Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 329 | 20-31

Article title

Czynności syndyka masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, dotyczące ustalenia spisu ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Content

Title variants

EN
Actions of the accountant in bankruptcy of a natural person not conducting economic activity concerning the establishment of the register of movables included into the bankruptcy estate

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy problematyki określania, które z ruchomości będących w posiadaniu dłużnika i stanowiących jego własność, wchodzą w skład masy upadłości, w przypadku upadłości konsumenckiej. Ponadto podjęto w nim próbę wskazania jak daleko powinny sięgać czynności syndyka zmierzające do ustalenia, czy istnieją ruchomości, które nie pozostają w posiadaniu takiego dłużnika, a powinny znaleźć się w spisie inwentarza. Analiza powyższych zagadnień została przeprowadzona przy uwzględnieniu dyrektywy sprawnego, szybkiego i efektywnego prowadzenia postępowania oraz celu upadłości konsumenckiej, którym jest umożliwienie umorzenia zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym, a dopiero jeśli jest to możliwe – zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu.
EN
The article deals with the problems of determining which movables, possessed by the debtor and being his property, are included into his bankruptcy estate in case of a consumer’s bankruptcy. Moreover, the paper attempts to point out how far the actions of an accountant in bankruptcy should reach, intending to establish if there are any movables which he does not possess and which should be included in the inventory. The analysis of the above issues has been made taking into account the directives of skillful, quick and effective conducting of the proceedings and reaching the consumer’s bankruptcy objective which is enabling to remit the bankrupt’s commitments unperformed in the bankruptcy proceedings and then, if possible, to satisfy creditors’ claims at the highest degree.

Year

Volume

329

Pages

20-31

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Prawa i Ubezpieczeń

References

 • Adamus R. (2015), Nowa upadłość konsumencka. Poradnik praktyczny, Difin, Warszawa.
 • Adamus R., Groele B., red. (2015), Upadłość konsumencka. Komentarz do nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego, C.H. Beck, Warszawa.
 • Buk H., Chrapoński D. (2014) [w:] A. Witosz, A.J. Witosz (red.), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Lex.
 • Chrapoński D. (2010), Wyłączenia z masy upadłości, C.H. Beck, Warszawa.
 • Ciepła H. (2014) [w:] H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. Artykuły 730-1088, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Filipiak P. (2015) [w:] P. Filipiak (red.), Upadłość konsumencka po dużej nowelizacji. Komentarz, Spartian, Poznań.
 • Geromin M. (2016), Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej [w:] A. Machowska (red.), Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Zagadnienia praktyczne, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Gurgul S. (2013), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Gurgul S. (2016), Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Janda P. (2016), Czynności syndyka w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w ujęciu praktycznym, "Doradca Restrukturyzacyjny", nr 1(3), s. 23-31.
 • Kozik S. (2013) [w:] Z. Szczurek (red), Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, Currenda, Warszawa.
 • Marcewicz O. (2015) [w:] A. Jakubecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Marciniak A. (2015) [w:] Marciniak A., Piasecki K. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz. Art. 730-1088, C.H. Beck, Warszawa.
 • Pietrzkowski H. (2016) [w:] T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom V. Postępowanie egzekucyjne, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Podel W., Olszewska M. (2012), Upadłość w praktyce. Komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Wzory. Przykłady. Przepisy, Difin, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru spisu inwentarza w postępowaniu upadłościowym, spisu należności w postępowaniu upadłościowym oraz spisu nieobjętych przez syndyka składników majątku upadłego, w tym składników majątku nieobjętych na skutek czynności bezskutecznych, Dz.U.2015.2203 z dnia 28 grudnia 2015 r.
 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, Dz.U.2015.978 z dnia 14 lipca 2015.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, Dz.U.2015.233 z dnia 19 lutego 2015.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz.U.2015.233 z dnia 2015.02.19.
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz.U.2016.599 z dnia 28 kwietnia 2016.
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U.2014.101 z dnia 21 kwietnia 2014.
 • Uzasadnienie projektu ustawy prawo restrukturyzacyjne (2015), http://www.sejm.gov.pl/ sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2824 (dostęp: 10.07.2016).
 • Zalewski C. (2016), Upadłość konsumencka. Wzory pism, orzeczeń z komentarzami, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Zimmerman P. (2015), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b9063571-ade2-4a03-b900-6d43ed52a276
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.