Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 343 | 23-37

Article title

Znaczenie kapitału ludzkiego w rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP

Authors

Content

Title variants

EN
The importance of human capital in development of contemporary enterprises

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Proces rozwoju współczesnych przedsiębiorstw jest warunkowany wieloma czynnikami, zarówno o charakterze wewnętrznym, jak i wynikających z otoczenia, w którym podmiot funkcjonuje. Jednym z czynników kształtujących sprawność organizacji, które funkcjonują w niepewnym i złożonym otoczeniu, są pracownicy, którzy powinni posiadać określone kompetencje, wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne oraz wyznawać wartości, które w organizacji są uważane za istotne. Powszechnie wiadomo, że jakość kapitału ludzkiego, jak również umiejętne zarządzanie tym kapitałem stanowią w dzisiejszych czasach główny obszar budowania pozycji rynkowej przedsiębiorstw. Niniejsze opracowanie stanowi próbę oceny roli czynnika ludzkiego w rozwoju współczesnych firm sektora MŚP. Przeprowadzone analizy wskazują na bardzo dużą rolę czynnika ludzkiego w rozwoju małych i średnich firm na rynku. Przedsiębiorcy reprezentujący badane podmioty doceniają wagę tego czynnika i szacują, że w kolejnych latach kapitał ludzki będzie odgrywał jeszcze większą rolę w rozwoju ich firm.
EN
The process of development of contemporary enterprises is conditioned by many factors, both interior as well as resulting from the environment in which the entity operates. One of the factors influencing the efficiency of organizations that operate in an uncertain and complex environment are human resources which should have certain competencies, theoretical knowledge, practical skills and adhere to organization’s values which are considered to be important. It is well known that quality of human capital, as well as skilful management of this capital is nowadays the main area of building market position of contemporary enterprises. This paper is an attempt to assess the importance of human factor in development of SME sector companies. The carried out analyses indicate the great importance of human factor in development of small and medium-sized firms on the market. Entrepreneurs representing the surveyed entities value the importance of this factor and estimate that in the coming years human resources will play even greater role in the development of their companies.

Year

Volume

343

Pages

23-37

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Ekonomii. Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości

References

 • Bombiak E. (2012), Akumulacja i wartościowanie kapitału ludzkiego w organizacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, nr 94, Siedlce, s. 79-93.
 • Ciekanowski Z. (2014), Kapitał ludzki najistotniejszym elementem w organizacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, nr 101, Seria: Administracja i Zarządzanie, s. 135 -148.
 • Krydowski M. (2011), Inwestycje w kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstwa w okresie dekoniunktury, „Organizacja i Zarządzanie Strategiczne”, nr 1, Zakład Szkoleń CNBOP – PIB, s. 7.
 • Oleksiuk A. (2009), Inwestowanie w kapitał ludzki w Polsce, Wydawnictwo Economicus, Szczecin.
 • Penc J. (2007), Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji, Difin, Warszawa.
 • Rosińska M. (2007), Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw [w:] J. Bogdanieńko, M. Kruzel, I. Sobczak (red.), Uwarunkowania budowania konkurencyjności przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, Toruń.
 • Rutkowska A. (2012), Istota kapitału ludzkiego i wybrane metody jego pomiaru, „Zarządzanie i Finanse”, nr 1/3, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 339-348.
 • Rybak M. (2003), Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa.
 • Szepelska A. (2012), Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik rozwoju firm w regionie podlaskim, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego”, nr 26, Ostrołęka.
 • Tyc W. (2005), Kapitał ludzki jako zasób czynników wytwórczych [w:] D. Kopycińska (red.), Teoretyczne aspekty gospodarowania, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Urbanek G. (2008), Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Wyrzykowska B. (2008), Pomiar kapitału ludzkiego w organizacji, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 66.
 • Wyrzykowska B. (2013), Od zasobów ludzkich do kapitału ludzkiego, Prace Naukowe Akademii im Jana Długosza w Częstochowie, zeszyt VII.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-bbb70bc5-c258-4f9e-97f5-450f2207df73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.