PL EN


2016 | 297 | 66-77
Article title

Ekstremalne ryzyko cenowe na rynku zbóż w Polsce

Content
Title variants
EN
Extreme price risk on the cereals market in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu była ocena ekstremalnego ryzyka cenowego na rynku zbóż w Polsce. Ryzyko zostało oszacowane na podstawie średnich tygodniowych cen skupu zbóż pochodzących z okresu od początku 2004 do połowy października 2014 roku. Ryzyko wyznaczono za pomocą dwóch miar: wartości zagrożonej (VaR) i oczekiwanego niedoboru (ES), wykorzystując teorię wartości ekstremalnych (EVT). Oszacowane miary ryzyka porównano z miarami otrzymanymi w wyniku zastosowania podejścia klasycznego (metody symulacji historycznej oraz wariancji-kowariancji). Wyniki badań wskazują na występowanie różnic w poziomie ekstremalnego ryzyka cenowego na rynku zbóż w Polsce.
EN
The main aim of the paper is to assess the extreme price risk on the cereals market in Poland. The risk was estimated on the basis of average weekly procurement prices of the cereals from the period of the beginning of 2004 till mid-October 2014. Two measures of risk were determined: Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES), by means of Extreme Values Theory (EVT). The estimated risk measures were compared with measures obtained with conventional methods (Historical Simulation Method, Variance-Covariance Method). The results of the analysis show the existence of differences in the level of extreme price risk on the cereals market in Poland.
Year
Volume
297
Pages
66-77
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Wydział Ekonomiczno-Społeczny. Katedra Finansów i Rachunkowości
References
 • Borkowski B., Krawiec M. (2009), Ryzyko cenowe na rynku surowców rolnych [w:] M. Hamulczuk, S. Stańko (red.), Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych – aspekty poznawcze i aplikacyjne, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Doman M., Doman R. (2009), Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Echaust K. (2014), Ryzyko zdarzeń ekstremalnych na rynku kontraktów futures w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Hamulczuk M., Klimkowski C. (2011), Zmienność cen pszenicy w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe SGGW, „Problemy Światowego Rolnictwa”, t. 11(26), z. 4.
 • Jajuga K. (2007), Zarządzanie ryzkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jajuga K., Kuziak K., Papla D., Rokita P. (2001), Ryzyko wybranych instrumentów polskiego rynku finansowego, „Rynek Terminowy”, nr 11.
 • McNeil A.J. (1999), Extreme Value Theory for Risk Management, Mimeo ETZH Zentrum, Zurich.
 • Morgan W., Cotter J., Dowd K. (2012), Extreme Measure of Agricultural Risk, „Journal of Agricultural Economics”, Vol. 63, No. 1.
 • Oordt M.R.C. van, Stork P.A., Vries C.G. de (2013), On Agricultural Commodities’ Extreme Price Risk, DNB working paper, No. 403.
 • Rynek zbóż w Polsce. Agencja Rynku Rolnego (2013), http://www.arr.gov.pl/data/00321/rynek_zboz_2013_pl.pdf (dostęp: 27.10.2014).
 • Trzpiot G. (2010), Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego, PWE, Warszawa.
 • [www 1] http://www.minrol.gov.pl (dostęp: 27.10.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-bab68331-3260-4977-93e4-76ec87845dc0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.