Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 8 | 3 | 30-57

Article title

Interakcje pedagogiczne w szkole gimnazjalnej

Content

Title variants

EN
Pedagogical interactions in junior high school

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
This article provides a synthetic overview of the methodology and a brief presentation of the results of a participant obser¬vation study among junior high school students. The first part of the paper briefly presents the research methodological assumptions. It also describes the course of fieldwork and the research environment as well as the author’s methodological and ethical considerations regarding participant observation of junior high school students. The second part of the article is focused on different dimensions of pedagogical interactions. The author discusses the issues of symbolic violence, the institutional nature of school interactions, the contextualization of pedagogical interactions and the role of stereotypes in the communication between students and teachers.

Year

Volume

8

Issue

3

Pages

30-57

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych ul. Nowy Świat 69 00-927 Warszawa, Poland

References

 • Babbie Earl (2004) Badania społeczne w praktyce. Przełożył Witold Betkiewicz i in. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Baudrillard Jean (2005) Symulakry i symulacja. Przełożył Sławomir Królak. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Becker Howard S. (2009) Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji. Przełożyła Olga Siara. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bourdieu Pierre, Passeron Jean-Claud (2006) Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania. Przełożyła Elżbieta Neyman. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Caillois Roger (1997) Gry i ludzie. Przełożyły Anna Tatarkiewicz i Maria Żurowska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.
 • Charmaz Kathy (2009) Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Przełożyła Barbara Komorowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Chomczyński Piotr (2006) Wybrane problemy etyczne w badaniach. Obserwacja uczestnicząca ukryta. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 2, nr 1, s. 68−87 [dostęp 10 stycznia 2012 r.]. Dostępny w Internecie ‹http://www.qualitative-sociologyreview.org/PL/archive_pl.php›.
 • Cohen Stanley (2010) Folk Devils and Moral Panics. The Creation of the Mods and Rockers. London−New York: Routledge.
 • Czykwin Elżbieta (2008) Stygmat społeczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Erikson Erik H. (1997) Dzieciństwo i społeczeństwo. Przełożył Przemysław Hejmej. Poznań: Wydawnictwo Rebis.
 • Fatyga Barbara, red., (2005) Biała Księga młodzieży polskiej. Dwie prawdy o aktywności. Warszawa: OBM UW, Składni¬
 • ca Harcerska [dostęp 10 stycznia 2012 r.]. Dostępny w Internecie ‹http://www.fundacjafarma.pl/www/media/ files/dwie_prawdy.pdf›.
 • Fatyga Barbara, Zieliński Przemysław (2006) Tempus Fugit. Analiza metafor czasu – propozycja metodologiczna. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 2, nr 1, s. 4−32 [dostęp 10 stycznia 2012 r.]. Dostępny w Internecie ‹http://www.qu-alitativesociologyreview.org/PL/archive_pl.php›.
 • Fatyga Barbara, Zieliński Przemysław, Hupa Albert (2008) Warszawskie badanie stylów życia młodzieży. Narkotyki w kulturze młodzieży miejskiej. Koncepcja i wyniki badań. Warsza¬wa: Ośrodek Badań Młodzieży UW [dostęp 10 stycznia 2012 r.]. Dostępny w Internecie ‹http://antropologia.isns. uw.edu.pl/archiwum/style_zycia_warszawa.pdf›.
 • Frankfort-Nachmias Chava, Nachmias David (2001) Metody badawcze w naukach społecznych. Przełożyły Elżbieta Hornowska i Marzenna Zakrzewska. Poznań: Wydaw¬nictwo Zysk i S-ka.
 • Geertz Clifford (2005) Interpretacja kultur. Wybrane eseje. Przełożyła Maria M. Piechaczek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Glaser Barney G., Strauss Anselm L. (2009) Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego. Przełożył Marek Gorzko. Kraków: Nomos.
 • Goffman Erving (2000) Człowiek w teatrze życia codziennego. Przełożyli Helena Datner-Śpiewak i Paweł Śpiewak. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 • Goffman Erving (2005) Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Przełożyły Aleksandra Dzierżyńska i Joanna Tokarska-Bakir. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Goffman Erving (2006) Rytuał interakcyjny. Przełożyła Alina Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gombrowicz Witold (1986) Ferdydurke. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Hall Edward T. (1984) Poza kulturą. Przełożyła Elżbieta Goździak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hammersley Martyn, Atkinson Paul (2000) Metody badań terenowych. Przełożył Sławomir Dymczyk. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Kaniowska Katarzyna (1999) Opis – klucz do rozumienia kultury. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kaniowska Katarzyna, Modnicka Noemi, red., (2010) Etyczne problemy badań antropologicznych. „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 49. Wrocław, Łódź: PTL.
 • Kawecki Ireneusz (1994) Metoda etnograficzna w badaniach edukacyjnych. Łódź: Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych.
 • Kleszcz Irena (2004) Wykorzystanie ukrytej obserwacji uczestniczącej w badaniu stylu życia szarej strefy. „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2, s. 189‒202.
 • Konecki Krzysztof T. (2000) Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Konecki Krzysztof T. (2007) Nowi pracownicy a kultura organizacyjna przedsiębiorstw. Studium folkloru fabrycznego. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 3, nr 1 [dostęp 10 stycznia 2012 r.]. Dostępny w Internecie ‹http://www.qualitativesociology-review.org/PL/archive_pl.php›.
 • Kuligowski Waldemar (2007) Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce. Kraków: Wydawnictwo Universitas.
 • Lofland John i in. (2009) Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych. Przełożyły Anna Kordasiewicz, Sylwia Urbańska, Monika Ży¬chlińska. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 • Maffesoli Michel (2008) Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych. Przełożyła Marta Bucholc. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Malinowski Bronisław (2007) Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Mead Margaret (2000) Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego. Przełożył Jacek Hołówka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mikiewicz Piotr (2005) Społeczne światy szkół średnich. Od trajektorii marginesu do trajektorii elit. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji.
 • Miszewski Kamil (2007) Kiedy badacz jest tajnym agentem. O postrzeganiu niejawnej obserwacji uczestniczącej jako etycznie problewszystkim, o czym przed chwilą. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 3, nr 2, s. 33−62 [dostęp 10 stycznia 2012 r.]. Dostępny w Internecie ‹http:// www.qualitativesociologyreview.org/PL/archive_pl.php›.
 • Nowicka Ewa (2005) Przyjaźń jako narzędzie pracy antropologa. Wątpliwości etyczne [w:] Krystyna Zamiara, red., Człowiek i Społeczeństwo, t. 24 Etyczne aspekty badań społecz¬nych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 191−210.
 • Olejnik Marta (2007) Komunikacyjne sposoby utwierdzania się we wspólnej wizji rzeczywistości. Niepublikowana praca magisterska [wydruk komputerowy]. Warszawa: IS UW.
 • Oliwińska Iwona (2008) Warszawskie Szmulki. Miejsca, ludzie, style życia. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Piotrowski Andrzej (1999) Ład interakcji. Studia z socjologii interpretatywnej. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Rabinow Paul (2010) Refleksje na temat badań terenowych w Maroku. Przełożyli Karolina J. Dudek i Sławomir Sikora. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
 • Silverman David (2008) Interpretacja danych jakościowych. Przełożyły Małgorzata Głowacka-Grajper i Joanna Ostrowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sińczuch Marcin (2002) Wchodzenie w dorosłość w warunkach zmiany społecznej. Warszawa: IS UW.
 • Szlendak Tomasz (2008) Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Szpociński Andrzej (1997) Czy kryzys kanonu? [w:] Marian Kempny, Alina Kapciak, Sławomir Łodziński, red., U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa pol¬skiego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza, s. 98−116.
 • Winkin Yves (2007) Antropologia komunikacji. Od teorii do badań terenowych. Przełożyła Agnieszka Karpowicz. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wyka Anna (1993) Badacz społeczny wobec doświadczenia. Warszawa: IFiS PAN.
 • Zakrzewska-Manterys Elżbieta (1996) Odteoretycznienie świata społecznego. Podstawowe pojęcia teorii ugruntowanej. „Studia Socjologiczne”, nr 1, s. 5‒25.
 • Zielińska Iwona (2009) Panika moralna, mniejszości seksualne i mowa nienawiści [w:] Piotr Bindera, Hanna Palska, Wojciech Pawlik, red., Emocje a kultura i życie społeczne. Warszawa: IFiS PAN, s. 187−200.
 • Ziółkowski Marek (1981) Znaczenie, interakcja, rozumienie. Studium z symbolicznego interakcjonizmu i socjologii fenomenologicznej jako wersji socjologii humanistycznej. Warszawa: PWN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b8ee7741-2cc5-42fb-b1b3-0a00b0f7b83b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.