Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 271 | 138-150

Article title

The risk of destabilisation in the European Union's integration. PIIGGS group assessment in the model of macroeconomic stabilisation pentagon

Authors

Content

Title variants

PL
Ryzyko destabilizacji w integracji unii europejskiej. Ocena grupy PIIGGS w modelu pięciokąta stabilizacji makroekonomicznej

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Decentralised fiscal policy conducted until the outbreak of 2008 crisis (but also after that period) and the lack of an efficient system of monitoring the financial situation of eurozone Member States caused the problems of peripheral countries (PIIGGS group), i.e. Portugal, Italy, Greece, Spain, Ireland and Great Britain, to be emphasised and aggravated. Although the EU has been using various methods and measures to prevent macroeconomic stabilisation, the risk of instability is still big. It is justified and necessary to expand these measures with new, extended indicators, which would measure the states' macroeconomic situation in a more detailed manner and thus, limit the possibility of this balance to be affected. One of the suggested additional measurement methods is the macroeconomic stabilisation pentagon. This study will analyse and assess PIIGGS countries (as being potentially in danger of destabilisation) on the basis of the model of macroeconomic stabilisation pentagon and indicate the potential risk for the European Union's further integration.
PL
Efektem zdecentralizowanej polityki fiskalnej, prowadzonej do czasu wybuchu kryzysu z 2008 roku (ale również i po tym okresie) oraz braku skutecznego systemu monitorowania sytuacji finansowej państw członkowskich w krajach strefy euro, było wyeksponowanie i nasilenie trudności państw peryferyjnych (grupa PIIGGS): Portugalii, Włoch, Grecji, Hiszpanii, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Pomimo zastosowania przez UE różnych metod i środków zapobiegających stabilizacji makroekonomicznej – ryzyko niestabilności wciąż jest duże. Zasadnym i koniecznym wręcz jest rozszerzenie tych środków o nowe, rozbudowane wskaźniki, mierzące w sposób bardziej szczegółowy sytuację makroekonomiczną krajów, a tym samym ograniczających pole naruszeń tej równowagi. Jedną z proponowanych, dodatkowych metod pomiaru jest metoda pięciokąta stabilizacji makroekonomicznej. W wyniku analizy w opracowaniu oceniono państwa z grupy PIIGGS (jako potencjalnie zagrożone destabilizacją), na podstawie modelu pięciokąta stabilizacji makroekonomicznej oraz wskazano potencjalne ryzyko dla dalszej integracji Unii Europejskiej.

Year

Volume

271

Pages

138-150

Physical description

Contributors

author
  • Cracow University of Economics. Faculty of Economics and International Relations. Department of International Economic Relations

References

  • Babińska N. (2004), Wybrane aspekty konkurencyjności Polski na tle krajów regionu Morza Bałtyckiego [in:] K. Chwesiuk (ed.), Zmiany w lądowo-morskich łańcuchach transportowych w rejonie Basenu Morza Bałtyckiego, Kreos, Szczecin.
  • Blanchard O. (2006), Adjustment within the Euro. The Difficult Case of Portugal, Portugal.
  • Kołodko G. (1993), Kwadratura Pięciokąta. Od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu, Poltext, Warsaw.
  • Kuziemska K., (2010), Problem nierównowag na rachunkach obrotów bieżących w Strefie euro, "Folia Oeconomica", No. 238.
  • La Caixa (2006), The Spanish Economy Monthly Report, Trading economics 2007-20015.
  • [www 1] www.stefczyk.info (access: 30.07.2015).
  • [www 2] www.mf.gov.pl (access: 30.07.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-bbd12ed0-29cc-411f-9d35-2ad335091c3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.