Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 2(205) | 169-190

Article title

Gospodarka i kultura: problemy wzajemnych relacji (recenzja: Kultura i gospodarka. Red. Jacek Kochanowicz i Mirosława Marody. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2010, 308 s.)

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Issue

Pages

169-190

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Jagielloński

References

 • Bradley, Andrew i Tim Hall. 2006. The Festiwal Phenomenon. Festivals, Events and the Promo- tion of Small Urban Areas. W: David Bell i Mark Jayne (red.). Small Cities: Urban Experi- ence beyond the Metropolis. New York – Oxon: Routledge, s. 77–89.
 • Bucholc, Marta. 2010. Corporate Social Responsibility w Unii Europejskiej – prawne zaklina- nie gospodarki? W: Jacek Kochanowicz i Mirosława Marody (red.). Kultura i gospodarka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 129–173.
 • Caves, Richard. 2000. Creative Industries: Contracts between Art and Commerce. Harvard: Harvard University Press.
 • Domański, Henryk. 2007. Struktura społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar (wydanie 2).
 • Evans, Graeme i Jo Foord. 2006. Small Cities for a Small Country: Sustaining the Cultural Renaissance?. W: David Bell i Mark Jayne (red.). Small Cities: Urban Experience beyond the Metropolis. New York - Oxon: Routledge, s. 151–167.
 • Florida, Richard. 2010. Narodziny klasy kreatywnej. Warszawa: Wydawnictwo Narodowe Cen- trum Kultury.
 • Florida, Richard. 2005. Cities and the Creative Class. New York: Routledge.
 • Giza-Poleszczuk, Anna. 2010. Gospodarka i uczucia moralne. W: Jacek Kochanowicz i Miro- sława Marody (red.). Kultura i gospodarka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 247–274.
 • Gliński, Piotr, Ireneusz Sadowski i Alicja Zawistowska (red.). Kulturowe aspekty struktury spo- łecznej. Fundamenty, konstrukcje, fasady. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Grosse, Tomasz Grzegorz. 2010. Kulturowe podstawy zróżnicowań kapitalizmu w Europie. W: Jacek Kochanowicz i Mirosława Marody (red.). Kultura i gospodarka. Warszawa: Wydaw- nictwo Naukowe Scholar, s. 223–246.
 • Howkins, John. 2001. The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. London: Penguin Books.
 • Johnston, Hank (red.). 2009. Culture, Social Movements, and Protest. Aldershot UK: Ashgate Publishers.
 • Kempny, Marian. 2004. Tradycje lokalne jako podstawa kapitału społecznego. Co tradycja może znaczyć dla społeczności lokalnej w dobie globalizacji. W: Joanna Kurczewska (red.). Obli- cza lokalności. Tradycja i współczesność. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 148–163.
 • Klekotko, Marta. 2012. Rozwój po śląsku: procesy kapitalizacji kultury w społeczności górni- czej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Kochanowicz, Jacek. 2010a. Wprowadzenie. W: Jacek Kochanowicz i Mirosława Marody (red.). Kultura i gospodarka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe, s. 7–20.
 • Kochanowicz, Jacek. 2010b. Duch kapitalizmu na polskiej peryferii: perspektywa historyczna. W: Jacek Kochanowicz i Mirosława Marody (red.). Kultura i gospodarka. Warszawa: Wy- dawnictwo Naukowe Scholar, s. 21–51.
 • Kochanowicz, Jacek. 2011. Dziurawe drogi na Zachód. „Gazeta Wyborcza”, 19–20 marca; s. 16–17 (rozmawia Adam Leszczyński).
 • Kochanowicz, Jacek i Mirosława Marody (red.). 2010. Kultura i gospodarka. Warszawa: Wy- dawnictwo Naukowe Scholar.
 • Kochanowicz, Jacek, Sławomir Mandes i Mirosława Marody (red.). 2007. Kulturowe aspekty transformacji ekonomicznej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Koryś, Piotr i Maciej Tymiński. 2010. Źródła postkomunistycznej korupcji: efekt długiego trwa- nia czy spuścizna komunizmu?. W: Jacek Kochanowicz i Mirosława Marody (red.). Kultura i gospodarka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 174–201.
 • Lewandowski, Piotr, Jakub Mućk i Łukasz Skrok. 2010. Znaczenie gospodarcze sektora kultury wstęp do analizy problemu. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
 • Mandes, Sławomir. 2010 Administracja publiczna w procesie europeizacji. W: Jacek Kochano- wicz i Mirosława Marody (red.). Kultura i gospodarka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 202–222.
 • Marody, Mirosława i Mikołaj Lewicki. 2010. Przemiany ideologii pracy. W: Jacek Kochano- wicz i Mirosława Marody (red.). Kultura i gospodarka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 85–128.
 • Morawski, Witold. 1975. Nowe społeczeństwo przemysłowe: analiza i krytyka koncepcji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Ray, Larry i Andrew Sayer (red.). 1999. Culture and Economy after the Cultural Turn. London – Thousand Oaks – New Delhi: SAGE Publications.
 • Shaw, Steve, Susan Bagwell i Joanna Karmowska. 2004. Ethnospaces as Spectacle: Reimaging Multicultural Districts as New Destinations for Leisure and Tourism. „Urban Studies” 41 (20): 1983–2000.
 • Sosnowska, Anna. 2010. Ciągłość i dwoistość. Migranci z Europy Wschodniej w przemysłowej i poprzemysłowej Ameryce. W: Jacek Kochanowicz i Mirosława Marody (red.). Kultura i gospodarka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 52–84.
 • Sztompka, Piotr. 2004. Współczesna socjologia wśród innych nauk społecznych: burzenie mu- rów i przekraczanie granic. W: Krzysztof Gorlach, Marian Niezgoda i Zygmunt Seręga (red.). Władza. Naród. Tożsamość. Księga dedykowana Profesorowi Hieronimowi Kubiako- wi. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 39–44.
 • Theeuwes, Jules. 2004. The Economic Contribution of the Copyright Based Sector in the Ne- therlands. „Review of Economic Research on Copyright Issues” 1(1): 65–69.
 • United Kingdom Department for Culture Media and Sport. 2001. Creative Industries Map- ping Document. http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.culture.gov.uk/ NR/rdonlyres/338EFCBC-F706-4191-A1A4-CCB7EFF7EDAE/0/foreword.pdf (dostęp 2011.10.30).
 • United Kingdom Department for Culture Media and Sport. 2009. Investing in creative indu- stries – a guide for local authorities. http://www.idea.gov.uk/idk/aio/11280505 (dostęp 2011.10.30).
 • United Kingdom Department for Culture Media and Sport. 2010. Creative Industries Economic Estimates. http://www.culture.gov.uk/images/research/CIEE_Full_Release_ Dec2010.pdf (dostęp 2011.10.30).
 • World Intellectual Property Organization. 2003. Guide on Surveying the Economic Contribution of the Copyright-Based Industries. http://www.wipo.int/copyright/en/publications/pdf/ copyright_pub_893.pdf (dostęp 2011.10.30).
 • Zukin, Sharon. 1998. Urban Lifestyles: Diversity and Standarisation in Spaces of Consumption. „Urban Studies” 35 (1): 825–839.
 • Żuk, Piotr (red.). 2007. Struktura a kultura. O uwarunkowaniach orientacji emancypacyjnych w społeczeństwie polskim. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-bb376fd3-fe06-43ab-871a-8e2dea47d41a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.