Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 257 | 7-18

Article title

Pasywna polityka rynku pracy w Polsce w okresie kryzysu finansowego i gospodarczego

Authors

Content

Title variants

EN
Passive labour market policy in Poland in light of financial and economic crisis

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule skoncentrowano się na identyfikacji zmian wprowadzonych w obrębie pasywnej polityki rynku pracy w okresie kryzysu, tj. lat 2008-2013. Wyodrębniono zmiany o charakterze systemowym, trwale zmieniające zasady funkcjonowania zasiłków dla bezrobotnych, oraz te o charakterze czasowym. Dostrzeżono fakt, iż wprowadzane zmiany mogły oddziaływać pozytywnie na sytuację na rynku pracy, łagodząc bezpośrednie skutki kryzysu. Niemniej analizy przyjętych założeń będących bezpośrednim uzasadnieniem wprowadzanych zmian wskazują, że rozwiązania te były wprowadzane w odpowiedzi na obserwowaną w latach wcześniejszych i prognozowaną w kolejnych latach poprawę sytuacji na rynku pracy. Zderzenie z realiami skutkowało odejściem od przyjętych wcześniej celów. Zmiany w pasywnej polityce rynku pracy związane były więc z chęcią ograniczania wydatków na nie, a nie były odpowiedzią na zmieniającą się sytuację na rynku pracy.
EN
The article analyses modifications implemented in passive labour market policy during the crisis i.e. the time period 2008-2013. Institutional changes of temporal and permanent character are identified. Changes could have possessed positive impact on the labour market by diminishing unfavourable discrepancies aroused during the crisis. Solutions were, however, applied on the basis of assumptions undertaken during the optimistic situation experienced on the market during pre-crisis period and forecasted for future one. Real time data affected the predefined goals. In the outcome implemented solutions resulted from the need to cut expenditures and not from changing situation on the market.

Year

Volume

257

Pages

7-18

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Makroekonomii

References

 • Boeri T., van Ours J. (2011), Ekonomia niedoskonałych rynków pracy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Cahuc P., Zylberberg A. (2004), Labor Economics, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
 • Kaczorowski P., Kubiak P., Kwiatkowski E., Pawlęga Sz., Uścińska G. (2009), Nowoczesne systemy zabezpieczenia społecznego [w:] E. Kryńska (red.), Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, MPiPS, Warszawa.
 • Krajowy Program Reform na lata 2008-2011 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej (2008), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych z lat 2006-2013, Warszawa.
 • Raport 2009 z realizacji Krajowego Programu Reform na lata 2008-2011 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej (2009), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę z lat 2006-2013.
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Dz.U. 2009, nr 125, poz. 1035.
 • Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2014, poz. 598.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz.U. 2009, nr 6, poz. 33.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz. U. 2004, nr 99, poz. 1001 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Dz.U. 2010, nr 219, poz. 1445.
 • Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 22.10.2008, druk nr 1196, Sejm RP.
 • [www 1] http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf (dostęp: 6.06.2014).
 • [www 2] http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/bezrobocie-rejestrowane (dostęp: 6.06.2014).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-badd9439-86fa-4c08-89a7-f8ac433342b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.