Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 368 | 137-157

Article title

Wspomaganie decyzji zarządczych w przedsiębiorstwach na przykładzie systemu eanaliza.pl

Content

Title variants

EN
Supporting management decisions in enterprises on the example of the eanaliza.pl system

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Odpowiedzialne podejmowanie decyzji zarządczych w zakresie finansów przedsiębiorstwa wymaga dostępu do informacji na temat jego przeszłej, bieżącej i przyszłej kondycji finansowej. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań własnych autorów artykułu, w tym algorytmów oraz koncepcji rozwiązań zaimplementowanych w systemie eanaliza.pl. W artykule przedstawiono m.in. model współpracy użytkowników systemu w ramach przedsiębiorstwa oraz model udostępniania danych dla różnych grup odbiorców – modele te umożliwiają dostarczanie sprofilowanych informacji dla kadry zarządczej, kadry kierowniczej oraz podmiotów zewnętrznych. Opisano również procedurę weryfikacji poprawności działania wybranych elementów systemu. Prezentowane rozwiązania stanowią odpowiedź na zdiagnozowany brak, na rynku polskim, zaawansowanych i jednocześnie intuicyjnych narzędzi internetowych dotyczących analizy finansowej, skierowanych do przedsiębiorstw sektora MŚP. Diagnoza ta stanowi wynik analizy rynku oraz analizy literatury przeprowadzonej przez autorów publikacji.
EN
Making reasonable management decisions related to the finances of an enterprise requires the knowledge about its past, present and future financial standing. The aim of the paper is to present the results of the authors’ own research, including algorithms and solutions implemented in the eanaliza.pl system. In the paper, we discuss, among other things, the model of cooperation of the enterprise employees within the framework of the presented system, as well as the model of data sharing among different groups of data recipients, providing the knowledge dedicated to the management staff, the executives and external entities. We also describe the testing procedure of system’s operation correctness. The presented solutions are the response to the diagnosed lack, on the Polish market, of advanced and intuitive online tools related to financial analysis, addressed to the enterprises in the SME sector. This diagnosis is the result of market and literature analysis carried out by the authors of the paper.

Year

Volume

368

Pages

137-157

Physical description

Contributors

author
 • Technicenter Sp. z o.o.
 • Politechnika Śląska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Instytut Informatyki

References

 • Baker H.K., Powell G.E. (2005), Understanding Financial Management. A Practical Guide, Blackwell Publishing, Oxford.
 • Baran M., Smoląg K. (2017), Symptomy wykorzystania rozwiązań Business Intelligence – Polska na tle trendów światowych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Seria: Zarządzanie”, nr 26, s. 146-157.
 • Baran W. (2011), Warunki funkcjonowania systemu rachunkowości zarządczej w generowaniu informacji zarządczej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 625, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 32, s. 13-27.
 • Błach J., Gorczyńska M., Wieczorek-Kosmala M. (2013), Sytuacja finansowa śląskich przedsiębiorstw w dobie kryzysu, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • Błach J., Gorczyńska M., Wieczorek-Kosmala M. (2015), Wskaźniki eksperckie – opracowanie, Materiały prywatne, Katowice.
 • CIMA, AICPA – Chartered Institute of Management Accountants, American Institute of Certified Public Accountants (2014), Global Management Accounting Principles.
 • DeMichiel L., Shannon B. (2013), Java™ Platform, Enterprise Edition (Java EE) Specification, v7, Oracle, USA.
 • Dijkstra E.W. (1961), Algol 60 Translation: An Algol 60 Translator for the x1 and Making a Translator for Algol 60, Technical Report MR 34/61, Stichting Mathematisch Centrum.
 • Ehrhardt M.C., Brigham E.F. (2011), Corporate Finance. A Focused Approach, South-Western, Mason.
 • Eierle B., Schultze W. (2013), The Role of Management as a User of Accounting Information: Implications for Standard Setting, “Accounting and Management Information System”, No. 12(2), s. 154-189.
 • Fabozzi F.J., Peterson P.P. (2003), Financial Management & Analysis, John Wiley & Sons, Hoboken.
 • Gad J. (2014), Atrybuty użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych systemu informacyjnego rachunkowości: perspektywa asymetrii informacji, „Problemy Zarządzania”, nr 12(2), s. 114-128.
 • Hamblin C.L. (1962), Translation to and from Polish Notation, “Computer Journal”, No. 5, s. 210-213.
 • Hołda A. (2012), Rachunkowość jako system informacyjny zarządzania – ujęcie retrospektywne i prospektywne, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie”, nr 8, s. 125-140.
 • Howson C., Sallam R.L., Richardson J.L., Tapadinhas J., Idoine C.J., Woodward A. (2018), Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms, Garter, USA.
 • Gorczyńska M., Wieczorek-Kosmala M. (2015), Wskaźniki analityczne – opracowanie, Materiały prywatne, Katowice.
 • Ivory M.Y., Hearst M.A. (2001), The State of the Art in Automating Usability Evaluation of User Interfaces, “ACM Computing Surveys”, No. 33(4), s. 470-516.
 • Janik W., Paździor M. (2012), Rachunkowość zarządcza i controlling, Politechnika Lubelska, Lublin.
 • Jaruga A. (1995), Rachunkowość w warunkach gospodarki rynkowej [w:] A. Jaruga, G. Idzikowska, R. Ignatowski, L. Kopczyńska, Z. Owczarek, A. Szychta, E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa, Towarzystwo Gospodarcze RAFTB, Łódź, s. 7-18.
 • Jastrząb T., Wieczorek-Kosmala M., Błach J., Kwiatkowski G. (2016), eanaliza.pl – A New Online Service for Financial Analysis [w:] A. Zgrzywa, K. Choroś, A. Siemiński (eds.), Multimedia and Network Information Systems, Springer, Cham, s. 343-355.
 • Megginson W.L., Smart S.B. (2006), Introduction to Corporate Finance, South-Western, Mason.
 • Nesterak J. (2010), Business Intelligence jako narzędzie wspierające decyzje zarządcze w firmie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 836, s. 229-242.
 • Nita B. (2015a), Globalne zasady rachunkowości zarządczej – próba standaryzacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 854, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 73, s. 139-147.
 • Nita B. (2015b), Stan i perspektywy rozwoju rachunkowości zarządczej w XXI wieku w praktyce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 399, s. 361-372.
 • Olszak C.M. (2012), Analiza i ocena dorobku naukowego z zakresu Business Intelligence – wybrane zagadnienia [w:] C.M. Olszak, E. Ziemba (red.), Systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 11-27.
 • Pinches G.E., Eubank A.A., Mingo K.A., Caruthers J.K. (1975), The Hierarchical Classification of Financial Ratios, “Journal of Business Research”, No. 3(4), s. 295-310.
 • Rączka K., Kowalski M., Gąsiorek S. (2007), Systemy wspomagające podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwach, „Inżynieria Rolnicza”, nr 6(94), s. 205-212.
 • Sage Sp. z o.o. (2015), Sage Symfonia Analizy Finansowe. Podręcznik Użytkownika. Wersja 2015.a, Warszawa.
 • Saff D., Cooney K., Birkner S., Philipp M. (2006), JUnit Framework, http://junit.org/junit4 (dostęp: 15.08.2018).
 • Samsung (2017), Business Intelligence, czyli jak wygląda zarządzanie w XXI wieku, „Forbes” kwiecień.
 • Sosińska-Wit M., Gałązka K. (2016), Zakres wykorzystania systemu rachunkowości i sprawozdania finansowego w procesach decyzyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem [w:] H. Żukowka, A. Spoz, G. Zasuwa (red.), Sprawozdawczość w procesie zarządzania i oceny działalności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 209-223.
 • Stasieńko J. (2010), Business intelligence as a decision support system [w:] G. Setlak, K. Markov (eds.), Methods and Instruments of Artificial Intelligence, ITHEA, Polska/Bułgaria, s. 141-148.
 • Stasieńko J. (2011a), BI in-memory – nowa generacja narzędzi analitycznych, „Studia Informatica”, nr 32(2B(97)), s. 317-327.
 • Stasieńko J. (2011b), BI in-memory – The New Quality of Business Intelligence Systems [w:] P. Jałowiecki, P. Łukasiewicz, A. Orłowski (eds.), Business Intelligence and Knowledge Management, WULS Press, Warszawa, s. 88-99.
 • Stępień K., Kasperowicz-Stępień A. (2007), Analiza finansowa jako narzędzie wspomagające proces zarządzania przedsiębiorstwem, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 750, s. 167-184.
 • Szmelter A. (2013), Business Intelligence jako element system zaopatrzenia informacyjnego, „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu”, nr 12(12), s. 127-142.
 • Trzcińska K. (2012), Przydatność informacyjna rachunkowości zarządczej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 268, s. 21-43.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 1994 r., nr 121, poz. 591 z późn.zm.
 • Vizgaityte G., Skyrius R. (2012), Business Intelligence in the Proces of Decision Making: Changes and Trends, “Ekonomika”, No. 91(3), s. 147-157.
 • Walińska E. (2010), Pojęcia i istota rachunkowości [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 19-52.
 • Wyrębek H. (2011), Znaczenie aplikacji Business Intelligence w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie”, nr 88, s. 67-82.
 • Wyskwarski M. (2012), Analiza danych systemu ERP – wykorzystanie koncepcji Business Intelligence, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie”, nr 61, s. 311-318.
 • [www 1] https://www.sas.com/pl_pl/solutions/business-intelligence.html (dostęp: 15.08.2018).
 • [www 2] https://www.computerworld.pl/news/Rozwiazania-Business-Intelligence-podlupa-specjalistow,405360.html (dostęp 15.08.2018).
 • [www 3] http://www.wspia.eu/file/20358/07-CYMERMAN+AGNIESZKA.pdf (dostęp: 15.08.2018).
 • [www 4] https://eanaliza.pl/cennik.php (dostęp: 15.12.2017).
 • [www 5] https://wskaznikibranzowe.pl (dostęp: 15.12.2017).
 • [www 6] https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat (dostęp: 15.12.2017).
 • [www 7] http://swaid.stat.gov.pl/SitePages/StronaGlownaDBW.aspx (dostęp: 15.12.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-ba75ab3c-90e7-4c4d-ab7f-de9b7cab960d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.