Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 382 | 230-244

Article title

Inwestycje alternatywne w koncepcji zrównoważonego rozwoju

Authors

Content

Title variants

EN
Alternative investments in the concept of sustainable development

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Kryzysy finansowe ostatnich lat przyczyniły się do wzrostu zainteresowania inwestycjami alternatywnymi, czyli takimi, które nie zaliczają się do tradycyjnych form inwestowania (np. inwestycje w dzieła sztuki, metale szlachetne, monety, alkohole). Koncepcja zrównoważonego rozwoju dotyczy również kwestii podejmowania decyzji inwestycyjnych. Powstaje zatem pytanie, czy inwestycje alternatywne są inwestycjami, które realizują założenia zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza społecznej odpowiedzialności inwestycyjnej. Celem artykułu jest próba powiązania inwestycji alternatywnych z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Inwestycje alternatywne nie zawsze są inwestycjami odpowiedzialnymi społecznie. Motywacją inwestorów realizujących ideę zrównoważonego rozwoju w inwestycjach jest nie tylko zysk ekonomiczny, ale również odpowiedzialność społeczna i ekologiczna. Jednak część inwestycji alternatywnych nie spełnia założeń wspomnianej koncepcji, ponieważ ich realizacja wiąże się z łamaniem zasad w obszarze społecznym, środowiskowym czy etycznym.
EN
The financial crises of recent years have contributed to the increase in interest in alternative investments, i.e. those that do not belong to traditional forms of investment (art, precious metals, coins, alcohol). The concept of sustainable development also applies to the issue of making investment decisions. The question then arises whether alternative investments are investments that implement the assumptions of sustainable development, in particular social investment responsibility. The aim of the article is to try to connect alternative investments with the concept of sustainable development. Alternative investments aren’t always socially responsible investments. Motivation of investors implementing the idea of sustainable development in investments is not only economic profit, but also social and ecological responsibility. However, some of the alternative investments don’t meet the assumptions of the aforementioned concept, because their implementation is connected with breaking the rules in the social, environmental or ethical area.

Year

Volume

382

Pages

230-244

Physical description

Contributors

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu. Instytut Finansów i Rachunkowości

References

 • Aspadarec W. (2013), Wielowymiarowe aspekty rozwoju rynku funduszy hedge, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Banasik M. (2016), Inwestycje alternatywne – problem definiowania oraz ich znaczenie w czasach kryzysu [w:] J. Szostak (red.), Finanse dziś i jutro – szanse, wyzwania i zagrożenia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań–Chorzów.
 • Batha E. (2000), Death of a River, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/642880.stm (dostęp: 12.06.2018).
 • Borowski K. (2012), Inwestycje alternatywne w Polsce i na świecie na przykładzie rynku dzieł sztuki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Crane A., Matten D., Spence L. (2008), Corporate Social Responsibility: Readings and Cases in Global Context, Routledge.
 • Ciegis R. (2004), Ekonomika ir aplinka: subalansuotos plėtros valdymas, Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, Kaunas.
 • Ciegis R., Ciegis R. (2008), Laws of Thermodynamics and Sustainability of Economics, “Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics”, (2), s. 15-22.
 • Czerwińska T. (2009), Społeczna odpowiedzialność polityki inwestycyjnej funduszy emerytalnych, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, nr 3, s. 12-13.
 • Czerwonka M. (2012), Etyczne przesłanki inwestowania polskich inwestorów indywidualnych, „Psychologia Ekonomiczna”, nr 2, Kraków, s. 7-21.
 • European SRI Study (2016), Eurosif.
 • Janik B. (2014), Inwestycje finansowe w koncepcji zrównoważonego rozwoju, Difin, Warszawa.
 • Johannisson F. (2013), Praca dzieci w Ghanie i Mali oraz polityka pozyskiwania surowcówmarek IT, Raport Dan Watch, www.danwatch.dk/sites/default/files/child_labour_in_ghana_and_mali._english._final.pdf (dostęp: 11.06.2018).
 • Kennedy C. (2010), An Alternative Approach, „Money Management”, Vol. 24, s. 14-19.
 • Kryk B. (2005), Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa za środowisko przyrodnicze [w:] D. Kopycińska (red.), Teoretyczne aspekty gospodarowania, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Marcinek K. (2016), Inwestycje społecznie odpowiedzialne – motywacja inwestorów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 286, s. 72-95.
 • Mikita M., Pełka W., red. (2009), Rynki inwestycji alternatywnych, Poltext, Warszawa.
 • Munoz-Torres M., Fernandez-Izquierdo M., Rosario Balaguer-Franch M. (2004), The Social Responsibility Performance of Ethical and Solidarity Funds: An Approach to the Case of Spain, “Business Ethics: A European Review”, Vol. 13, No. 2/3, s. 200-218.
 • Opiela N. (2002), Alternative Investments: Is Now the Time? “Journal of Financial Planning”, Vol. 15, s. 58-67.
 • Pełka W. (2009). Inwestycje alternatywne jako innowacyjna forma alokacji kapitału [w:] M. Mikita, W. Pełka (red.), Rynki inwestycji alternatywnych, Poltext, Warszawa.
 • Pietrzak J. (2008), Inwestycje w pasje, „Gazeta Bankowa”, nr 29, s. 28-30.
 • Piontek B. (2002), Rozwój zrównoważony i trwały w miernikach oraz w systemach sprawozdawczości, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Bytom.
 • Pruszyński J. (2001), Dziedzictwo kultury Polski, jego straty i ochrona prawna, Zakamycze, Kraków.
 • Remlein M. (2017), Społecznie odpowiedzialne inwestowanie – analiza europejskiego i polskiego rynku w przekroju strategii inwestowania, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, tom 92(148), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 • Rogowski W., Ulianiuk A. (2011), Społecznie odpowiedzialne inwestowanie (SRI) – próba charakterystyki. Część I: Czym jest społecznie odpowiedzialne inwestowanie (SRI), Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa.
 • Sparkes R. (2002), Socially Responsible Investment: The Global Revolution, John Wiley and Sons, Chichester.
 • Urban D. (2011), Zarys koncepcji inwestowania społecznie odpowiedzialnego, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica”, nr 261, s. 495-507.
 • [www 1] https://www.unpri.org/esg-issues (dostęp: 15.05.2018).
 • [www 2] Cartier L.E., Vincent Pardieu V.: Conservation Gemstones: Beyond Fair Trade? www.newswatch.nationalgeographic.com (dostęp: 11.05.2018).
 • [www 3] http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/odpowiedzialne-wydobycie-surowcow-gdzie-szukac-najlepszych-przykladow/ (dostęp: 26.05.2018).
 • [www 4] https://goldenmark.com/pl/mysaver/blockchain-wysledzi-pochodzenie-diamentow/ (dostęp: 2.06.2018).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-bc5379e2-9a10-4c00-ac3c-f31ac321bbbe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.