Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 242 | 219-230

Article title

Wskaźniki finansowe oraz ich dynamiki w kontekście doboru spółek do portfela w latach 2001-2012

Authors

Content

Title variants

EN
Financial Ratios and Their Dynamics in the Context of Stock Selection Between 2001 and 2012

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wzrost liczby spółek notowanych na rynkach kapitałowych, oznacza poszukiwanie efektywnych metod umożliwiających ograniczenie analizowanych i wycenianych spółek w kontekście budowanych portfeli. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy w kontekście doboru spółek do portfela należy wykorzystywać nominalne wartości wskaźników finansowych czy ich dynamiki. W tym celu budowane są portfele kwantylowe na podstawie obu grup wskaźników. Spółki do portfeli są kwalifikowane ze względu na pozycję w rankingu konstruowanym na podstawie analizowanych wskaźników finansowych. Budowane są dwa rankingi: ranking TMAI_nom jest konstruowany na podstawie wartości nominalnych wskaźników finansowych oraz ranking TMAI_delta budowany jest na podstawie dynamiki wskaźników finansowych. Uzyskane wyniki wskazują na przydatność stosowania dynamiki wskaźników finansowych w ocenie spółek giełdowych.
EN
Increase number of stocks quoted on the capital markets, means searches effective methods that allow to reduce number of analyzed and priced stocks in the context of portfolio construction. The purpose of the article is to check whether in the context of stock selection it should be used nominal values of financial ratios or their dynamics. In that purpose there are quantile portfolios build on the base of those two groups of ratios. Companies are chosen to portfolios due to their position in the ranking that is constructed on the base of the chosen financial ratios. There are two rankings: the first one TMAI_nom is built with nominal financial ratios, the second one TMAI_delta is built with the dynamics of financial ratios. We find that it is possible to use dynamics in the stock analysis.

Year

Volume

242

Pages

219-230

Physical description

Contributors

References

 • Dyduch M. (2013), Bankowe papiery wartościowe strukturyzowane [w] W. Szkutnik (red.), Prognostyczne uwarunkowania ryzyka gospodarczego i społecznego, "Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe w Katowicach", nr 124, s. 143-164.
 • Hadaś-Dyduch M. (2014), Zastosowanie metod taksonomiczno-sieciowych w procesie wyznaczania syntetycznego miernika rozwoju inwestycji [w] S. Forlicz (red.), Metody ilościowe, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", nr 7(45), s. 129-142.
 • Helfert E.A. (2003), Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa.
 • Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", nr 4, s. 307-327.
 • Jerzemowska M. (red.) (2006), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Łuniewska M. (2003a), Porównanie parametrów portfeli zbudowanych przy wykorzystaniu wybranych metod WAP z portfelem rynkowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Łuniewska M. (2003b), Wykorzystanie metod ilościowych do tworzenia portfela papierów wartościowych, Rozprawy i Studia, tom 484, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Markowitz H. (1952), Portfolio Selection, "The Journal of Finance", No. 7(1), s. 77-91.
 • Młynarczyk E., Węgrzyn T. (2013), Applying the Skewness Model on Polish Stock Market [w] A.S. Barczak, Tworek P. (red.), Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, s. 25-40.
 • Ritchie J.C. (1997), Analiza fundamentalna, WIG-Press, Warszawa.
 • Sharpe W.F. (1966), Mutual Fund Performance, "Journal of Business", No. 39(1).
 • Sroczyńska-Baron A. (2012), Wybór portfela akcji z wykorzystaniem narzędzi teorii gier [w] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 254, s. 271-280.
 • .Sroczyńska-Baron A. (2013), Wybór portfela akcji z wykorzystaniem narzędzi teorii gier kooperacyjnych [w] Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", nr 2(34), s. 379-391.
 • Tarczyński W. (1994), Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe, "Przegląd Statystyczny", nr 3, s. 275-300.
 • Tarczyński W., Łuniewska M. (2003), Dywersyfikacja ryzyka a fundamentalny portfel papierów wartościowych [w] Prace Naukowe, nr 991, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Tarczyński W., Łuniewska M. (2004), Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Placet, Warszawa.
 • Waśniewski T., Skoczylas W. (1996), Analiza przepływów środków pieniężnych - pomocą w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, "Rachunkowość", nr 6.
 • Węgrzyn T. (2013a), Dobór spółek do portfela z wykorzystaniem wskaźników finansowych i ich względnego tempa przyrostu. Analiza w latach 2001-2010 [w] J. Harasim, B. Frączek (red.), Innowacje w bankowości i finansach, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe, nr 174, Katowice, s. 63-74.
 • Węgrzyn T. (2013b), Stock Selection Based on Financial Ratios on the Warsaw Stock Exchange. Analysis between 2001 and 2010 [w] European Financial Systems 2013. Proceedings of the 10th International Scientific Conference, Masaryk University, Brno, s. 356-361.
 • Węgrzyn T. (2013c), Stock Selection on the Warsaw Stock Exchange Financial Ratios or Profitability Ratios. Analysis between 2001 and 2011 [w] T. Löster, T. Pavelka (red.), The 7th International Days of Statistics and Economics, Conference Proceedings, Libuše Macáková, MELANDRIUM, Prague, http://msed.vse.cz/msed_2013, s. 1554-1564.
 • Węgrzyn T. (2014a), Analiza zadłużenia i jego dynamiki w kontekście doboru spółek do portfela w latach 2001-2011, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", nr 7(45), s. 381-395.
 • Węgrzyn T. (2014b), Czy analiza sprawności zarządzania jest wystarczająca w kontekście doboru do portfela spółek spoza sektora finansowego? Analiza w latach 2001-2011, "Studia Ekonomiczne", nr 186, cz. 2, s. 49-61.
 • Węgrzyn T. (2014c), Weryfikacja zastosowania metody porządkowania liniowego Hellwiga w kontekście doboru spółek do portfela. Analiza w latach 2001-2010, "Nauki o Finansach", nr 1(18), s. 87-97.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611
ISSN
2449-5603

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-ba78e84e-7580-4b69-9357-b63ba22e2e61
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.