Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 272 | 9-20

Article title

Instrumenty podatkowe w polityce gospodarczej

Content

Title variants

EN
Tax measurements in economic policy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W ramach polityki gospodarczej wyodrębnia się polityki szczegółowe. Jedną z nich jest polityka podatkowa. Jej istotną cechą jest to, że instrumenty, którymi się posługuje, są normami prawnymi. Z punktu widzenia układów działających, są one uwarunkowaniami, a to oznacza, że kształtują przychody podatkowe w dwojaki sposób, bezpośrednio przez ustalanie zasad obliczania wysokości zobowiązania podatkowego w konkretnej sytuacji i pośrednio poprzez wpływanie na decyzje ekonomiczne podmiotów. Treść, stabilność i przejrzystość tych norm wpływa również na skłonność do podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, a w konsekwencji na realizację celów polityki gospodarczej i kształtowanie się dochodów państwa z podatków.
EN
Economic policy can be split into several detailed policies. One of them is tax policy, characterized by application of law as its tool. From the point of view of systems working in economic systems, tax measurements are determinants – they shape tax income in two ways: directly by setting the rules describing what is the amount of a given tax obligation, and indirectly by shaping economic decisions. Content, stability and transparency of tax norms influences the ability to undertake and develop business enterprises, in consequence leading to fulfillment of economic policy and shape of the state tax income.

Year

Volume

272

Pages

9-20

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej

References

 • Horodecka A. (2008), Ewolucja celów polityki gospodarczej. Rola zmian otoczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kalina-Prasznic U., red. (2005), Leksykon polityki gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Kassel D., Thieme H.J. (2003), Stabilitätspolitik, Vahlens Kompendium der Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik, Band 2, Verlag Franz Vahlen, München.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje, Dz.U. 2002, poz. 560.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Dz.U. 2003, poz. 1475 z późn. zm.
 • Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, tj. Dz.U. 2010, poz. 613 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. Dz.U. 2012, poz. 361 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, Dz.U. 2011, poz. 214, tj. z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. Dz.U. 2011, poz. 397 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. Dz.U. 2013, poz. 330 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, Dz.U. 2007, poz. 274, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników, tj. Dz.U. 2012, poz. 1314, z późn zm.
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych, tj. Dz.U. 2004, poz. 1267 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, tj. Dz.U. 2011, poz. 213 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1997, poz. 483 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz.U. 2012, poz. 749 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. 1998, poz. 930 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, tj.Dz.U. 2013, poz. 186 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tj. Dz.U. 2011, poz. 1054 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. Dz.U. 2013, poz. 674 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, tj. Dz.U. 2015.783.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 r. Sygn. K.4/03.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-bc249a48-cff1-4785-a58f-a0198ca609ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.