Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 244 | 159-167

Article title

Uwarunkowania zasobowe rozwoju współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze telekomunikacji mobilnej w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
The Resource Conditions of Development Inter-organizational Relation in the Mobile Telecommunication Sector in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia rolę uwarunkowań zasobowych - dostępności infrastruktury technicznej i pasma elektromagnetycznego - w nawiązywaniu współpracy między operatorami telekomunikacji mobilnej w Polsce. Po skrótowym przeglądzie literatury przedmiotu zarysowano rozwój telefonii mobilnej w ujęciu historycznym. Opierając się na metodach studium przypadku i analizy dokumentów zastanych przeprowadzono badania form współpracy międzyorganizacyjnej, wśród których wskazano wymianę i udostępnianie infrastruktury technicznej, realizowanie wspólnych projektów infrastrukturalnych, tworzenie aliansów i grup kapitałowych oraz współpracę z operatorami wirtualnymi. W podsumowaniu wskazano na znaczenie współpracy międzyorganizacyjnej w sektorach nowoczesnych technologii oraz podkreślono zmienność i dynamikę wzajemnych relacji.
EN
The article presents the role of resource conditions - the availability of technical infrastructure and electromagnetic bandwidth - in establishing cooperation among mobile telecommunication operators in Poland. After a brief literature review the development of mobile telephony in historical perspective was outlined. Based on the case study and desk research methods the inter-organizational forms of cooperation were studied. There were indicated the following forms: the exchange and sharing of technical infrastructure, implementation of joint infrastructure projects, creating alliances and groups of companies and cooperation with virtual operators. In summary the importance of inter-organizational relation in high-tech industry was indicated and the variability and dynamics of the relationship were highlighted.

Year

Volume

244

Pages

159-167

Physical description

Contributors

References

 • Barney J. (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management", No. 17.
 • Czakon W. (2010), Teoria zasobowa firmy w krzywym zwierciadle, "Przegląd Organizacji", nr 4.
 • Gierszewska G., Romanowska M. (1999), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Latusek-Jurczak D. (2011), Zarządzanie międzyorganizacyjne, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Latusek-Jurczak D. (2014), Formy współpracy międzyorganizacyjnej [w:] A.K. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Łuczewski M., Bednarz-Łuczewska P., (2012), Analiza dokumentów zastanych [w:] D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, t. 2, WN PWN, Warszawa.
 • Peteraf M.A. (1993), The Cornerstones of Competitive Advantage: A Resource-Based View, "Strategic Management Journal", Vol. 14, No. 3.
 • Wernerfelt B. (1984), A Resource-Based View of the Firm, "Strategic Management Journal", No. 5.
 • Wit de B., Meyer R. (2007), Synteza strategii, PWE, Warszawa.
 • [www 1] http://www.cyfrowypolsat.pl/ir-media/2014_Q2_raport_PL.pdf (dostęp: 18.03.2015).
 • [www 2] https://danepubliczne.gov.pl/informationresource/5360d4f9bdd03e81e73fd473 (dostęp: 20.03.2015).
 • [www 3] http://www.midas-sa.pl/Grupa_kapitalowa/Profil_dzialalnosci (dostęp: 18.03.2015).
 • [www 4] http://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=1552 (dostęp: 20.03.2015

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-bc0562c8-64c2-49fc-86af-4f2d9695d603
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.