Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 240 | 114-124

Article title

Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej jednostek gospodarczych na tle polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości

Content

Title variants

EN
Directions of changes of the financial reporting in polish and international accounting law

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono cel i zakres sprawozdania finansowego, wynikający z polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego. Wykorzystując regulacje dyrektywy PE, Ustawy o rachunkowości oraz MSSF, wskazano kierunki zmian sprawozdawczości finansowej w ostatnich latach.
EN
The paper presents purpose and scope of the financial statement resulting from the polish and international accounting law. Regulations used directive EP, the polish accounting law and IFRS. Identified financial reporting trends in recent years.

Year

Volume

240

Pages

114-124

Physical description

Contributors

References

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG. Dz.Urz. L 182/19 z 29.6.2013.
 • Gmytrasiewicz M. (2009), Dyskusyjne metody ustalania i prezentacji wartości według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 53, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Gos W. (2008), Wybrane uwagi na temat istoty rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości ”, t. 44.
 • Kamela-Sowińska A. (2009), Czy przewidywanie przyszłości ma przyszłość, czyli co wyznacza wartość akcji, [w:] H. Buk, A.M. Kostur (red.), Zintegrowany system pomiaru dokonań w rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Kuzior A. (2013), Sprawozdanie finansowe MŚP w regulacjach międzynarodowych, [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Problemy współczesnej rachunkowości, tom 2, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 765, Szczecin.
 • MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, MSSF (2013), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • MSSF dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (2011), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Pfaff J. (2007), Badanie sprawozdania finansowego istotną przesłanką w kształtowaniu wiarygodności informacji finansowych, [w:] B. Micherda (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 września 2014 r., http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/246200
 • Remlein M. (2008), Inwestycje kapitałowe w polityce rachunkowości grupy kapitałowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Remlein M. (2015), Finansyzacja i jej skutki w sprawozdaniu finansowym polskich spółek giełdowych branży paliwowej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 82(138), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Rówińska M. (2013), Cechy jakościowe sprawozdania finansowego jednostek gospodarczych, [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 757, Szczecin.
 • Śnieżek E., Wiatr M. (2010), Wybrane aspekty odwzorowania zasad „true and fair view” w bilansie XXI wieku, [w:] B. Micherda (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, tom II, „Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego”, nr 14, Kraków.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. T.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330z późn. zm.
 • Walińska E., Bek-Gaik B. (2011), Sprawozdanie z całkowitych dochodów w praktyce wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości ”, 62(118), SKwP, Warszawa.
 • Założenia koncepcyjne MSSF, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611
ISSN
2449-5611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-bbbb61bc-7855-4fdc-8011-5ad7d7b80a4e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.