Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(12) | 5-19

Article title

Możliwości finansowania rozwoju turystyki ze środków UE na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013

Content

Title variants

EN
Opportunities for financing tourism development from EU funds on the example of the Regional Operational Programme of Mazowieckie Voivodeship 2007–2013

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Opracowanie zawiera analizę możliwości wsparcia dla projektów realizowanych w obszarze turystyki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w okresie 2007–2013 (RPO WM). Celem opracowania jest przedstawienie możliwości dofinansowania unijnego działań związanych z rozwojem turystyki na obszarze województwa mazowieckiego oraz przedstawienie stanu wdrażania priorytetu szóstego RPO WM. W pracy wykorzystano dane pochodzące z Mazowieckiej Jednostki Programów Unijnych, która pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II (IP II) dla RPO WM na Mazowszu.
EN
The study contains an analysis of the opportunities for supporting projects in the area of tourism within the Regional Operational Programme of Mazovia in 2007–2013 (ROP MV). The aim of this paper is to present the possibilities of obtaining EU support for activities related to the development of tourism in the Mazowieckie Voivodeship, and to summarise the status of implementation of the sixth priority ROP MV. The paper used data from the Mazowsze EU Programmes Unit, which acts as the Intermediate II (IPII) for ROP MV in Mazovia

Year

Issue

Pages

5-19

Physical description

Contributors

  • Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku

References

  • 1. Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej, red. I. Sikorska-Wolak, Wyd. SGGW, Warszawa 2008.
  • 2. Klimek K., Turystyka jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju Szwajcarii. Wnioski dla Polski, PTE, Kraków 2010.
  • 3. Kozak M.W., Turystyka: niewykorzystana szansa rozwojowa regionów?, „Studia regionalne i lokalne” 2010, 4 (42).
  • 4. Kozak M.W., Nowy model turystyki: wyzwania dla regionów, [w:] Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów, red. A. Tucholska, Wyd. MRR, Warszawa 2010.
  • 5. Mączka L., Kudełko J., Polityka regionalna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską, Wyd. WAE, Kraków 2005.
  • 6. Niezgoda A., Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Prace habilitacyjne, nr 24, Wyd. AE, Poznań 2006.
  • 7. Śliwa J., Fundusze unijne bez tajemnic, Wyd. UW, Warszawa 2008.
  • 8. Wojtaszczyk K.A., Fundusze strukturalne i polityka regionalna Unii Europejskiej, ASPRA-JR, Warszawa 2005.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-bb3ddbda-75f4-411a-a8f0-1920923e8c88
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.