PL EN


2018 | 2 | 27-41
Article title

CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA W POLSKIEJ ANDRAGOGICE – WYBRANE ASPEKTY Z PERSPEKTYWY CZASU

Content
Title variants
EN
CONTINUITY AND CHANGE IN POLISH ANDRAGOGY – PARTICULAR ASPECTS FROM TIME
Languages of publication
Abstracts
PL
W tekście podjęto próbę spojrzenia na dokonania polskiej andragogiki jako nauki z perspektywy prawie stulecia, akcentując ciągłość i zmianę w jej rozwoju. Autorka uwypukliła wybrane refleksje nad ciągłością i zmianą podejmowane przez polskich andragogów, a także uwzględniła kontekst ciągłości i zmiany, analizując przedmiot badań andragogiki, zmianę paradygmatów badawczych oraz kwestię jej teoretyczności.
EN
The article deals with achievements of Polish andragogy from nearly century perspective, with special attention to its continuity and change. The author emphasises chosen reflections of Polish adragogists on continuity and change, furthermore continuity and changes are also considered as a context for analysis of research subject in andragogy, change of research paradigms and including such aspects as theory.
Year
Volume
2
Pages
27-41
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-bae45d0a-24f0-4ace-b60c-7b7dd729f9d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.