5] www.edupedia.pl/words/index/show/127294_slownik_biologiczny_organizm.html (dostęp: 19.06. 2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b7b7ef98-0e01-4642-b23f-17c2839cb4ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.