Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 293 | 128-140

Article title

Rola dofinansowania wkładów do spółdzielni socjalnych w przeciwdziałaniu bezrobociu

Authors

Content

Title variants

EN
The role of funding grants to social cooperatives in counteraction unemployment

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszym opracowaniu autorka podjęła próbę określenia roli dofinansowania wkładu do spółdzielni socjalnej z Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako instrumentów przeciwdziałania bezrobociu. W toku badań autorka ustaliła, że sektor spółdzielni socjalnych w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Otrzymywanie wsparcie ze środków ww. funduszy celowych nie jest istotnym stymulatorem wzrostu zainteresowania przystępowaniem do spółdzielni socjalnych przez osoby bezrobotne. Gdy porównuje się udział obu funduszy celowych w procesie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, widoczne jest nieco większe zainteresowanie dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niż z Funduszu Pracy.
EN
In this paper, the authoress has attempted to determine the role of financing to contribute to the social cooperative from the Labour Fund and the State Fund for Rehabilitation of Disabled Persons as instruments against unemployment. In this study, the author found that social cooperatives sector in Poland is growing very rapidly. Receiving support from the above funds are not an important stimulator of the growth of interest in joining cooperatives by the unemployed. Comparing the share of both funds earmarked in the process of activation of the unemployed is seen slightly more interest subsidized by the State Fund for Rehabilitation of Disabled Persons, than from the Labour Fund.

Year

Volume

293

Pages

128-140

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. Katedra Mikroekonomii

References

 • Bulka A., Okraszewska A., Kwiatkowski J. (2008), Spółdzielnia socjalna krok po kroku. Poradnik dla osób, które chcą założyć spółdzielnię socjalną, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie.
 • DeVaul M. (2008), People at Work Life, Power, and Social Inclusion in the New Economy, New York University Press, New York.
 • Everling C. (1997), Social Economy. The Logic of Capitalist Development, Routledge, London.
 • Gallie D. (2004), Resisting Marginalization: Unemployment Experience and Social Policy in the European Union, Oxford University Press, London.
 • Głąbicka K. (2010), Ekonomia społeczna – wyzwania dla instytucji pomocy społecznej, Wydawnictwo MCPS, Warszawa.
 • Johnson T., Spear R. (2006), Social Enterprise. International Literature Review, GHK, London.
 • Legge 8 novembre 1991, n. 381, Disciplina delle cooperative sociali. Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1991, n. 283.
 • MPiPS (2015), Efektywność podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy w latach 2009-2014, Warszawa.
 • Narski Z. (2001), Ekonomia społeczna. Zarys popularny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Politaj A. (2011), Sposoby dofinansowania spółdzielni socjalnych w Polsce ze środków publicznych, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. Uwarunkowania Rynkowe Rozwoju Mikro i Małych Przedsiębiorstw „Mikrofirma 2011”, Międzyzdroje.
 • Radlińska H. (1961), Pedagogika społeczna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.10.2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Dz.U. 2007, nr 194, poz. 1403.
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze. Dz.U. 1982, nr 30, poz. 210. Tekst jednolity: Dz.U. 1995, nr 54, poz. 288.
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Dz.U. 2003, nr 122, poz. 1143 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz.U. 2004, nr 99, poz. 1001 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 • Westlund H. (2003), Social Economy and Employment – The Case of Sweden, „Review of Social Economy”, Vol. 61, No 2.
 • [www 1] Krajowy Rejestr Sądowy, http://krs.ms.gov.pl/login. aspx?ReturnUrl=%2fDefault.aspx.
 • [www 2] Badania i Analizy PFRON, http://www.pfron.org.pl/portal/pl/70/77/Badania_i_analizy_PFRON.html (dostęp: 2.09.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-bc08cccb-1960-4523-bf96-44dc39ac3d55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.